Rachunkowość

powrót

Podstawy rachunkowości.

Termin:19.05.2018.
Liczba godzin:40 godz. lekcyjnych
Cena:990, - PLN

Ten kurs może być dofinansowany z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
sprawdź warunki - szkolenia dofinansowane

sala

Oferta skierowana jest do osób, które nie mają praktyki zawodowej w księgowości oraz osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie  rachunkowości, podatków, kadr i płac oraz ZUS.

Kurs umożliwia nabycie solidnych podstaw z zakresu rachunkowości zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Rozwiązywane podczas zajęć kazusy odnoszą się do sytuacji spotykanych w codziennej pracy księgowego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców – praktyków.

Kurs przygotowuje słuchacza do pracy w działach księgowości. Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kurs przygotowuje do wykonywania zawodu: księgowy  - kod zawodu 331301, który został ujęty w Klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku Dz.U. 2014, 760 j.t..

Terminy zajęć:

19-20. 05. 2018 r.
02-03. 06. 2018 r.
16. 06. 2018 r.


Wszystkie zajęcia odbywać się będą :

w godz. 9.00 - 15.45

Wykładowcy:
Joanna Dębska: certyfikowany specjalista z dziedziny rachunkowości i podatków. Posiada certyfikat Usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministerstwo Finansów oraz licencję Doradcy podatkowego. Wieloletni wykładowca i doświadczony dydaktyk z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i prawa podatkowego.
Janusz Budzyński: biegły rewident . Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i podatków. Od kilku lat intensywnie wykłada na kursach i szkoleniach z rachunkowości, na różnym poziomie zaawansowania. Wiedza, doświadczenie i umiejętności biegłego rewidenta sprawiają, że podczas zajęć przekazywana jest nie tylko sucha wiedza w oparciu o obowiązujące przepisy, ale prezentowanych jest  wiele ciekawych  przykładów i przypadków podejścia do omawianego problemu. Dlatego też zajęcia z p. Budzyńskim cieszą się szczególnym zainteresowaniem właśnie wśród praktyków.

Uczestnikom zapewniamy

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały
 • akty prawne,
 • inne materiały autorskie przygotowane przez wykładowców.
 • egzamin końcowy
 • serwis kawowy
 • catering.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzenia.

Program kursu: Podstawy rachunkowości

1. Zakres stosowania ustawy o rachunkowości
2. Podstawowe definicje
3. Zasady rachunkowości
4. Układ Bilansu i Rachunku wyników
5. Podstawowe operacje gospodarcze:

 •  ujmowanie w księgach rachunkowych
 •  prezentacja w bilansie i rachunku zysków i strat
 •  informacja dodatkowa

6. Inwestycje krótkoterminowe:

 • środki pieniężne
 • środki pieniężne w drodze
 • inne aktywa pieniężne
 • rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe

7. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług
8. Zapasy:

 • materiały
 • towary
 • produkcja w toku
 • produkty
 • zaliczki na dostawy

9. Środki trwałe:

 • wartości niematerialne i prawne
 • rzeczowe aktywa trwałe i ich podział według grup
 • zaliczki na środki trwałe
 • środki trwałe w budowie

10. Kapitał własny:

 • kapitał podstawowy
 • kapitał zapasowy
 • wynik finansowy

11. Przychody i koszty:

 • związane z działalnością podstawową
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • przychody i koszty finansowe

12. Rozliczenia międzyokresowe:

 • przychodów
 • kosztów

13 Rachunek zysków i strat:

 • w wersji kalkulacyjnej
 • w wersji porównawczej

14. Elementy prawa podatkowego:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • podatek od towarów i usług

15. Wybrane zagadnienia prawa pracy
16. Elementy ubezpieczeń społecznych.

 • Składki na ubezpieczenia społeczne:

          a) emerytalne
          b) rentowe
          c) chorobowe
          d) wypadkowe
          e) Fundusz Pracy
          f)  Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

          a) ubezpieczenia obowiązkowe
          b) dobrowolne objęcie ubezpieczeniami
          c) osoby podlegające ubezpieczeniom
          d) dzień objęcia ubezpieczeniem

 • Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne
 • Zgłoszenia do ubezpieczenia
 • Różnice między ZUS a PIT
 • Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby.

* pola wymagane

*
*
*
*
*
*
*
*
i
 *
*
*

Uwaga

 • Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego prosimy oczekiwać na zaproszenie wzięcia udziału w kursie.
 • Rezygnację należy składać w formie pisemnej (faksem lub mailem) nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć. Po upływie tego terminu zobowiązani są Państwo do uiszczenia płatności za udział w kursie /szkoleniu w wysokości 100%. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji Ekspert zgodnie z ustawą z dn. 29.08. 1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o szkoleniach drogą elektroniczną od Centrum Edukacji Ekspert (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. DZ.U. nr 144 poz. 1204 “O oświadczeniu usług drogą elektroniczną”). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert