Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dofinansowanie na szkolenia w Centrum Edukacji Ekspert poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) w 2020r.

Od 1 stycznia  2020 r. każdy przedsiębiorca spełniający wymagania stawiane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy będzie mógł zdobyć dofinansowanie na szkolenia i kursy z KFS. Dofinansowanie z KFS pokrywa od 80% do nawet 100% całkowitej wartości szkolenia i jest dedykowane dla pracowników, którzy potrzebują podniesienia swoich kwalifikacji lub zdobycia nowych kompetencji.

Dofinansowanie na szkolenia i kursy poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest ogólnodostępne i mogą z niego skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski (z wykluczeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

Indywidualna kwota przypadająca na uczestnika może sięgać 14.000 zł (decyzję o wysokości wsparcia podejmuje Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej).

Budżet przeznaczony na ten cel w nadchodzącym roku to 246 mln zł.

Poziom dofinansowania poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy na szkolenia wynosi:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku małego, średniego i dużego przedsiębiorcy,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS

Dofinansowanie poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy – priorytety:

Zgodnie z wytycznymi dofinansowanie na szkolenie i kurs realizowane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy musi być zgodne z ustanowionymi na dany rok priorytetami.

Wśród ustalonych priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rok 2020 znajdują się m.in.:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (wykaz zawodów deficytowych dostępny jest na stronie https://barometrzawodow.pl/),
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach nowych technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

Decyzję o przyznaniu funduszy na dofinansowanie do kursu lub szkolenia podejmują Urzędy Pracy na podstawie oceny i opisu we wniosku oraz kompletu złożonych dokumentów..

Centrum Edukacji Ekspert – sprawdzony partner

Centrum Edukacji Ekspert jest sprawdzonym partnerem dla firm, ubiegających się o dofinansowanie kursów i szkoleń poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Spełniamy wymogi formalne, konieczne do uzyskania dofinansowania z KFS:

 • Uzyskaliśmy  Certyfikat jakości Usług Szkoleniowo – Rozwojowych SUS 2.0 potwierdzający wysoki standard świadczonych przez nas usług,      
 • Jesteśmy Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego co uprawnia nas do prowadzenia kursów umożliwiających zdobycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zachęcamy do kontaktu – dowiedz się więcej jak zdobyć dofinansowanie na szkolenie ! Zwiększ swoje szanse z nami!

22 621 18 36, 609020216, 22 831 08 30.

Priorytety wydatkowania środków poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) na 2020 rok:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS m.in.:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Adresy urzędów pracy: www.psz.praca.gov.pl

Informacje do wniosku o dofinansowanie poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

 

Nazwa instytucji szkoleniowej: Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Adres instytucji szkoleniowej: ul. Grażyny 15, lok. 107, 02-548 Warszawa
Nr telefonu: (22) 831-08-30
Nr fax. (22) 626-11-26
adres e-mail: poczta@cee.com.pl
NIP: 522-134-24-92
REGON: 017294362
Rodzaj prowadzonej działalności wg PKD/2007/: 85.59.13.2

Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 242/K/01[3]

Decyzja o przyznaniu akredytacji niepublicznej placówce oświatowej  strona 1strona 2

Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu – zaświadczenie wydawane jest na podstawie §18 ust.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz.1632). załącznik nr 5

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń Centrum Edukacji Ekspert z KFS. Programy szkoleń i kształtowane umiejętności uczestnika kursu znajdują się w ofercie kursów.

Jesteś zainteresowany?
Skontaktujemy się z Tobą

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe