Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 400 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
26/05/2023

Cel zajęć

Celem szkolenia jest aktualizacja, pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie krajowych i międzynarodowych regulacji
dotyczących prawa bilansowego.

 • Szkolenie będzie koncentrować się na zmianach, które mają istotny wpływ na sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni
  rok obrotowy.
 • Uzyskana wiedza:
  – przełoży się na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny co do prawidłowego sporządzenia sprawozdań
  finansowych za lata 2022 oraz 2023 ze szczególnym uwzględnieniem omawianych zmian regulacyjnych,
  – umożliwi biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania
  klientów do wdrożenia koniecznych zmian zasad rachunkowości.

Szkolenie obejmuje 8 godzin z bloku rachunkowość.

Szkolenie jest realizowane w ramach naszej oferty dla Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

26 maja 2023 r. w godz. 9:00-16:00.

Płatności

Koszt szkolenia: 400 zł + 23% VAT 

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Prof. nadzw. dr.hab. Artur Hołda – Prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Autor i współautor ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych wiadomości,
• obiad.

Informacje

Centrum Edukacji Ekspert współpracuje z Ecovis Poland w zakresie organizacji szkoleń dla biegłych rewidentów.
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez przekierowanie na stronę Ecovis Poland. 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
2. Wskazanie kierunków zmian w prawie bilansowym wraz z podaniem aktualnych przepisów prawa, które mają zastosowanie w latach 2022-2023.
3. Zmiany w polskim prawie bilansowym obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

 • Zmiany w zakresie aktualizacji przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych do ustawy.
 • Aktualizacja prawa bilansowego wynikająca z Krajowych Standardów Rachunkowości i innych dokumentów wydawanych przez Komitet Standardów Rachunkowości.
 • Oddziaływanie innych ustaw i rozporządzeń na prawo bilansowe (np. prawa podatkowego, prawa handlowego, prawa o ubezpieczeniach społecznych, itp.)

4. Aktualizacja w międzynarodowym prawie bilansowym obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 r.

 • Zmiany Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)
 • Nowe interpretacje MSSF.

5. Projektowane kierunki zmian w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym

 • Planowane zmiany ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych.
 • Planowane nowe KSR.
 • Zmiany MSSF zatwierdzone do stosowania po 1 stycznia 2022 r. i 1 stycznia 2023 r.
 • Inne projektowane zmiany MSSF.

6. Sprawdzian wiadomości.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe