Oferta kursów on-line ( udział przez internet na żywo lub tryb mieszany - częściowo na sali wykładowej)

powrót

Prawo podatkowe cz. I.

Semestr II

Termin:19.01.2017.
Liczba godzin:44 godzin lekcyjnych
Cena:1482, - PLN
online

Liczba godzin:

44 godz. lekcyjnych zajęć 

Terminy zajęć:

19,20,21. 01. 2018.

09,10,11. 02. 2018.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą :

w piątki 16.00 - 21.00
w soboty   9.00 - 15.45
w niedziele   9.00 - 15.45


Wykładowcy:
Zapraszamy sprawdzoną kadrę specjalistów: praktyków i dydaktyków. Do omawianych zagadnień przygotowywane są materiały autorskie poparte licznymi zadaniami i pytaniami testowymi wzorowanymi na dotychczas publikowanych zbiorach egzaminacyjnych. Jest to materiał niezwykle cenny, albowiem odzwierciedla wymagania egzaminacyjne i pozwala odpowiednio przygotować słuchaczy.

Zapewniamy:
Wszystkie potrzebne materiały szkoleniowe, książki, ustawy i rozporządzenia. 


Odbiór materiałów:
- osobiście w siedzibie naszej firmy
- poprzez kuriera (koszt wysyłki pokrywają Państwo sami)


W przypadku zmiany przepisów po zrealizowaniu zajęć, ale w trakcie sesji egzaminacyjnej przesyłamy uczestnikom:
- wyciągi ze zmienionych przepisów,
- nowe materiały autorskie dotyczące istotnych zmian.

W przypadku niepowodzenia na egzaminie, każdy uczestnik ma możliwość  jednorazowego powtórzenia całego przedmiotu z kolejną grupą z 50% rabatem (patrz zakładka "Rabat").

Terminy egzaminów:

1. termin 15.03.2018r.
2. termin 10.05.2018r.
3. termin 28.06.2018r.


Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Szczegółowy program kursu "Prawo podatkowe cz. I."

Zakres wymaganej  wiedzy


1. Zagadnienia ogólne
1.1. Istota podatku, jego cechy.
1.2. Źródła prawa podatkowego.
1.3. Organy podatkowe i krajowa administracja skarbowa, właściwość, kompetencje.
1.4. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego.

2. Materialne prawo podatkowe
2.1. Obowiązek podatkowy a zobowiązania podatkowe.
2.2. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych.
2.3. Zaległość podatkowa.
2.4. Nadpłata podatku.
2.5. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
2.6. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
2.7 Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
2.8. Deklaracje i informacje podatkowe, rachunki.
2.9. Przedawnienie.
2.10. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, opinie zabezpieczające

3. Formalne prawo podatkowe
3.1. Postępowanie podatkowe, w tym w przypadku unikania opodatkowania.
3.2. Szacowanie podstawy opodatkowania.
3.3. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa.
3.4. Kontrola celno - skarbowa
3.5. Tajemnica skarbowa.
3.6. Ewidencja oraz identyfikacja podatników i płatników.

4. Szczegółowe prawo podatkowe 
4.1. Szczegółowe prawo podatkowe - podatek od towarów i usług:
- zakres opodatkowania, podatnicy i ich rejestracja, odwrotne obciążenie, obowiązek podatkowy;
- zwolnienia przedmiotowe;
- miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, stawki podatku;
- sprzedaż zwolniona i opodatkowana, podatek należny, dokumentowanie sprzedaży i jej ewidencja;
- podatek naliczony, dokumentacja zakupów i ich ewidencja;
- obliczenie i zwrot podatku, deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące, dokumentacja i terminy rozliczeń, procedury szczególne.

4.2. Szczegółowe prawo podatkowe  - podatek  akcyzowy
4.2.1. Podatek akcyzowy:
- przedmiot opodatkowania,
- podatnicy,
- obowiązek podatkowy,
- podstawa opodatkowania, stawki podatku,
- podatek akcyzowy w imporcie i w eksporcie, w dostawach i nabyciach wewnątrz wspólnotowych,
- terminy i zasady regulowania zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego.

4.3. Szczegółowe prawo podatkowe  - opłata skarbowa, podatek  od czynności cywilno-prawnych
4.3.1. Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno-prawnych:
- przedmiot opłaty i podatku,
- obowiązek uiszczania, podstawa obliczania, wysokość opłaty i podatku
- podatnicy, płatnicy i pobór podatku.
- zwolnienia

4.4. Szczegółowe prawo podatkowe  - podatek  od gier
4.4.1. Podatek od gier;
- przedmiot opodatkowania,
- podatnicy,
- stawki podatku, terminy i zasady płatności,
- udział płatników w poborze podatku od gier.

5. Prawo celne
5.1. Przedstawicielstwo celne, Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)
5.2. Wspólna taryfa celna i klasyfikacja taryfowa towarów, pochodzenie towarów, wartość celna towarów
5.3. Powstanie długu celnego, zabezpieczenie długu celnego, pokrycie, zwrot i umorzenie należności celnych przywozowych lub wywozowych, wygaśnięcie długu celnego
5.4. Standardowe i uproszczone zgłoszenie celne, przepisy mające zastosowanie do zgłoszeń celnych, inne uproszczenia
5.5 Tranzyt, składowanie, wolne obszary celne, szczególne przeznaczenie, przetwarzanie

6 Prawo karne skarbowe
6.1.Przestępstwa i wykroczenia skarbowe,
6.2. Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.


Oczekiwane efekty kształcenia

1. Zagadnienia ogólne
A. Rozumienie istoty podatku i jego cech.
B. Identyfikowanie źródeł prawa podatkowego.
C. Identyfikowanie organów podatkowych i ich właściwości.
D. Korzystanie z interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

2. Materialne prawo podatkowe
A. Rozróżnianie obowiązku podatkowego od zobowiązania podatkowego.
B. Określanie momentu powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych oraz momentu ich przedawnienia.
C. Ustalanie nadpłaty lub zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
D. Identyfikowanie zakresu odpowiedzialności podatkowej podatnika, płatnika, inkasenta oraz osób trzecich, zasady odpowiedzialności solidarnej.
E. Określanie praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.
F. Określanie zasad zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych.
G. Stosowanie zasad sporządzania oraz podpisywania deklaracji i informacji podatkowych.
H. Określanie przypadków przedawnienia zobowiązania podatkowego.
I. Identyfikowanie sposobu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania i możliwości zabezpieczenia się przed stwierdzeniem unikania opodatkowania
J. Identyfikowanie przypadków nadużycia prawa podatkowego.

3. Formalne prawo podatkowe
A. Stosowanie zasad postępowania podatkowego, w tym w zakresie doręczania pism, wezwań stron, przywracania terminów, doręczania decyzji i postanowień, składania odwołań i zażaleń.
B. Stosowanie zasad postepowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania
C. Orientacja w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno – skarbowej, tajemnicy skarbowej.
D. Określanie zasad ewidencji i identyfikacji podatników.

4. 1. Szczegółowe prawo podatkowe  – podatek  od towarów i usług
A. Identyfikowanie podatników podatku od towarów i usług
C. Określenie zakresu i przypadków stosowania odwrotnego obciążenia w podatku od towarów i usług
D. Określanie momentu powstania obowiązku podatkowego
E. Określanie dla potrzeb VAT miejsca świadczenia danej czynności.
F. Stosowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, w tym przeliczanie wartości z walut obcych na złote polskie.
G. Stosowanie obowiązujących stawek podatku VAT.
H. Stosowanie zwolnień od podatku od towarów i usług w obowiązującym zakresie.
I. Ocenianie prawidłowości wystawianych faktur VAT.
J. Ocena konsekwencji nieprawidłowości w dokumentowaniu zakupów i sprzedaży oraz w ewidencji prowadzonej dla potrzeb VAT.
K. Stosowanie zasad i prawidłowych terminów odliczania podatku VAT.
L. Identyfikowanie i stosowanie zasad postępowania przy korygowaniu rozliczeń.
M. Identyfikowanie i wykonywanie obowiązków podatnika związanych z dokumentacją i z ewidencją dla celów VAT, sporządzaniem deklaracji i informacji podsumowujących, uiszczaniem podatku należnego do zapłaty.
N. Procedury szczególne.

4.2. Szczegółowe prawo podatkowe  - podatek  akcyzowy
A. Identyfikowanie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym
B. Identyfikowanie podatników podatku akcyzowego.
C. Ustalanie podstawy opodatkowania i obliczanie należnego podatku akcyzowego.
D. Stosowanie zasad i prawidłowych terminów rozliczania podatku akcyzowego.
E. Identyfikowanie błędów i stosowanie zasad postępowania przy korygowaniu rozliczeń.
F. Identyfikowanie i wykonywanie obowiązków podatnika związanych z dokumentacją i z ewidencją dla celów podatku akcyzowego, sporządzaniem i składaniem deklaracji.
G. Przeliczanie podstawy opodatkowania z walut obcych na złote polskie.

4.3. Szczegółowe prawo podatkowe  - opłata skarbowa, podatek  od czynności cywilno-prawnych
A. Określanie przedmiotu opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz urzędu właściwego do rozliczeń.
B. Ustalanie kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych i sporządzanie deklaracji PCC.
C. Stosowanie obowiązujących terminów złożenia deklaracji PCC i odprowadzenia należnego podatku.
D. Stosowanie stawek opłaty skarbowej i zasad jej wnoszenia. E. Określenie zwolnień od opłaty/podatku

4. 4. Szczegółowe prawo podatkowe  - podatek  od gier
A. Określenie przedmiotu opodatkowania podatkiem od gier
B. Identyfikowanie podatnika i płatnika podatku od gier oraz ustalanie podstawy podatku od gier.
C. Określanie innych obowiązków podatnika– prowadzącego gry liczbowe i hazardowe.

5. Prawo celne
A. Określenie praw i obowiązków osób wynikających z przepisów prawa celnego
B. Wskazanie elementów, na podstawie których stosowane są należności celne przywozowe i wywozowe oraz inne środki dotyczące wymiany
C. Ustalenie długu celnego i zabezpieczeń
D. Określenie przypadków objęcia towarów procedurą celną
E. Identyfikowanie procedur specjalnych

6. Prawo karne skarbowe
A. Identyfikowanie różnic między przestępstwem a wykroczeniem skarbowym.
B. Identyfikowanie kar i zasad ich stosowania.
C. Stosowanie przepisów KKS dotyczących przestępstw lub wykroczeń skarbowych.

* pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

  • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
  • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Krzywickiego 34, lok. 206A II p.
02-078 Warszawa
tel: 22 831 08 30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert