Oferta kursów on-line ( udział przez internet na żywo lub tryb mieszany - częściowo na sali wykładowej)

powrót

Prawo - prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą

Semestr II

Termin:01.12.2017.
Liczba godzin:66 godzin lekcyjnych
Cena:2018, - PLN
online

Kurs przygotowuje do egzaminu:

Prawo - prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo o postępowaniu upadłościowym i naprawczym, prawo regulujące działalność gospodarczą.

Terminy zajęć:

01,02,03. 12. 2017.

12,13,14. 01. 2018.

02,03,04. 02. 2018.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą :

w piątki 16.00 - 21.00
w soboty   9.00 - 15.45
w niedziele   9.00 - 15.45

 

Wykładowcy:
Zapraszamy sprawdzoną kadrę specjalistów: praktyków i dydaktyków. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Zapewniamy:
Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia. 


W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom:
- wyciągi ze zmienionych przepisów,
- nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.


Odbiór materiałów:
- osobiście w siedzibie naszej firmy
- poprzez kuriera (koszt wysyłki pokrywają Państwo sami)
 

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość  jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka "Rabat").

Terminy egzaminów:

1. termin 08.03.2018r.
2. termin 26.04.2018r.
3. termin 21.06.2018r.


Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Szczegółowwy program - Prawo - prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo spółek, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne, prawo regulujące działalość gospodarczą

Zakres wymaganej  wiedzy

1. Podstawy prawa
1.1. Źródła prawa.
1.2. Systematyka prawa.
1.3. Wykładnia prawa.
1.4. Obowiązywanie prawa – promulgacja, wejście w życie, stosowanie, reguły kolizyjne.
1.5. Norma prawna a przepis prawa.
1.6. Pierwotne i wtórne prawo wspólnotowe.

2. Prawo cywilne
2.1. Podmioty prawa cywilnego, przedstawicielstwo, mienie, czynności prawne, terminy, przedawnienie roszczeń.
2.2. Własność i inne prawa rzeczowe (własność, użytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone, posiadanie).
2.3. Zobowiązania:
a) zagadnienia ogólne powstawania i wykonywania zobowiązań,
b) wielość dłużników i wielość wierzycieli,
c) ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych, treść i forma umów,
d) bezpodstawne wzbogacenie,
e) czyny niedozwolone,
f) wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania, potrącenie, odnowienie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela lub dłużnika,
g) ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika,
h) umowy: sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, rachunku bankowego, zlecenia, agencyjna, komisu, przewozu, spedycji, ubezpieczenia, przechowania, składu, spółki, poręczenia, darowizny, przekazu.
2.4 Naruszenia prawa.

3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
3.1. Podstawowe zasady prawa pracy.
3.2. Stosunek pracy.
3.3. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.
3.4. Obowiązki pracodawcy i pracownika.
3.5. Odpowiedzialność materialna pracowników.
3.6. Czas pracy.
3.7. Urlopy pracownicze.
3.8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
3.9. Zatrudnianie młodocianych.
3.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
3.11. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.
3.12. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
3.13. Przedawnienie roszczeń w prawie pracy.
3.14. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
3.15. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne.
3.16. Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków.
3.17. Obowiązki ubezpieczonych.
3.18. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń.
3.19. Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych.
3.20. Naruszenia prawa.

4. Prawo spółek
4.1. Przepisy ogólne, spółki osobowe i kapitałowe.
4.2. Powstawanie spółek.
4.3. Organy spółek. Prawa i obowiązki wspólników, akcjonariuszy.
4.4. Rozwiązanie i likwidacja spółek.
4.5. Łączenie, podział i przekształcanie spółek.
4.6. Naruszenia prawa.

5. Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
5.1. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.
5.2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
5.3. Skutki ogłoszenia upadłości.
5.4. Postępowanie upadłościowe prowadzone po ogłoszeniu upadłości.
5.5. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności.
5.6. Układ w upadłości.
5.7. Likwidacja masy upadłości.
5.8. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo.
5.9. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki.
5.10. Przepisy z zakresu międzynarodowego postepowania upadłościowego.
5.11. Odrębne postepowania upadłościowe.
5.12 Przepisy ogólne i szczególne o postepowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach.
5.13. Przepisy szczególne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach.
5.14. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego.
5.15. Odrębne postępowania restrukturyzacyjne.
5.16. Naruszenia prawa.

6. Prawo regulujące działalność gospodarczą
6.1. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zasada równości przedsiębiorców wobec prawa, zasada rozliczeń bezgotówkowych, koncesjonowanie niektórych rodzajów działalności gospodarczej lub wydawanie zezwoleń).
6.2. Powstawanie, funkcjonowanie, łączenie, przekształcanie, przejęcie i likwidacja przedsiębiorstw osób fizycznych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, banków i innych instytucji finansowych, zakładów ubezpieczeń.
6.3. Ochrona środowiska w działalności gospodarczej.
6.4. Podstawy prawne działalności gospodarczej organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń oraz przedstawicielstw osób zagranicznych.
6.5. Prawo dewizowe.
6.6. Naruszenia prawa.

Oczekiwane efekty kształcenia

1. Podstawy prawa
A. Znajomość źródeł prawa.
B. Zrozumienie znaczenia hierarchii i zasad obowiązywania przepisów prawa.
C. Znajomość zasad stosowania pierwotnego i wtórnego prawa wspólnotowego.

2. Prawo cywilne
A. Rozumienie podstawowych zasad prawa cywilnego.
B. Umiejętność wskazywania właściwych do zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego.
C. Stosowanie zasad wykonywania zobowiązań.
D. Określanie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych, a przede wszystkim umowy sprzedaży, dostawy, o roboty budowlane, komisu, przewozu, spedycji, składu, o dzieło, zlecenia, agencyjnej, najmu, dzierżawy i innych podobnych (leasingu), rachunku bankowego, pożyczki, poręczenia, przekazu, darowizny i ubezpieczenia.
E. Umiejętność interpretacji przepisów Kodeksu cywilnego .
F. Wskazanie skutków naruszeń prawa.

3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
A. Rozumienie podstawowych zasad prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
B. Umiejętność wskazywania właściwych do zastosowania przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
C. Określanie obowiązków i uprawnień stron umowy o pracę, wywiązywania się z obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych.
D. Umiejętność interpretacji przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
E. Wskazanie skutków naruszeń prawa.

3.4. Prawo spółek
A.  Rozumienie podstawowych zasad prawa spółek.
B.  Umiejętność wskazywania właściwych do zastosowania przepisów prawa spółek.
C.  Stosowanie zasad dotyczących powstawania, funkcjonowania i likwidacji podmiotów gospodarczych, działających w szczególności w formie osób prawnych, w zakresie dopełniania obowiązków rejestrowych, gromadzenia kapitałów własnych i ich przeznaczenia w ujęciu formalno-prawnym, obowiązków i uprawnień walnego zgromadzenia, rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) i zarządu w spółkach kapitałowych i spółdzielniach.
D. Umiejętność interpretacji przepisów prawa spółek.
E. Wskazanie skutków naruszeń prawa.

3.5. Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
A. Rozumienie podstawowych zasad postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
B. Umiejętność wskazywania właściwych do zastosowania przepisów postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
C. Umiejętność interpretacji przepisów postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
D. Wskazanie skutków naruszeń prawa.

3.6. Prawo regulujące działalność gospodarczą
A. Umiejętność wskazywania właściwych do zastosowania przepisów dotyczących działalności gospodarczej.
B. Interpretacja przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej w odniesieniu do różnych form podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
C. Wskazanie skutków naruszeń prawa.

* pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

  • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
  • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Krzywickiego 34, lok. 206A II p.
02-078 Warszawa
tel: 22 831 08 30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert