Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dofinansowanie na szkolenia w Centrum Edukacji Ekspert poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) w 2021r.

Od 1 stycznia  2021 r. każdy przedsiębiorca spełniający wymagania stawiane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy będzie mógł zdobyć dofinansowanie na szkolenia i kursy z KFS. Dofinansowanie z KFS pokrywa od 80% do nawet 100% całkowitej wartości szkolenia i jest dedykowane dla pracowników, którzy potrzebują podniesienia swoich kwalifikacji lub zdobycia nowych kompetencji.

Dofinansowanie na szkolenia i kursy poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest ogólnodostępne i mogą z niego skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski (z wykluczeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

Indywidualna kwota przypadająca na uczestnika nie może przekroczyć 300 % przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 15 500 zł (decyzję o wysokości wsparcia podejmuje Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej).

Budżet przeznaczony na ten cel w 2021 roku to 257 mln zł.

Poziom dofinansowania poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy na szkolenia wynosi:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku małego, średniego i dużego przedsiębiorcy,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS

Dofinansowanie poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (80 % puli środków z KFS) – priorytety:

Zgodnie z wytycznymi dofinansowanie na szkolenie i kurs realizowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy musi być zgodne z ustanowionymi na dany rok priorytetami.

Wśród ustalonych priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2021 znajdują się m.in.:

 • wsparcie kształcenia osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń związanych z COVID-19, ograniczyły swoją działalność
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 • wsparcie kształcenia osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 • wsparcie kształcenia osób które nie posiadają świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia,
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (wykaz zawodów deficytowych dostępny jest na stronie https://barometrzawodow.pl/),
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach nowych technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Decyzję o przyznaniu funduszy na dofinansowanie do kursu lub szkolenia podejmują Urzędy Pracy na podstawie oceny i opisu we wniosku oraz kompletu złożonych dokumentów.

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS  (20 % puli środków z KFS) m.in.:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Centrum Edukacji Ekspert – sprawdzony partner

Centrum Edukacji Ekspert jest sprawdzonym partnerem dla firm, ubiegających się o dofinansowanie kursów i szkoleń poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Spełniamy wymogi formalne, konieczne do uzyskania dofinansowania z KFS:

 • Uzyskaliśmy  Certyfikat jakości Usług Szkoleniowo – Rozwojowych SUS 2.0 potwierdzający wysoki standard świadczonych przez nas usług,      
 • Jesteśmy Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego co uprawnia nas do prowadzenia kursów umożliwiających zdobycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zachęcamy do kontaktu – dowiedz się więcej jak zdobyć dofinansowanie na szkolenie ! Zwiększ swoje szanse z nami!

22 621 18 36, 609020216, 22 831 08 30.

Adresy urzędów pracy: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.

Informacje do wniosku o dofinansowanie poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

 

Nazwa instytucji szkoleniowej: Centrum Edukacji Ekspert 

Adres instytucji szkoleniowej: ul. Grażyny 15, lok. 107, 02-548 Warszawa
Nr telefonu: (22) 831-08-30
adres e-mail: poczta@cee.com.pl
NIP: 522-134-24-92
REGON: 369512116
Rodzaj prowadzonej działalności wg PKD/2007/: 85.59.13.2

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 242/K/01[4]

Decyzja o przyznaniu akredytacji niepublicznej placówce oświatowej  strona 1strona 2

Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu – zaświadczenie wydawane jest na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1632). załącznik nr 5

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń Centrum Edukacji Ekspert z KFS. Programy szkoleń i kształtowane umiejętności uczestnika kursu znajdują się w ofercie kursów.

Jesteś zainteresowany?
Skontaktujemy się z Tobą

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe