Amortyzacja – narzędzie optymalizacji podatkowej i kreowania obrazu jednostki

Amortyzacja – narzędzie optymalizacji podatkowej i kreowania obrazu jednostki

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1300 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 1300 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
maj 2024

Cel szkolenia “Amortyzacja – narzędzie optymalizacji podatkowej i kreowania obrazu jednostki”: 

Omówienie i wspólne przeanalizowanie na praktycznych przykładach problemów, jakie mogą pojawić się w związku z wyborem polityki rachunkowości różnych aktywów w świetle prawa bilansowego i podatkowego. Spotkanie jest ukierunkowane na wspólną z trenerem analizę przypadków.
Warsztaty pozwolą także zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach postępowania w zakresie dotyczącym ewidencjonowania, wyceny i amortyzowania środków trwałych.
Oferta skierowana jest do pracowników działów księgowości w przedsiębiorstwach oraz jednostkach budżetowych, przedsiębiorców, pracowników działów organizacyjo-administracyjnych zajmujących się środkami trwałymi, właścicieli i pracowników biur rachunkowych oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie zagadnień podatkowych i rachunkowych związanych ze środkami trwałymi.

CEE Amortyzacja - narzędzie optymalizacji podatkowej i kreowania obrazu jednostki

Termin szkolenia:

maj 2024, szkolenie 2 dniowe 

w godz. 09:00  –  15:00

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15 lub

szkolenie w formie transmisji online.

Uczestnikom zapewniamy:

autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje z wykładowcą, serwis kawowy.

Kurs “Amortyzacja – narzędzie optymalizacji podatkowej i kreowania obrazu jednostki” jest realizowany w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

1.  Istota i cel dokonywania i odpisów amortyzacyjnych

 • Cele dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 • Wpływ odpisów na wynik finansowy i podstawę opodatkowania
 • Czy umorzenie i amortyzacja to, to samo?

2.    Aktywa trwałe podlegające amortyzacji

 • Definicje środków trwałych zgodnie z przepisami prawa bilansowego i prawa podatkowego –wskazanie podobieństw i różnic
 • Definicje wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z przepisami prawa bilansowego i prawa podatkowego – wskazanie podobieństw i różnic
 • Nieruchomości inwestycyjne zgodnie z przepisami prawa bilansowego i prawa podatkowego – wskazanie podobieństw i różnic

3.    Metody amortyzacji

 • Swoboda wyboru metod w rachunkowości
 • Wybór metod w podatkach dochodowych
 • Istota metody liniowej i jej zastosowanie
 • Istota odpisów degresywnych i jej zastosowanie
 • Istota metody naturalnej i jej zastosowanie
 • Pozostałe metody i ich zastosowanie

4.    Fundamentalne zasady amortyzacji w rachunkowości ( metoda, stawki,
weryfikacja)

 • Zasady wyboru metod i stawek amortyzacji zgodnie z przepisami prawa bilansowego
 • Dokumentowanie wyboru metod i stawek amortyzacji zgodnie z przepisami prawa bilansowego
 • Kiedy warto a kiedy należy wybrać metodę odpisów jednorazowych?
 • Zasady weryfikacji stawek amortyzacyjnych zgodnie z przepisami prawa bilansowego – podobieństwa i różnice między ustawą o rachunkowości a MSR

5.    Zasady amortyzacji w podatku dochodowym – Amortyzacja, jako KUP i NKUP
w tym korekty kosztów

 • Zasady wyboru metod i stawek amortyzacji zgodnie z przepisami prawa podatkowego
 • Dokumentowanie wyboru metod i stawek amortyzacji zgodnie z przepisami prawa podatkowego
 • Dokumentowanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych
 • Kiedy warto a kiedy należy wybrać metodę odpisów jednorazowych 
 • Zasady weryfikacji stawek amortyzacyjnych zgodnie z przepisami prawa podatkowego – podobieństwa i różnice między ustawą o rachunkowości a ustawami o podatku dochodowym
 • Ogólne zasady zaliczania odpisów do kosztów uzyskania przychodów
 • Korekty kosztów uzyskania przychodów o wartość odpisów amortyzacyjnych w związku ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2013

6.    Szczególne zasady amortyzacji w jednostkach sektora finansów publicznych

 • Wymogi rozporządzenia Ministra Finansów
 • Zasady dokonywania wyboru metod i stawek amortyzacyjnych
 • Co można a co należy umarzać jednorazowo?
 • Dokumentowanie odpisów
 • Amortyzacja aktywów ujmowana wynikowo i jako zmniejszenie funduszy podstawowych

7.    Szczególne obszary i problemy odpisów amortyzacyjnych – Amortyzacja
Wartości niematerialnych i prawnych

 • Amortyzacja licencji i oprogramowania komputerowego zgodnie z regulacjami podatkowymi
 • Amortyzacja wartości firmy zgodnie z regulacjami podatkowymi i bilansowymi
 • Amortyzacja kosztów zakończonych prac rozwojowych zgodnie z regulacjami podatkowymi i bilansowymi
 • Amortyzacja maszyn i komputerów
 • Amortyzacja praw autorskich i innych tytułów WniP zgodnie z regulacjami podatkowymi i bilansowymi

8.    Szczególne obszary i problemy odpisów amortyzacyjnych – Amortyzacja
środków transportu w tym osobowych

 • Pojęcie samochodu osobowego zgodnie z regulacjami podatkowymi i bilansowymi
 • Możliwość zastosowania innych metod niż liniowa przy pojazdach samochodowych
 • Możliwość podwyższania stawek amortyzacyjnych
 • Odpisy amortyzacyjne zgodnie z regulacjami podatkowymi i bilansowymi
 • Odpisy amortyzacyjne, jako koszty uzyskania przychodów i możliwości ich optymalizowania

9.    Szczególne obszary i problemy odpisów amortyzacyjnych – Amortyzacja budynków

 • Zasady amortyzowania budynków i obiektów inżynierii lądowej
 • Zasady podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych

10.    Szczególne obszary i problemy odpisów amortyzacyjnych – Amortyzacja
ulepszeń i nakładów na obce środki trwałe

 • Pojęcie ulepszenia / inwestycji w obcym środku trwałym
 • Zasady kwalifikowania nakładów na ulepszenia a remonty
 • Zasady amortyzowania ulepszeń w obiektach budowlanych
 • Zasady amortyzowania ulepszeń w pozostałych obcych środkach trwałych

11.    Szczególne obszary i problemy odpisów amortyzacyjnych – Amortyzacja
aktywów użytkowanych na podstawie umów leasingu finansowego

 • Definicje leasingu w świetle prawa podatkowego
 • Definicje leasingu w świetle prawa bilansowego
 • Zasady dokonywania odpisów w przypadku leasingu finansowego
 • Zasady dokonywania odpisów w przypadku leasingu operacyjnego
 • Amortyzacja a okres umowy i wartość wykupu aktywa po zakończeniu umowy

12.    Szczególne obszary i problemy odpisów amortyzacyjnych – Amortyzacja
aktywów sfinansowanych ze środków unijnych i źródeł dotacyjnych

 • Zasady dokonywania odpisów od aktywów w stosunku, do których istnieje dofinansowanie dotacyjne zgodnie z prawem bilansowym
 • Zasady dokonywania odpisów od aktywów w stosunku, do których istnieje dofinansowanie dotacyjne zgodnie z prawem podatkowym
 • Zasady korygowania odpisów amortyzacyjnych w przypadku otrzymania dotacji później niż przyjęcie środka trwałego do użytkowania

13.    Prezentacja odpisów amortyzacyjnych w sprawozdaniu finansowym
o odpisach amortyzacyjnych

 • Ujmowanie odpisów w rachunku zysków i strat
 • Wpływ odpisów amortyzacyjnych na przepływy pieniężne
 • Zasady prezentowania informacji o odpisach w dodatkowych notach i objaśnieniach

14.    Podsumowanie i pytania

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe