Bilans 2019 – zamknięcie roku – retransmisja

Bilans 2019 – zamknięcie roku – retransmisja

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 440 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 440 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:

Cel szkolenia “Bilans 2019”:

Kurs “Bilans 2019″ma na celu omówienie najważniejszych księgowych aspektów zamknięcia roku, w tym m.in. wpływ zmian w rachunkowości na zeznanie roczne, wymogi związane ze sprawozdaniem finansowym,  wpływ zdarzeń do dacie bilansu na sprawozdanie finansowe. Przedstawione zostaną również zmiany w podatkach dochodowych ich wpływ na sprawozdanie za 2019 r. Szkolenie pomoże usystematyzować wiedzę i wyjaśnić pojawiające się w tym zakresie wątpliwości z doświadczonym praktykiem.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych,  osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i pracowników biur rachunkowych.

Forma szkolenia:

Retransmisja szkolenia online z możliwością zadania dwóch pytań wykładowcy. 

Koszt szkolenia:

390 zł + 23% VAT 

Uczestnikom zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • ustawy i rozporządzenia,
 • catering.

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Szkolenie “Bilans 2019” prowadzone będzie:

w jasnej, przystępnej formie przez dr nauk ekonomicznych panią Katarzynę Trzpiołę.

Dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Program szkolenia “Bilans 2019 – zamknięcie roku”:

 1. Bilans 2019 – regulacje prawne – co zmieniło się w 2019 r w rachunkowości i ma wpływ na sprawozdanie roczne
 2. Formalno-prawne wymogi związane ze sprawozdaniem finansowym – odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe – obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 • Forma elektroniczna sprawozdania finansowego – bogatsi o doświadczenia
 • Wybór wariantu sprawozdania
 • Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego – zasady składania do KRS po zmianach
 • Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
 1. Aspekty przygotowawcze sprawdzamy czy wszystko zrobione
 2. Wycena wybranych aktywów i pasywów i wpływ na bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową – w tym
 • Środki trwałe i wartości niematerialne ( w tym prawa autorskie) w tym skutki rozchodu
 • Zapasy
 • Należności i zobowiązania – w tym w walutowe
 • Rozliczenia międzyokresowe czynne
 • Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe
 • Kapitały i ich nowa prezentacja
 1. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu – wpływ na sprawozdanie finansowe
 2. Sprawozdanie z działalności – zakres i zasady sporządzania,
 3. Przegląd zmian w podatkach dochodowych i ich wpływ na sprawozdanie 2019 r.

Opinie uczestników

opinia o szkoleniu
50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl