Bilans 2019 – podatki i księgowość

Bilans 2019 – podatki i księgowość

Liczba godzin:
6 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła, dr. hab. Marcin Jamroży, Magdalena Jaworska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 440 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 440 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
06/03/2020

Cel szkolenia “Bilans 2019”:

Kurs “Bilans 2019″ma na celu omówienie najważniejszych podatkowych i księgowych aspektów zamknięcia roku; pomoże usystematyzować wiedzę i wyjaśnić pojawiające się w tym zakresie wątpliwości z doświadczonym praktykiem.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych,  osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i pracowników biur rachunkowych.

Termin szkolenia:

6.03.2020 r. w godzinach: 9:30 – 14:30.

Forma szkolenia:

Oferujemy szkolenie w sali wykładowej w Warszawie oraz poprzez transmisję online na żywo.

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15.

Koszt szkolenia:

440 zł + 23% VAT 

Uczestnikom zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • ustawy i rozporządzenia,
 • catering.

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Szkolenie “Bilans 2020” prowadzone będzie:

w jasnej, przystępnej formie przez dr nauk ekonomicznych panią Katarzynę Trzpiołę.

Dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Program szkolenia:

         Rachunkowość

 1. Zmiany w ustawie o rachunkowości w latach 2020 i ich wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2020.
 2. Nowości i zmiany w Krajowych Standardach Rachunkowości i stanowiskach wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości ich wpływ na sprawozdanie za 2019 r.
 3. Formalno-prawne wymogi związane ze sprawozdaniem finansowym – odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe – obowiązki księgowego i kierownika jednostki:
 4. Forma elektroniczna sprawozdania finansowego – bogatsi o doświadczenia
 5. Nowe struktury xml
 6. Wybór wariantu sprawozdania
 7. Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
 8. Badanie rocznego sprawozdania finansowego, – jakim zakresie nowa ustawa o biegłych ma wpływ
 9. Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego
 10. Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego – zasady składania do KRS po zmianach
 11. Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego
 12. Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
 13. Aspekty przygotowawcze:
 14. Prace przygotowawcze
 15. Inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym dla poszczególnych kategorii aktywów i pasywów
 16. Przygotowanie do wyceny aktywów i pasywów
 17. Wycena wybranych aktywów i pasywów i wpływ na bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne i informację dodatkową – zwrócenie uwagi na zmiany jakie nastąpiły w 2019 r.:
 18. Środki trwałe i wartości niematerialne ( w tym prawa autorskie) w tym skutki rozchodu
 19. Nieruchomości i aktywa finansowe, – w tym skutki rozchodu
 20. Zapasy
 21. Należności i zobowiązania – w tym w walutowe
 22. Usługi długoterminowe
 23. Rozliczenia międzyokresowe czynne
 24. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe
 25. Odroczony podatek dochodowy,
 26. Kapitały i ich nowa prezentacja
 27. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu – wpływ na sprawozdanie finansowe:
 28. Sprawozdanie z działalności – zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9
 29. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym
 30. Proponowane zmiany w uor na 2020 r i aktualne prace dotyczące standardów krajowych

          Podatek VAT

 1. Opodatkowanie bonów, voucherów i kart podarunkowych,
 2. Biała księga VAT – omówienie na gruncie VAT skutków braku weryfikacji kontrahenta,
 3. Rozliczenie faktur korygujących, premii pieniężnych, korekt dochodowości,
 4. Pojęcie „należytej staranność” w kontekście prawa do odliczenia VAT:
 5. Podzielona płatność- nowe zasady i obszary objęte obowiązkową podzieloną płatnością od 1 listopada 2019 r.

  Podatek Dochodowy od osób prawnych
 1. Rozpoznawanie  przychodów i kosztów na przełomie roku podatkowego
 2. Przychody z zysków kapitałowych
 3. Ograniczenia kosztów finansowania dłużnego
 4. Ograniczenia kosztów świadczeń niematerialnych
 5. Amortyzacja i leasing samochodów osobowych
 6. Rozliczanie pakietów wierzytelności
 7. Zmiany w opodatkowaniu aportów
 8. Konwersja długu na kapitał
 9. Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
 10. Opodatkowanie u źródła.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl