Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw

Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Marek Nowak
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1500 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 1500 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
20/06/2024 - 21/06/2024

Cele szkolenia “Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw”:

Poznaj zasady i narzędzia w zakresie diagnostyki, analizy i podejmowania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jakie oferuje analiza finansowa, a w szczególności ogólna analiza sprawozdań finansowych i analiza wskaźnikowa.

Nacisk zostanie położony na zrozumienie relacji ekonomicznych rządzących przedsiębiorstwem oraz na interpretację wskaźników w celu podejmowania decyzji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

Prowadzący jest autorem książki pt. Praktyczne metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Metody i ograniczenia.

cee szkolenie Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw

Nabyta wiedza 

Dzięki uczestnictwie w szkoleniu:

 • poznasz narzędzia i techniki oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na praktycznych przykładach rzeczywistych przedsiębiorstw,
 • zrozumiesz zasady wyboru właściwej formuły wskaźników spośród wielu występujących, interpretowania wyników obliczeń i wyciągania wniosków,
 • zapoznasz się z najnowszymi narzędziami analizy finansowej.

Nabyte umiejętności: 

 • Umiejętność oceny firmy na podstawie jej sprawozdań finansowych,
 • obliczania i interpretacji wskaźników,
 • budowania całościowego obrazu przedsiębiorstwa,
 • budowania bazy danych dla porównań wskaźników
 • rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń kondycji przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie “Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw” skierowane jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstwem:

 • dyrektorów zarządzających,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników działów analiz,
 • kierowników średniego szczebla,
 • pracowników banków,
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe,
 • pracowników instytucji przyznających dotacje
 • pracowników instytucji państwowych oraz urzędów zobowiązanych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw.

Termin zajęć:

20-21 czerwca 2024 r.

w godz. 09:00 – 15:30.

Wykładowca:

Dr Marek Nowak – doktor nauk ekonomicznych. Od kilkunastu lat współpracuje z Centrum Edukacji Ekspert w zakresie szkoleń z tematyki finansów m.in. przygotowujących do egzaminów na biegłych rewidentów. Prowadził również szkolenia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych, przygotowujące do egzaminów na doradców inwestycyjnych, we współpracy ze Związkiem Maklerów i Doradców. Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie wieloletniego projektu badawczego dotyczącego analizy i prognozowania rozwoju rynku finansowego w Polsce. Prowadził zajęcia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych na studiach podyplomowych „Akademia Profesjonalnego Inwestowania”, realizowanych przez SGH.

Wcześniej, m.in. pracownik naukowy SGH; analityk w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium); dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości oraz wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.

Autor i współautor kilku książek, m. in. „Praktyczne metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.”, „Emisja papierów komercyjnych w Polsce”, „System finansowy w Polsce”. Autor kilkunastu artykułów i opracowań badawczych, tłumacz książek z zakresu finansów przedsiębiorstw z języka angielskiego (9 pozycji).

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę,
• akty prawne potrzebne do zajęć,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu,
• serwis kawowy oraz lunch w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Szkolenie “Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw” jest realizowane w ramach naszej oferty na kursy księgowości.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia:

1. Sprawozdanie finansowe
1.1. Elementy sprawozdania finansowego
1.2. Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
1.3. Metody stosowane w rachunkowości
1.4. Zasady stosowane w rachunkowości
1.5. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych:

2. Ogólna ocena sprawozdań finansowych
2.1. Ogólna analiza bilansu
2.2. Ogólna analiza rachunku zysków i strat
2.3. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych (cash flow)

3. Analiza wskaźnikowa i jej ograniczenia
3.1. Zasady interpretacji wskaźników
3.2. Źródła informacji gospodarczej umożliwiające tworzenie bazy danych do porównań wskaźników
3.3. Analiza struktury bilansu
3.4. Analiza rentowności
3.5. Analiza płynności
3.6. Analiza efektywności (obrotowości, sprawności)
3.7. Analiza poziomu zadłużenia

4. Dźwignia operacyjna i finansowa
4.1. Model progu rentowności jako ilustracja mechanizmu dźwigni operacyjnej
4.2. Dźwignia operacyjna jako narzędzie badania wpływu struktury kosztów na wrażliwość przedsiębiorstwa na spadki sprzedaży
4.3. Dźwignia finansowa jako narzędzie badania wpływu zadłużenia na wrażliwość przedsiębiorstwa na spadki sprzedaży
4.4. Dźwignia całkowita

5. Analiza metodą Du Ponta
5.1. Maksymalizacja wskaźnika ROE jako wyraz głównego celu działania przedsiębiorstwa
5.2. Czynniki wpływające na poziom wskaźnika ROE

6. Analiza wskaźników przepływów pieniężnych

7. Analiza wskaźników rynku kapitałowego
7.1. Czynniki ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowej
7.2. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rynku kapitałowego

8. Inne metody oceny przedsiębiorstwa
8.1. Analiza dyskryminacyjna (modele jednowskaźnikowe)
8.2. Rating
8.3. Mapa ryzyka gospodarczego
8.4. Inne metody wykorzystywane do oceny przedsiębiorstwa

9. Całościowa ocena kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe