Dofinansowanie szkoleń w Centrum Edukacji Ekspert z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019r.

Urzędy Pracy rozpoczęły ogłaszanie terminów składania wniosków o dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Terminy są krótkie a ilość środków ograniczona, dlatego już teraz warto przygotować wniosek. Budżet KFS w 2019 roku to ponad 180 mln złotych rozłożonych na 16 województw.

Kto może otrzymać dofinansowanie

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Wysokość dofinansowania:

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 Priorytety wydawania środków z KFS w 2019r. (180,5 mln zł)

 • Kształcenie w zakresie zawodów deficytowych w powiecie lub województwie (https://barometrzawodow.pl).
 • Osoby nie posiadające świadectwa dojrzałości.
 • Pracownicy pochodzący z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnieni w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, członkowie lub pracownicy spółdzielni socjalnych pochodzący z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracownicy Zakładów Aktywności Zawodowej.
 • Osoby, które mogą udokumentować min. 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, bez prawa do emerytury pomostowej.
 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz pozostali nauczyciele, jeśli podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.
 • Osoby po 45 roku życia.

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS (45 mln zł)

 • Firmy stosujące nowe technologie i narzędzia pracy.
 • Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • Pracownicy Centrów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej.

Wybrane terminy najbliższego naboru  KFS w 2019r.

Warszawa 28 stycznia -1 lutego
PUP Kielce   14 - 31 stycznia
Radom 21 stycznia 2019 – 15 lutego
Starachowice  28 stycznia - 1 lutego
Poznań 29 stycznia do 01 lutego
Sandomierz styczeń/luty
Siedlce od 04 lutego
MUP Kielce  4 - 15 lutego
Opatów   4-15 lutego
Ostrowiec  18-22 lutego
Busko  II połowa lutego

Adresy urzędów pracy: www.psz.praca.gov.pl

Informacje do wniosku o dofinansowanie:

Nazwa instytucji szkoleniowej: Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Adres instytucji szkoleniowej: ul. Grażyny 15, lok. 107, 02-548 Warszawa
Nr telefonu: (22) 831-08-30
Nr fax. (22) 626-11-26
adres e-mail: poczta@cee.com.pl
NIP: 522-134-24-92
REGON: 017294362
Rodzaj prowadzonej działalności wg PKD/2007/: 85.59.13.2

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 242/K/01[3]

Decyzja o przyznaniu akredytacji niepublicznej placówce oświatowej  strona 1strona 2

Wzór zaświadczenia o ukończniu kursu - zaświadczenie wydawane jest na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1632). załącznik nr 5

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń Centrum Edukacji Ekspert z KFS. Programy szkoleń i kształtowane umiejętności uczestnika kursu znajdują się w ofercie kursów.

Firma Centrum Edukacji Ekspert uzyskała pozytywną weryfikację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do świadczenia usług dofinansowanych ze środków unijnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Wysoki standard oferowanych przez nas szkoleń został potwierdzony podczas audytu przeprowadzonego na zlecenie PARP przez niezależnego audytora.

Baza Usług Rozwojowych to internetowa platforma publikująca ofertę szkoleniową dla przedsiębiorców i ich pracowników.

Poziom dopłat do szkoleń z BUR wynosi od 50% do 80% w zależności od województwa i wielkości przedsiębiorstwa.

 Z dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych mogą skorzystać:

 • pracownicy zgłaszani przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę,
 • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • z wszystkich województw z wyłączeniem mazowieckiego i pomorskiego,
 • w niektórych województwach dofinansowanie przysługuje również osobom fizycznym.

Dofinansowanie z BUR obejmuje m.in.:

 • szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów
 • szkolenia ze zmian w podatkach
 • profesjonalne kursy zawodowe z rachunkowości
 • kursy stacjonarne
 • kursy On-line w niektórych województwach.

Oferta Centrum Edukacji Ekspert w BUR 

Jak skorzystać z dofinansowania

 1. Należy wybrać szkolenie w Centrum Edukacji Ekspert z pośrednictwem BUR.
 2. Firma oraz uczestnik szkolenia zakładają konto na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
 3. Firma kontaktuje się z Operatorem właściwym dla danego województwa (firmą obsługującą wnioski w imieniu PARP) w celu uzyskania wniosku o dofinansowanie i omówienia zasad wsparcia. Należy wybrać operatora właściwego dla województwa w którym pracodawca ma siedzibę.
 4. Uczestnik zapisuje się na szkolenie za pośrednictwem bazy BUR.
 5. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik wypełnia ocenę szkolenia na portalu BUR.
 6. Dofinansowanie przyznawane jest w formie refundacji kosztów usługi rozwojowej, w formie bonów lub karty prepaid w zależności od województwa.

Dla kogo przeznaczony jest projekt?

Projekt Akademia Managera MŚP kierowany jest do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • które chcą przeszkolić:

- właścicieli firm

- kadrę zarządzającą

- osoby przewidziane do tej roli

 •  firm, które mogą uzyskać pomoc de minimis lub pomoc publiczną
 •  firm, które zobowiązują się wnieść 20% wkładu własnego

Pierwszeństwo uzyskują osoby lub firmy, które nie korzystały dotychczas ze wsparcia na usługi rozwojowe.

Jakie województwa obejmuje dofinansowanie?

Z dofinansowania mogą skorzystać firmy z całej Polski,w tym z województwa mazowieckiego i pomorskiego.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Operator refunduje 80% kosztów szkoleń, które wynikają z diagnozy potrzeb przedsiębiorstwa. Maksymalne wsparcie na osobę wynosi 10 000 zł i jest uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa. Szkolenia muszą być ogłoszone w Bazie Usług Rozwojowych.

Co trzeba zrobić by uzyskać dofinansowanie?

 • należy zgłosić się do operatora odpowiadającego za dane województwo, który sprawdzi możliwość kwalifikacji do projektu
 • przeprowadzić diagnozę luk kompetencyjnych kadry managerskiej
 • wybrać szkolenia Centrum Edukacji Ekspert z Bazy Usług Rozwojowych

Jakie są terminy zgłoszeń?

Terminy zgłoszeń podzielone są na etapy, różne w zależności od regionu.

Projekt kończy się w 2021 – 2022 r. w zależności od województwa.

Rekrutacja właśnie się rozpoczęła! Nie zwlekaj!

Skorzystaj z dofinansowania!

 • szkolenia na biegłego rewidenta,
 • kurs przygotowujący do prowadzenia biura rachunkowego
 • kurs na samodzielnego księgowego

I wiele innych:

Sprawdź naszą ofertę w BUR

Dowiedz się więcej

Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert