Ogólne informacje

Egzaminy dla kandydatów na biegłych rewidentów

Warunki przystąpienia do egzaminów:

  • złożenie do Komisji Egzaminacyjnej PIBR zgłoszenia o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego
  • złożenie w PIBR kwestionariusza osobowego oraz fotografii (dokumenty do pobrania ze strony https://www.pibr.org.pl/pl/zostan-bieglym)

Ilość egzaminów (pisemne): 10

Uczestnicy zdają egzaminy przed Komisją Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.
 

Kursy przygotowujące do egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów

Czas trwania kursu: 4 semestry (2 lata)

Łączna ilość godzin zajęć: 682


Koszty poszczególnych semestrów różnią się w zależności od ilości proponowanych godzin zajęć.

Na każdy semestr uczestnik zapisuje się osobno. Można wykupić zajęcia całego semestru lub poszczególne przedmioty.

W cenie zajęć zapewniamy wszystkie potrzebne do opanowania niezbędnej wiedzy materiały w formie książek, skryptów, materiałów autorskich opracowanych specjalnie na zajęcia, zadań, ćwiczeń powtórzeniowych i testów.


Bloki programowe poszczególnych semestrów:
   
I SEMESTR (132 godz. lekcyjne )

Egzamin I.  TEORIA I ZASADY RACHUNKOWOŚCI

66 godz. lekcyjnych

1. Przedmiot, zakres i zasady rachunkowości
2. Bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych wg ustawy o rachunkowości
3. Zdarzenia gospodarcze (w tym operacje gospodarcze), zasady ich dokumentowania oraz ewidencji
4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym z zastosowaniem  technologii informacyjnych i systemów komputerowych
5. Inwentaryzacja
6. Elementy organizacji rachunkowości (dokumentacja i stosowanie)


Egzamin II. EKONOMIA I KONTROLA WEWNĘTRZNA

 66 godz. lekcyjnych

1.    Ekonomia
2.    Rynek finansowy
3.    Zarządzanie i strategie biznesowe
4.    Kontrola wewnętrzna


II SEMESTR (176 godz. lekcyjnych)

Program zajęć:

Egzamin III.    PRAWO – PRAWO CYWILNE, PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, PRAWO SPÓŁEK, PRAWO O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM I NAPRAWCZYM, PRAWO REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

66 godz. lekcyjnych

1. Podstawy prawa
2. Prawo cywilne
3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
4. Prawo spółek
5. Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne
6. Prawo regulujące działalność gospodarczą

Egzamin IV.  PRAWO PODATKOWE (część I)

44 godz. lekcyjne

1. Zagadnienia ogólne.
2. Materialne prawo podatkowe.3. Formalne prawo podatkowe.
4. Szczegółowe prawo podatkowe:
• Podatek od towarów i usług,
• Podatek akcyzowy,
• Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych,
• Podatek od gier.
5. Prawo celne.
6. Prawo karne skarbowe.


Egzamin V. FINANSE I ZARZĄDZANIE FINANSAMI

66 godz. lekcyjnych

1.    Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych
2.    Wycena przedsiębiorstw
3.    Finanse publiczne
4.    Finanse banków i instytucji finansowych
5.    Finanse zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji


III SEMESTR (220 godz. lekcyjnych)

Program zajęć:

Egzamin  VI. RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

132 godz. lekcyjne

1. Rachunkowość finansowa jednostek,  w tym spółek publicznych  – według ustawy o rachunkowości (UoR) i MSR2  (z wyłączeniem jednostek prowadzących działalność na podstawie prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ustawy o instytucjach płatniczych  oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej,  ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o finansach  publicznych)
2. Zmiana  podstawy prawnej sporządzania sprawozdań finansowych
3. Rachunkowość finansowa jednostek  prowadzących działalność na podstawie prawa bankowego, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych,  ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o instytucjach płatniczych  – według ustawy o rachunkowości (UoR) i MSR.
4. Rachunkowość finansowa jednostek  prowadzących działalność na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej  i reasekuracyjnej oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych – według ustawy o rachunkowości i MSR.
5. Rachunkowość jednostek  sektora finansów publicznych
6. Rachunkowość jednostek  w szczególnych sytuacjach - według ustawy o rachunkowości (UoR) i MSR

Egzamin  VII.  PRAWO PODATKOWE (część II)

44 godz. lekcyjne     

1. Podatki  dochodowe od dochodów z działalności gospodarczej
2. Podatek  od nieruchomości
3. Podatek  od środków transportowych
4. Podatek  rolny
5. Podatek  leśny
6. Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą
7. Obciążenia  jednostek  z tytułu wniesienia kapitału przez Skarb Państwa
8. Podatek  od niektórych instytucji  finansowych

Egzamin  VIII. RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

44 godz. lekcyjne

  1. Rachunek kosztów
  2. Rachunkowość zarządcza

   
IV SEMESTR (154 godz. lekcyjne)

Program zajęć:

Egzamin  IX.  SPRAWOZDANIA FINANSOWE I ICH ANALIZA

88 godz. lekcyjnych

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań
2. Roczne i śródroczne jednostkowe  sprawozdanie finansowe banków, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji  finansowych oraz pozostałych jednostek
3. Roczne skonsolidowane  sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
4. Obowiązki informacyjne spółek, których akcje znajdują się w publicznym  obrocie oraz innych emitentów papierów wartościowych
5.  Analiza finansowa
6. Raportowanie niefinansowe

Egzamin X.  REWIZJA FINANSOWA ORAZ ETYKA

66 godz. lekcyjnych

1. Wymogi prawne dotyczące badania sprawozdań finansowych oraz biegłych rewidentów i firm audytorskich
2. Czynności rewizji finansowej badania i przeglądów sprawozdań finansowych (usługi atestacyjne) oraz zasady i sposoby ich wykonywania  według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej
3. Zasady i sposoby wykonywania  innych usług atestacyjnych (w tym poświadczających) oraz usług pokrewnych
4. Etyka oraz wartości i postawa zawodowa

 
 
Kontakt:

Centrum Edukacji Ekspert
ul. Grażyny 15, lok 107
02-548 Warszawa
tel: 22 831-08-30
e-mail: poczta@cee.com.pl

Centrum Edukacji Ekspert