Bilans 2020 – Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

Bilans 2020 – Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła, Magdalena Jaworska, Janusz Budzyński
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 950 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 950 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
09/12/2020 - 10/12/2020

Cel szkolenia “Bilans 2020”:

Kurs “Bilans 2020″ma na celu omówienie najważniejszych księgowych aspektów zamknięcia roku, w tym m.in. wpływ regulacji COVID-19 na zamknięcie roku oraz prezentacja subwencji w sprawozdaniu finansowym, wpływ zmian w rachunkowości na zeznanie roczne, wymogi związane ze sprawozdaniem finansowym,  wpływ zdarzeń do dacie bilansu na sprawozdanie finansowe. Przedstawione zostaną również zmiany w podatkach dochodowych ich wpływ na sprawozdanie za 2020 r. Szkolenie pomoże usystematyzować wiedzę i wyjaśnić pojawiające się w tym zakresie wątpliwości z doświadczonym praktykiem.

W trakcie szkolenia będą mile widziane praktyczne pytania nurtujące księgowych w ich pracy, na które wykładowca będzie starał się odpowiedzieć.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych,  osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i pracowników biur rachunkowych.

Termin:

9-10 grudnia 2020 w godz. 9:00 – 15:45.

Forma szkolenia:

Transmisja online z możliwością zadania pytań wykładowcy lub szkolenie w sali wykładowej w Warszawie.

Koszt szkolenia:

950 zł + 23% VAT 

Uczestnikom zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • ustawy i rozporządzenia,
 • catering.

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Szkolenie “Bilans 2020” prowadzone będzie:

w jasnej, przystępnej formie przez dr nauk ekonomicznych panią Katarzynę Trzpiołę.

Dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Janusz Budzyński – biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk i praktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996 r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jak również dla kandydatów na doradców podatkowych.

Magdalena Jaworska: doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz publikacji w prasie branżowej. 
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej).
Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa).

Program szkolenia “Bilans 2020 – zamknięcie roku”:

DZIEŃ 1: RACHUNKOWOŚĆ

 1. Zamknięcie roku w dobie COVID 19 w tym propozycje KSR w zakresie uproszczeń możliwych do stosowania w zakresie inwentaryzacji
 • Ujmowanie form wsparcia w zakresie tarcz antykryzysowych ( w szczególności zwolnienie z opłacania składek, subwencja z PFR, dofinansowanie z Urzędu Pracy itp.) i prezentacja ich skutków w sprawozdaniu finansowym
 • Ujawnieni w zakresie kontynuacji działalności ( lub jej braku)
 1. Inne zmiany w ustawie o rachunkowości w latach 2019 i ich wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2020

      3. Nowości i zmiany w Krajowych Standardach Rachunkowości i stanowiskach wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości ich wpływ na sprawozdanie za 2020r 

 1. Formalno-prawne wymogi związane ze sprawozdaniem finansowym – odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe – obowiązki księgowego i kierownika jednostki.
 • Forma elektroniczna sprawozdania finansowego – bogatsi o doświadczenia
 • Nowe struktury xml
 • Wybór wariantu sprawozdania
 • Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • Badanie rocznego sprawozdania finansowego, – jakim zakresie nowa ustawa o biegłych ma wpływ
 • Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego – zasady składania do KRS po zmianach
 • Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
 1. Wycena wybranych aktywów i pasywów i wpływ na bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne i informację dodatkową – zwrócenie uwagi na zmiany, jakie nastąpiły w 2020 r
 • Środki trwałe i wartości niematerialne ( w tym prawa autorskie) w tym skutki rozchodu
 • Nieruchomości i aktywa finansowe, – w tym skutki rozchodu
 • Zapasy
 • Należności i zobowiązania – w tym w walutowe
 • Usługi długoterminowe,
 • Rozliczenia międzyokresowe czynne
 • Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe
 • Odroczony podatek dochodowy,
 • Kapitały i ich nowa prezentacja
 1. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości oraz wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu – wpływ na sprawozdanie finansowe
 2. Sprawozdanie z działalności – zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9
 3. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym
 4. Proponowane zmiany w uor na 2020 r i aktualne prace dotyczące standardów krajowych

DZIEŃ 2: PODATKI

Przegląd zmian w podatkach dochodowych i ich wpływ na sprawozdanie 2020 r.

 1. Pojęcie przychodu podatkowego i praktyczne omówienie wybranych zagadnień w tym:
 • różnice kursowe,
 • odpisy na należności,
 • nieodpłatne świadczenia,
 • daty powstania przychodu,
 • wyłączenia z przychodów,
 • korekta przychodu
 • zwolnienia przedmiotowe.
 1. Pojęcie kosztu podatkowego i praktyczne omówienie wybranych zagadnień w tym:
 • koszty na przełomie roku,
 • koszty bezpośrednie a koszty pośrednie,
 • amortyzacja środków trwałych,
 • rozliczanie strat,
 • najważniejsze praktyczne wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów,
 • samochód w firmie,
 • korekta kosztów,
 • jednorazowa transakcja a koszt czy mechanizm podzielonej płatności.
 1. Najważniejsze zmiany jakie miały miejsce w 2020r.

Przegląd zmian w podatku VAT i ich wpływ na sprawozdanie 2020 r.

 1. Nowy JPK VAT – zasady sporządzania, nowe obowiązki podatnika oraz kształtująca się praktyka i jej wpływ na nowe zasady ewidencji i sposób fakturowania oraz wykazanie należytej staranności w VAT w celu uniknięcia kar
 2. Rozliczenia w zakresie korygowania sprzedaży, faktury korygujące po zakończeniu roku (premie pieniężne w tym premie pośrednie i bezpośrednie/ rabaty roczne, usługi marketingowe itp.) w aspekcie również pustych faktur  
 3. Ustalenie współczynnika proporcji, korekta roczna podatku
 4. Na jakie zmiany w VAT przygotować się na 2021 r. ?

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe