Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Zawód biegłego rewidenta jest profesją zaufania publicznego, a określa go Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zgodnie z nią biegły rewident jest upoważniony do przeprowadzania czynności rewizji finansowych. Dzisiaj zawód biegłego rewidenta wykonuje w Polsce ponad 3 tysiące osób.

Ko może zostać biegłym rewidentem?

Biegły rewident powoływany jest w celu realizacji badania sprawozdania finansowego dla działalności gospodarczych. Taki audyt pozwala ocenić sytuacje oraz wynik finansowy prowadzonego biznesu oraz weryfikuje, czy dana jednostka przedstawia je w sposób odpowiedni, rzetelny i korzystny dla obrotu gospodarczego. Okazuje się, że biegły rewident musi zdobyć konkretne uprawnienia, by móc wykonywać swój zawód. Z całą pewnością takiej funkcji nie może pełnić każdy, kto tylko ukończył podstawowe szkolenia dla księgowych.

Uprawnienia do pełnienia funkcji biegłego rewidenta uzyskuje osoba, która:

  • ukończyła roczną praktykę w podmiotach prowadzących księgi rachunkowe – zaliczoną przez Komisję Egzaminacyjną
  • ukończyła dwuletnią aplikację w firmie audytorskiej która zatrudnia co najmniej trzech biegłych rewidentów lub prowadzi badania sprawozdań finansowych dla co najmniej 10 podmiotów
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzaminy dla kandydatów na biegłego rewidenta oraz egzamin dyplomowy poświadczony przez Komisję Egzaminacyjną,
  • złożyła ślubowanie przed prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów albo upoważnionym członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Aby biegły rewident mógł wykonywać zawód, musi stale  podnosić  własne  kwalifikacje.

Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów

To właśnie szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów pozwalają spełniać obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Biegły rewident w każdym roku kalendarzowym musi udokumentować  co najmniej 24 godziny doskonalenia zawodowego. Co ważne, 16 godzin lekcyjnych (każda godzina lekcyjna trwa 45 minut) szkoleń musi być zorganizowane  przez jednostki uprawnione, a tylko 8 godzin może być poświęconych na szkolenia w ramach samokształcenia. Biegły rewident może być rozliczany z przebiegu szkoleń obligatoryjnych także w trybie trzyletnim. W takim przypadku jego obowiązkiem jest zrealizowanie i udokumentowanie odbytych  szkoleń w ilości co najmniej 72 godzin  organizowanych przez jednostki uprawnione oraz maksymalnie 48 godzin w ramach samokształcenia.

Biegły rewident  wybiera tematykę szkoleń według własnych potrzeb i zainteresowań  spośród propozycji pokazanych na stronie PIBR.  Tematów jest dużo ponieważ są to szkolenia fachowe, ujmujące najnowsze zmiany i trendy w badaniu sprawozdań finansowych w oparciu o krajowe i międzynarodowe standardy ale również dotykają zmian w polskim prawie bilansowym i podatkowym.

Samokształcenie może przybierać różną formę. W skład takiego doskonalenia zawodowego wchodzić może między innymi udział w szkoleniach i kursach, konferencjach oraz sympozjach z zakresu rachunkowości, uczestnictwo w kierunkowych studiach wyższych, napisanie fachowych treści naukowych, stworzenie programu multimedialnego nawiązującego do obszaru rachunkowości,  świadczenie usług doradczych w specjalizacji rachunkowej, a także samodzielne prowadzenie szkoleń. Szkolenia obligatoryjne  mogą odbywać się w trybie tradycyjnym, czyli stacjonarnym, ale także w nowoczesnej formie online.

Biegły rewident dokumentuje w PIBR  zrealizowanie obligatoryjnych szkoleń, zarówno tych organizowanych przez uprawnione podmioty jak i tych  w zakresie samokształcenia. Większość z nich kończy się egzaminem, którego pozytywne zdanie potwierdzane jest certyfikatem wydanym przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkoleń obligatoryjnych.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe