Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dofinansowanie szkoleń w Centrum Edukacji Ekspert z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019r.

Urzędy Pracy rozpoczęły ogłaszanie terminów składania wniosków o dofinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Terminy są krótkie a ilość środków ograniczona, dlatego już teraz warto przygotować wniosek. Budżet KFS w 2019 roku to ponad 180 mln złotych rozłożonych na 16 województw.

Kto może otrzymać dofinansowanie

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Wysokość dofinansowania:

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 Priorytety wydawania środków z KFS w 2019r. (180,5 mln zł)

 • Kształcenie w zakresie zawodów deficytowych w powiecie lub województwie (https://barometrzawodow.pl).
 • Osoby nie posiadające świadectwa dojrzałości.
 • Pracownicy pochodzący z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnieni w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, członkowie lub pracownicy spółdzielni socjalnych pochodzący z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracownicy Zakładów Aktywności Zawodowej.
 • Osoby, które mogą udokumentować min. 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub charakterze, bez prawa do emerytury pomostowej.
 • Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele kształcenia zawodowego oraz pozostali nauczyciele, jeśli podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.
 • Osoby po 45 roku życia.

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS (45 mln zł)

 • Firmy stosujące nowe technologie i narzędzia pracy.
 • Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 • Pracownicy Centrów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Klubów Integracji Społecznej.

Wybrane terminy najbliższego naboru  KFS w 2019r.

Warszawa 28 stycznia -1 lutego
PUP Kielce   14 - 31 stycznia
Radom 21 stycznia 2019 – 15 lutego
Starachowice  28 stycznia - 1 lutego
Poznań 29 stycznia do 01 lutego
Sandomierz styczeń/luty
Siedlce od 04 lutego
MUP Kielce  4 - 15 lutego
Opatów   4-15 lutego
Ostrowiec  18-22 lutego
Busko  II połowa lutego

Adresy urzędów pracy: www.psz.praca.gov.pl

Informacje do wniosku o dofinansowanie:

Nazwa instytucji szkoleniowej: Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Adres instytucji szkoleniowej: ul. Grażyny 15, lok. 107, 02-548 Warszawa
Nr telefonu: (22) 831-08-30
Nr fax. (22) 626-11-26
adres e-mail: poczta@cee.com.pl
NIP: 522-134-24-92
REGON: 017294362
Rodzaj prowadzonej działalności wg PKD/2007/: 85.59.13.2

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 242/K/01[3]

Decyzja o przyznaniu akredytacji niepublicznej placówce oświatowej  strona 1strona 2

Wzór zaświadczenia o ukończniu kursu - zaświadczenie wydawane jest na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1632). załącznik nr 5

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń Centrum Edukacji Ekspert z KFS. Programy szkoleń i kształtowane umiejętności uczestnika kursu znajdują się w ofercie kursów.

Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert