Bilans 2024 – Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

Bilans 2024 – Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła, Magdalena Jaworska, Janusz Budzyński
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 980 ,- PLN + 23% VAT
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
05/12/2024 - 06/12/2024

Cel szkolenia “Bilans 2024”:

Uporządkowanie wiedzy w zakresie obowiązków związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego. Zebranie zagadnień które w tym okresie są ważne, wskazanie tych, które często są zaniedbywane i tych gdzie ryzyko popełniania błędu jest większe. Wspólnie z uczestnikami przeanalizowane zostaną problemy dotyczące wyceny i prezentacji aktywów i pasywów, przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym. Aspekty teoretyczne ilustrowane są przykładami w tym przykładami realizowanymi razem z uczestnikami szkolenia. Podczas szkolenia omówione zostaną najistotniejsze zagadnienia w podatku CIT, PIT oraz VAT, które będą mieć wpływ na zamknięcie ksiąg rachunkowych.

W trakcie szkolenia będą mile widziane praktyczne pytania nurtujące księgowych w ich pracy, na które wykładowca będzie starał się odpowiedzieć.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do głównych księgowych,  osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i pracowników biur rachunkowych.

Termin:

5-6 grudnia 2024 w godz. 09:00 – 15:45.

Kurs online na żywo

Kurs prowadzony będzie w formie online w czasie rzeczywistym – jest to transmisja zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej i na bieżąco komunikować się z wykładowcą za pomocą mikrofonu lub czatu. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Koszt szkolenia:

980 zł + 23% VAT

Uczestnikom zapewniamy:

 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • ustawy i rozporządzenia,

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Szkolenie “Bilans 2024” poprowadzą:

dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Janusz Budzyński – biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk i praktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dla kandydatów na doradców podatkowych.

Magdalena Jaworska – doradca podatkowy, radca prawny, specjalista w zakresie podatku VAT, doświadczony wykładowca i manager zespołu VAT w polskiej firmie doradztwa podatkowego. Współautorka książki “obowiązkowy split payment”, Beck, 2020 oraz publikacji w prasie branżowej. 
Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. produkcyjnej, FMCG, retail, branży nieruchomościowej, finansowej).
Pracując w działach doradztwa podatkowego od 2005 roku m.in. w KPMG i Deloitte uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa).

Program szkolenia

“Bilans 2024 – bilansowe i podatkowe zamknięcie roku”:

DZIEŃ 1: RACHUNKOWOŚĆ

 1. Zamknięcie roku w dobie wojny i kryzysu ekonomicznego w tym wskazówki Komitetu Standardów Rachunkowości
 • ujmowanie form wsparcia in. w zakresie tarcz antykryzysowych
 • ujawnienia w zakresie kontynuacji działalności (lub jej braku).
 1. Inne zmiany w ustawie o rachunkowości w latach 2023/2024 i ich wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2024.
 2. Nowości i zmiany w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości ich wpływ na sprawozdanie finansowe – KSR 14, KSR 15
 3. Formalno-prawne wymogi związane ze sprawozdaniem finansowym – odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe – obowiązki księgowego i kierownika jednostki:
 • forma elektroniczna sprawozdania finansowego – bogatsi o doświadczenia,
 • wybór sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,
 • podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego
 • badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego – zasady składania do KRS,
 • przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności,
 • odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
 1. Wycena wybranych aktywów i pasywów oraz wpływ na bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową – zwrócenie uwagi na zmiany, jakie nastąpiły w 2024 r:
 • środki trwałe i wartości niematerialne ( w tym prawa autorskie) w tym skutki rozchodu,
 • nieruchomości i aktywa finansowe, w tym skutki rozchodu,
 • zapasy,
 • należności i zobowiązania – w tym w walutowe,
 • usługi długoterminowe,
 • rozliczenia międzyokresowe czynne,
 • rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe,
 • odroczony podatek dochodowy,
 • kapitały i ich prezentacja.
 1. Sprawozdanie z działalności – zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9.
 2. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności.
 3. Projektowane zmiany w przepisach o rachunkowości na 2024 r. i aktualne prace dotyczące  krajowych standardów rachunkowości.

DZIEŃ 2: PODATKI

Omówienie typowych zagadnień z podatku CIT i PIT mających praktyczny wpływ na sprawozdanie finansowe sporządzane za 2024 r.

 1. Przychody podatkowe w ujęciu praktycznym w tym:
 • data powstania przychodu,
 • korekta przychodu,
 • odpisy na należności,
 • różnice kursowe,
 • przykłady różnic przychodów między prawem bilansowym a podatkowym.
 1. Koszty podatkowe w ujęciu praktycznym w tym:
 • dzień poniesienia kosztu, różnice między CIT a PIT,
 • rozliczanie strat,
 • korekta kosztów,
 • koszty bezpośrednie a koszty pośrednie,
 • koszty na przełomie roku,
 • amortyzacja środków trwałych,
 • samochód w firmie,
 • jednorazowa transakcja a koszt, mechanizm podzielonej płatności,
 • przykłady różnic kosztów między prawem bilansowym a podatkowym.
 1. Najważniejsze zmiany jakie miały miejsce w 2024r.

Przegląd zmian w podatku VAT i ich wpływ na sprawozdanie 2024 r.

I. Rozliczenia pod koniec roku / na przełomie lat a VAT
 1. Współczynnik VAT w tym omówienie zmian w ramach Slim vat 3 i ich wpływu na rozliczenia za rok 2024.
 2. Rozliczenia roczne w VAT tytułem premii / bonusów/ usług marketingowych (omówienie ryzyk i najnowszych interpretacji).
 3. Rozliczenie faktur korygujących w aspekcie zmian w ramach Slim vat i kształtującej się praktyki.
 4. Inwentaryzacja/ kradzieże i jej wpływ na rozliczenia VAT.
II. Planowane rewolucyjne zmiany w e-fakturowaniu – obowiązkowy KSeF
 1. Omówienie założeń systemu obligatoryjnego KSeF
 2. Podmioty i rodzaje transakcji, które objęte są KSeF oraz wyjątki
 3. Znaczenie dat w aspekcie obiegu faktur w KSeF (data wystawienia/ data otrzymania faktury) oraz numerów faktur
 4. Omówienie rodzajów faktur od 1 lipca 2024 r. (faktury dostępne w ramach KSeF i sposoby ich wystawiania oraz faktury wycofane z obiegu prawnego)
 5. Procesy wystawiania faktur sprzedażowych, w tym fakturowanie przez podmioty zewnętrzne (samofakturowanie/ biura księgowe/ outsourcing)
 6. Sankcje i kary związane z łamaniem przepisów dotyczących  KSeF
 7. Wpływ KSeF na rozliczenia podatkowe spółki (wpływ na obowiązek podatkowy, moment wystawiania faktur, moment odliczenia VAT, zasady raportowania – JPK)
 8. Elementy faktury ustrukturyzowanej (sposób czytania schemy, pola obligatoryjne, fakultatywne, opcjonalne)
 9. Procedury awaryjne
 10. Dokonywanie płatności a KSeF
 11. Proces wysyłki faktury ustrukturyzowanej
 12. Dostęp do systemu i nadawanie uprawnień

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe