Oferta kursów na sali wykładowej (Kurs akredytowany przez Mazowieckiego kuratora Oświaty)

powrót

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Termin:18-19.08.2018r.
Liczba godzin:32 godz. lekcyjne
Cena:2400, - PLN

Ten kurs może być dofinansowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

sala

Celem zajęć jest przygotowanie do pisemnego i ustnego dyplomowego egzaminu składanego przed Komisją PIBR.
Zajęcia pomogą usystematyzować i powtórzyć wiedzę zdobytą w trakcie zdawania egzaminów i podczas aplikacji.

Terminy zajęć:

18-19.08.2018r.

​25-26.08.2018r.

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie
w soboty w godz.     10.00 - 16.45
w niedziele w godz. 9.00 - 15.45

Wykładowcy:
zajęcia poprowadzą biegli rewidenci z bogatym dorobkiem dydaktycznym.


Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program kursu „Przygotowanie do egzaminu dyplomowego dla kandydatów na biegłych rewidentów”

1. Ogólne zasady wykonywania zawodu
- ustawa o biegłych rewidentach
- Kodeks etyki IFAC
- kontrola jakości w podmiotach uprawnionych:  
  uchwała KIBR i MSKJ nr 1  
2. Badanie sprawozdania finansowego według KSRF i  MSB:
- etapy badania
- planowanie badania (ryzyka istotność, plan i program badania)
- badania zgodności i badania wiarygodności
- dokumentowanie badania
- badanie po raz pierwszy
- podsumowanie badania
- opinia i raport oraz list do zarządu
- kontrola jakości zlecenia
3. Zadania sytuacyjne
 - planowanie badania
- badanie pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat
- zdarzenia późniejsze, kontynuacja działalności
- formułowanie opinii i raportu
4. Badanie inwentaryzacji
5. Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
6. Przegląd sprawozdań finansowych
7. Inne usługi biegłego rewidenta
8. Wybrane zagadnienia rachunkowości jednostek innych niż banki i „ubezpieczyciele”

- Konsekwencje dla sprawozdawczości finansowej  nowelizacji ustawy o rachunkowości obowiązujących od 05-09-2014, 23-09-2015 i 01-01-2016
- Wybrane zagadnienia dotyczące wyceny aktywów i pasywów w tym amortyzacja
- Wybrane  zagadnienia dotyczące przepływów pieniężnych
- Wybrane zagadnienia dotyczące odroczonego podatku  dochodowego
- Sprawozdanie łączne i sprawozdanie po połączeniu  Jednostek
9. Zasady badania rocznych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń, w tym:
-Zasady rozpoznawania ryzyka badania – specyfika prowadzonej działalności przez zakłady ubezpieczeń,
-opracowywania strategii badania sprawozdania ZU
-stosowania metod i technik w procesie badania sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń
-specyfikacja dokumentacji z badania sprawozdania finansowego w zakresie zakładów ubezpieczeń,  w tym dokumentacji roboczej,
-opracowanie raportu i opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń
-oceny poprawności stosowanych zasad i procedur wewnętrznego systemu kontroli jakości w firmie audytorskiej oraz komunikowania i raportowania.
10. Specyfika badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń
11. Badanie sprawozdań finansowych  banków

12. Wybrane zagadnienia dotyczące zasad wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym sporządzonym wg MSR/MSSF
13. Wybranie zagadnienia dotyczące zasad wyceny instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym sporządzonym w ustawy o rachunkowości.
 

* pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

  • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
  • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert