Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Dr nauk ekon. Dorota Mikulska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 340 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 340 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
22/10/2020

Cel zajęć

 • Omówienie ostatnich zmian w prawie bilansowym obowiązującym polskie podmioty gospodarcze.
 • Omówienie najważniejszych praktycznych skutków wdrażanych zmian.
 • Uzyskana wiedza powinna przełożyć się na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny co do prawidłowego sporządzenia sprawozdań finansowych za lata 2017 i 2018 ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych.
 • Uzyskana wiedza powinna także umożliwić biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego przygotowania  klientów do wdrożenia koniecznych zmian zasad rachunkowości.

Szkolenie obejmuje 8 godzin z bloku rachunkowość.

Szkolenie jest realizowane w ramach naszej oferty dla Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

22 października 2020 r. w godz. 9:00-15:45

Płatności

Koszt szkolenia: 340 zł + 23% VAT (418,20 PLN brutto).

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Dr nauk ekon. biegły rewident Dorota Mikulska – ekonomista, biegły rewident, członek Regionalnej Rady RO PIBR w Lublinie, wieloletni wykładowca uczelni wyższych, biegły sądowy, autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, ekspert wydawnictwa Wolters Kluwer SA. Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych oraz prowadzeniu szkoleń, w tym obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Prowadzi własną kancelarię audytorską.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych wiadomości,
• obiad.

Informacje

Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce komentarz, numeru biegłego rewidenta. 

Dokonując zgłoszenia na szkolenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Ecovis System Rewident Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym do zgłoszenia Państwa uczestnictwa w szkoleniu do PIBR. 

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie
 2. Istotne zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzone w latach 2014-2019:
 • Definicja jednostki mikro i jednostki małej.
 • Powiązania między jednostkami.
 • Uproszczenia w zakresie wyceny.
 • Uproszczenia w zakresie sprawozdawczości finansowej.
 • Sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą).
 • Wymogi dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 • Sprawozdanie z działalności i inne obowiązki sprawozdawcze.
 1. Wybrane zagadnienia regulowane zmienionymi i nowymi krajowymi standardami rachunkowości:
 • KSR nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”.
 • KSR nr 5 „Leasing, najem i dzierżawa”.
 • KSR nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie
  i prezentacja”.
 • KSR 8 „Działalność deweloperska”.
 • KSR 9 „Sprawozdanie z działalności”.
 • KSR nr 12 „Działalność rolnicza”.
 • KSR nr 13 „ Koszt wytworzenia”.
 1. Nowe stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości:
 • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości.
 • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami.
 • Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności.
 1. Podstawowe charakterystyki kluczowych nowych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
 • MSSF 9 „ Instrumenty finansowe”.
 • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.
 • MSSF 16 „Leasing”.
 • Odniesienia do „Założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej”.
 1. Pozostałe istotne zmiany w międzynarodowym prawie bilansowym
 • Zreformowane podejście do referencyjnych stóp procentowych.
 • Zmiany w definicji istotności.
 • Klasyfikacja zobowiązań długo- i krótkoterminowych.
 1. Sprawdzian wiadomości.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2023 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe