Bilans 2021 – Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

Bilans 2021 – Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła, Magdalena Jaworska, Magdalena Janiszewska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 850 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 850 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
08/12/2021 - 09/12/2021

Cel szkolenia “Bilans 2021”:

Uporządkowanie wiedzy w zakresie obowiązków związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego. Zebranie zagadnień które w tym okresie są ważne, wskazanie tych, które często są zaniedbywane i tych gdzie ryzyko popełniania błędu jest większe. Wspólnie z uczestnikami przeanalizowane zostaną problemy dotyczące wyceny i prezentacji aktywów i pasywów, przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym. Aspekty teoretyczne ilustrowane są przykładami w tym przykładami realizowanymi razem z uczestnikami szkolenia. Podczas szkolenia omówione zostaną najistotniejsze zagadnienia w podatku CIT, PIT oraz VAT, które będą mieć wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych.

W trakcie szkolenia będą mile widziane praktyczne pytania nurtujące księgowych w ich pracy, na które wykładowca będzie starał się odpowiedzieć.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych,  osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i pracowników biur rachunkowych.

Termin:

8-9 grudnia 2021 w godz. 09:00 – 15:45.

Forma szkolenia:

Transmisja online z możliwością zadania pytań wykładowcy lub szkolenie w sali wykładowej w Warszawie.

Koszt szkolenia:

Przy zgłoszeniu do 30 listopada cena promocyjna 850 zł + VAT

Cena regularna 950 zł + 23% VAT

Uczestnikom zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • ustawy i rozporządzenia,
 • catering.

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Szkolenie “Bilans 2021” poprowadzą:

Dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Magdalena Janiszewska – menadżer ds. projektów podatkowych w kancelarii prawno-podatkowej, pracownik Zakładu Podatków Instytutu Finansów SGH,  konsultant podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych spółkach doradczych. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych m.in. “Wykorzystanie regulacji podatkowych w działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorców”, Studia BAS, Nr 1(61)2020, „Evaluating Taxpayers’ Attitude in the New Tax Environment”, Research Papers of Wrocław University of Economics, 2019, „Critical assessment of the tie-breaker rule using the example of the DTT Germany–Poland”, Research Papers of Wrocław University of Economics, 2019.  Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

Magdalena Jaworska: doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz publikacji w prasie branżowej. 
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej).
Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa).

Program szkolenia “Bilans 2021 – zamknięcie roku”:

DZIEŃ 1: RACHUNKOWOŚĆ

 1. Zamknięcie roku w dobie COVID-19 w tym propozycje Komitetu Standardów Rachunkowości w zakresie uproszczeń możliwych do stosowania w zakresie inwentaryzacji: 
  • ujmowanie form wsparcia w zakresie tarcz antykryzysowych (w szczególności zwolnienie z opłacania składek, subwencja z PFR, dofinansowanie z urzędu pracy itp.) i prezentacja ich skutków w sprawozdaniu finansowym,
  • ujawnienia w zakresie kontynuacji działalności (lub jej braku).
 2. Inne zmiany w ustawie o rachunkowości w latach 2019-2021 i ich wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2021.
 3. Nowości i zmiany w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości ich wpływ na sprawozdanie finansowe.
 4. Formalno-prawne wymogi związane ze sprawozdaniem finansowym – odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe – obowiązki księgowego i kierownika jednostki:
  • forma elektroniczna sprawozdania finansowego – bogatsi o doświadczenia,
  • wybór sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,
  • podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
  • badanie rocznego sprawozdania finansowego,
  • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
  • udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego – zasady składania do KRS,
  • przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności,
  • odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
 5. Wycena wybranych aktywów i pasywów oraz wpływ na bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową – zwrócenie uwagi na zmiany, jakie nastąpiły w 2021 r:
  • środki trwałe i wartości niematerialne ( w tym prawa autorskie) w tym skutki rozchodu,
  • nieruchomości i aktywa finansowe, w tym skutki rozchodu,
  • zapasy,
  • należności i zobowiązania – w tym w walutowe,
  • usługi długoterminowe,
  • rozliczenia międzyokresowe czynne,
  • rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe,
  • odroczony podatek dochodowy,
  • kapitały i ich prezentacja.
 6. Sprawozdanie z działalności – zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.
 7. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności.
 8. Projektowane zmiany w ustawie o rachunkowości na 2022 r. i aktualne prace dotyczące  krajowych standardów rachunkowości.

DZIEŃ 2: PODATKI

Przegląd zmian w podatkach dochodowych i ich wpływ na sprawozdanie 2021 r.

 1. Pojęcie przychodu podatkowego i praktyczne omówienie wybranych zagadnień w tym:
 • różnice kursowe,
 • odpisy na należności,
 • nieodpłatne świadczenia,
 • daty powstania przychodu,
 • wyłączenia z przychodów,
 • korekta przychodu
 • zwolnienia przedmiotowe.
 1. Pojęcie kosztu podatkowego i praktyczne omówienie wybranych zagadnień w tym:
 • koszty na przełomie roku,
 • koszty bezpośrednie a koszty pośrednie,
 • amortyzacja środków trwałych,
 • rozliczanie strat,
 • najważniejsze praktyczne wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów,
 • samochód w firmie,
 • korekta kosztów,
 • jednorazowa transakcja a koszt czy mechanizm podzielonej płatności.
 1. Najważniejsze zmiany jakie miały miejsce w 2021r.

Przegląd zmian w podatku VAT i ich wpływ na sprawozdanie 2021 r.

 1. Nowy JPK VAT – zasady sporządzania, nowe obowiązki podatnika oraz kształtująca się praktyka i jej wpływ na nowe zasady ewidencji i sposób fakturowania oraz wykazanie należytej staranności w VAT w celu uniknięcia kar
 2. Rozliczenia w zakresie korygowania sprzedaży, faktury korygujące po zakończeniu roku (premie pieniężne w tym premie pośrednie i bezpośrednie/ rabaty roczne, usługi marketingowe itp.) w aspekcie również pustych faktur  
 3. Ustalenie współczynnika proporcji, korekta roczna podatku
 4. Na jakie zmiany w VAT przygotować się na 2022 r. ?

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe