Egzamin na doradcę podatkowego – kto powinien się nim zainteresować?

Egzamin na doradcę podatkowego – kto powinien się nim zainteresować?

W ostatnim czasie dość głośno zrobiło się o nieuprawnionych usługach doradztwa podatkowego, które świadczyły m.in. firmy zajmujące się zwrotem podatków, w szczególności zagranicznych czy biura rachunkowe. Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, tego typu czynności powinny wykonywać wyłącznie osoby, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami. W przeciwnym wypadku, dochodzi do łamania prawa.

Doradztwo podatkowe a przepisy prawa

Izba w ostatnim czasie złożyła ponad 100 zawiadomień do prokuratury w sprawie przekroczenia uprawnień przez podmioty nieuprawnione. Sprawy dotyczyły udzielania doradztwa podatkowego bez wspomnianych uprawnień. Żeby więc nie łamać prawa i nie narażać klientów na wszelkie niedogodności (i błędne porady wynikające z braku faktycznej wiedzy), warto zainteresować się odpowiednimi kursami, które pozwolą zdobyć niezbędne uprawnienia.

Skupiają się one na tym, aby w należyty sposób przygotować kandydata do egzaminu na doradcę podatkowego. Składa się on z dwóch części – pisemnej oraz ustnej. W ten sam sposób podzielone zostały kursy.

Szkolenia na doradcę podatkowego – co obejmują?

Egzamin na doradcę podatkowego do łatwych i szybkich nie należy. W przypadku części pisemnej, trzeba:

  • odpowiedzieć na 100 pytań testowych,
  • napisać projekt pisma (wystąpienia) w imieniu klienta do sądu lub organu podatkowego.

Kurs skupiający się na części pisemnej egzaminu obejmuje zajęcia teoretyczne, związane z wiedzą potrzebną do odpowiedzi na pytania testowe, a także praktycznej, w ramach której kursanci dowiadują się, w jaki sposób stworzyć odpowiedni projekt pisma.

Podczas kursu omówione zostaną kazusy związane między innymi ze skargami do WSA i sądu administracyjnego, zażaleniami do NSA oraz różnego rodzaju odwołaniami i wnioskami (np. o wstrzymanie wykonania decyzji). Praca na kazusach pozwala kursantom przygotować się nie tylko do egzaminu, ale też do pełnienia obowiązków doradcy podatkowego.

W przypadku pozytywnego przejścia przez część pisemną, kandydat może przystąpić do części drugiej, ustnej. Polega ona na odpowiedzi na wylosowany zestaw 10 pytań. Egzamin odbywa się przed Komisją Egzaminacyjną. Tego właśnie dotyczy druga część kursu, w ramach której kandydaci mogą pogłębiać swoją wiedzę na temat doradztwa podatkowego.

Warto podkreślić, że w ramach kursu uczestnicy otrzymują odpowiedzi na egzaminacyjne pytania testowe, które zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, oczywiście zgodnie z obecnym stanem prawnym. Podczas szkolenia specjaliści z tej dziedziny omawiają kazusy i przygotowują kursantów do ich opracowania. Zajęcia realizowane są w oparciu o takie akty prawne jak ordynacja podatkowa, postępowanie egzekucyjne w administracji, postępowanie przed sądami administracyjnymi oraz podatek VAT i akcyzowy.

Jak podejść do egzaminu na doradcę podatkowego?  

Adresatami organizowanych kurów są przede wszystkim osoby, które zamierzają podejść do egzaminu przeprowadzanego przez Ministerstwo Finansów. Żeby było to możliwe, konieczne jest spełnienie konkretnych warunków. Jakich dokładnie?

  • Uczestnik egzaminu musi mieć wyższe wykształcenie (licencjat lub magister).
  • W Ministerstwie Finansów należy złożyć niezbędną dokumentację – składa się ona z wniosku o dopuszczenie do egzaminu, oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także odpisu lub poświadczonej notarialnie kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia.
  • W przypadku osób, o których mówi art. 20 ust. 2 i 5 ustawy o doradztwie podatkowym (np. tych, które zajmowały stanowiska sędziów, prokuratorów, notariuszy, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej), konieczne jest dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe.
  • Osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa muszą przedstawić dokument potwierdzający zgodę Krajowej Rady Doradców Podatkowych na dopuszczenie do egzaminu.
  • Niezbędne jest jeszcze potwierdzenie opłaty za egzamin.

Spełnienie powyższych warunków uprawnia kandydata do przystąpienia do egzaminu. Żeby go jednak zdać, potrzebna jest odpowiednia wiedza z zakresu doradztwa podatkowego. Tę natomiast zdobyć można za sprawą opisanych wyżej kursów.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe