Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw

Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Marek Nowak
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 1500 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 1500 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
16/09/2021 - 17/09/2021

Cele szkolenia “Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw”:

Poznaj zasady i narzędzia w zakresie diagnostyki, analizy i podejmowania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem, jakie oferuje analiza finansowa, a w szczególności analiza wskaźnikowa. Nacisk zostanie położony na zrozumienie relacji ekonomicznych rządzących przedsiębiorstwem oraz na interpretację wskaźników w celu podejmowania decyzji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

cee szkolenie Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstwem: dyrektorów zarządzających, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów analiz, kierowników średniego szczebla, pracowników banków, wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.

Nabyta wiedza: 

Poznanie narzędzi i technik oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, zasad interpretowania wyników obliczeń i wyciągania wniosków, zapoznanie z najnowszymi narzędziami analizy finansowej.

Nabyte umiejętności: 

Umiejętność oceny firmy na podstawie jej sprawozdań finansowych, obliczania i interpretacji wskaźników, budowania całościowego obrazu przedsiębiorstwa, budowania bazy danych dla porównań wskaźników.

Termin zajęć:

16-17 września 2021 r. 

w godz. 9:00 – 15:00

Wykładowca:

Dr Marek Nowak jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.W latach 1989-1993 pracował jako asystent w Katedrze Finansów, a następnie w Katedrze Bankowości na SGH.W latach 1990-1991, równolegle do pracy na uczelni, pracował w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium) jako analityk w departamencie kredytów. W latach 1991-1992 otrzymał stypendium Fulbrighta i studiował w ramach programu Master of International Business Studies na University of South Carolina w USA. W latach 1993-1997 był dyrektorem Instytutu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.W 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W 1999 roku ukończył Podyplomowe Studium Konsultingu na SGH. Szkoleniami zajmuje się od 1990 roku, początkowo równolegle z pracą na uczelniach. Od 1997 roku działa jako niezależny wykładowca-konsultant. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie finansów przedsiębiorstw (m. in. finanse dla niefinansistów, analiza sprawozdań finansowych, analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena wiarygodności kontrahenta, ocena projektów inwestycyjnych, koszt kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym, wycena przedsiębiorstw, biznes plan, papiery komercyjne, szkolenia dla kandydatów na doradców inwestycyjnych). Od kilkunastu lat we współpracy z Centrum Edukacji Ekspert prowadzi szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów. Poza dużą liczbą szkoleń otwartych prowadził szkolenia zamknięte dla kilkudziesięciu wiodących firm polskich i zagranicznych działających w Polsce.

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę
• akty prawne potrzebne do zajęć
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• serwis kawowy

Szkolenie “Analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstw” jest realizowane w ramach naszej oferty na kursy księgowości.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia:

1. Sprawozdanie finansowe
1.1. Elementy sprawozdania finansowego
1.2. Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych
1.3. Metody stosowane w rachunkowości
1.4. Zasady stosowane w rachunkowości
1.5. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych:

2. Ogólna ocena sprawozdań finansowych
2.1. Ogólna analiza bilansu
2.2. Ogólna analiza rachunku zysków i strat
2.3. Analiza rachunku przepływów środków pieniężnych (cash flow)

3. Analiza wskaźnikowa i jej ograniczenia
3.1. Zasady interpretacji wskaźników
3.2. Źródła informacji gospodarczej umożliwiające tworzenie bazy danych do porównań wskaźników
3.3. Analiza struktury bilansu
3.4. Analiza rentowności
3.5. Analiza płynności
3.6. Analiza efektywności (obrotowości, sprawności)
3.7. Analiza poziomu zadłużenia

4. Dźwignia operacyjna i finansowa
4.1. Model progu rentowności jako ilustracja mechanizmu dźwigni operacyjnej
4.2. Dźwignia operacyjna jako narzędzie badania wpływu struktury kosztów na wrażliwość przedsiębiorstwa na spadki sprzedaży
4.3. Dźwignia finansowa jako narzędzie badania wpływu zadłużenia na wrażliwość przedsiębiorstwa na spadki sprzedaży
4.4. Dźwignia całkowita

5. Analiza metodą Du Ponta
5.1. Maksymalizacja wskaźnika ROE jako wyraz głównego celu działania przedsiębiorstwa
5.2. Czynniki wpływające na poziom wskaźnika ROE

6. Analiza wskaźników przepływów pieniężnych

7. Analiza wskaźników rynku kapitałowego
7.1. Czynniki ograniczające wiarygodność klasycznej analizy wskaźnikowej
7.2. Ocena przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników rynku kapitałowego

8. Inne metody oceny przedsiębiorstwa
8.1. Analiza dyskryminacyjna (modele jednowskaźnikowe)
8.2. Rating
8.3. Mapa ryzyka gospodarczego
8.4. Inne metody wykorzystywane do oceny przedsiębiorstwa

9. Całościowa ocena kondycji przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych spółek

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe