Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dofinansowanie na szkolenia w Centrum Edukacji Ekspert poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) w 2022 r.

Centrum Edukacji Ekspert – sprawdzony partner

Centrum Edukacji Ekspert jest sprawdzonym partnerem dla firm, ubiegających się o dofinansowanie kursów i szkoleń poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Spełniamy wymogi formalne, konieczne do uzyskania dofinansowania z KFS:

 • Uzyskaliśmy  Certyfikat jakości Usług Szkoleniowo – Rozwojowych SUS 2.0 potwierdzający wysoki standard świadczonych przez nas usług,      
 • Jesteśmy Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego co uprawnia nas do prowadzenia kursów umożliwiających zdobycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Wszystkie oferowane przez nas kursy i szkolenia podlegają dofinansowaniu z KFS.
Jeśli wybrałeś coś z naszej oferty, skontaktuj się z nami – tel. 22 621 18 36, 609020216, 22 831 08 30 lub wypełnij formularz kontaktowy a oddzwonimy do Ciebie.

Od 1 stycznia  2022 r. każdy przedsiębiorca spełniający wymagania stawiane przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy będzie mógł zdobyć dofinansowanie na szkolenia i kursy z KFS. Dofinansowanie z KFS pokrywa od 80% do nawet 100% całkowitej wartości szkolenia i jest dedykowane dla pracowników, którzy potrzebują podniesienia swoich kwalifikacji lub zdobycia nowych kompetencji.

Dofinansowanie na szkolenia i kursy poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest ogólnodostępne i mogą z niego skorzystać firmy, urzędy, fundacje, które prowadzą swoją działalność na terenie Polski (z wykluczeniem osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą).

Indywidualna kwota przypadająca na uczestnika nie może przekroczyć 300 % przeciętnego wynagrodzenia tj. ok. 15 500 zł (decyzję o wysokości wsparcia podejmuje Powiatowy Urząd Pracy właściwy dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej).

Poziom dofinansowania poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy na szkolenia wynosi:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku małego, średniego i dużego przedsiębiorcy,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy KFS

Priorytety wydatkowania środków KFS

ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy – do wykorzystania kwota 177. 470.000 zł (80 % puli środków z KFS) :

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu  dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych.
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych.
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.
 8. Decyzję o przyznaniu funduszy na dofinansowanie do kursu lub szkolenia podejmują Urzędy Pracy na podstawie oceny i opisu we wniosku oraz kompletu złożonych dokumentów.

Środki rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy – do wykorzystania kwota 44.367.000 zł (20 % puli środków z KFS) – priorytety:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Zachęcamy do kontaktu – dowiedz się więcej jak zdobyć dofinansowanie na szkolenie ! Zwiększ swoje szanse z nami!

Adresy urzędów pracy: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.

Informacje do wniosku o dofinansowanie poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy:

 • Nazwa instytucji szkoleniowej: Centrum Edukacji Ekspert 
 • Adres instytucji szkoleniowej: ul. Grażyny 15, lok. 107, 02-548 Warszawa
  Nr telefonu: (22) 831-08-30
  adres e-mail: poczta@cee.com.pl
  NIP: 522-134-24-92
  REGON: 369512116
  Rodzaj prowadzonej działalności wg PKD/2007/: 85.59.13.2
 • Instytucja wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 242/K/01[5].
 • Widniejemy w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.14/00091/2019.

 • Instytucja wpisana do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 242/K/01[5].

 • Posiadamy Certyfikat jakości usług Krajowej Izby Firm Szkoleniowych SUS 2.0.
 • Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu – zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 22 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania szkoleń Centrum Edukacji Ekspert z KFS. Programy szkoleń i kształtowane umiejętności uczestnika kursu znajdują się w ofercie kursów.

Jesteś zainteresowany?
Skontaktujemy się z Tobą

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe