Certyfikowany kurs kadry i płace od podstaw

Certyfikowany kurs kadry i płace od podstaw

Liczba godzin:
84 godz. lekcyjne zajęć
Prowadzący:
Beata Tomaszewska, Andrzej Radzisław
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1970 ,- PLN
 • szkolenie stacjonarne: 1970 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
05/10/2024 - 08/12/2024

Cel kursu kadry i płace od podstaw:

Celem kursu kadry i płace jest przygotowanie uczestników do pracy w działach kadrowo- płacowych. Podczas kursu uczestnicy otrzymają wiedzę oraz nauczą się stosować ją praktyce. Zajęcia teoretyczne łączone będą z zajęciami praktycznymi w oparciu o program komputerowy Systim.pl. Dzięki temu uczestnicy poznają środowisko pracy w programie kadrowo- płacowym.

Korzyści – co zyskasz uczestnicząc w kursie:

 • uzyskasz aktualną wiedzę niezbędną do pracy w działach kadrowo-płacowych,
 • zapoznasz się z pracą na systemie komputerowym w oparciu o program Systim.pl:
  • dzięki dostępności systemu w formie online, zajęcia komputerowe prowadzone będą zarówno dla osób uczestniczących w sali jak i w formie transmisji na żywo,
  • podczas kursu kadry i płace uzyskasz dostęp do systemu aby móc samodzielnie ćwiczyć w domu.
 • poznasz program Płatnik, który umożliwia tworzenie i przesyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych. 

Terminy zajęć:  

5-6 października 2024 r.
19-20 października2024 r.
16-17 listopada 2024 r.
23-24 listopada 2024 r.
7-8 grudnia 2024 r.

Adresaci kursu:

Kurs kadry i płace dedykowany jest dla:

 • osób, które chcą podjąć pracę w działach kadrowo – płacowych,
 • osób pracujących w działach kadr i płac, które planują objęcie nowych obowiązków lub chcą poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie,
 • przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników.

Egzamin i certyfikat:

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający kompetencje kadrowo-płacowe ujęte w kwalifikacji kodów zawodu:

 • Specjalista ds. Kadr – (kod zawodu 242307)
 • Specjalista ds. Wynagrodzeń – (kod zawodu 242310)

wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz.U. 2014, poz. 1145 z późn. zm.

Zaliczenie kursu  i certyfikat potwierdzający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zawodu otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zdały wewnętrzny egzamin pisemny.

Kończąc kurs kadry i płace uczestnik otrzymuje “Zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zajęcia odbywać się będą:

w soboty i niedziele w godz. 09:00 – 15:45

kadry i płace kurs

Płatności:

Koszt kursu: 1970 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia kursu na 2 raty. I rata płatna przed rozpoczęciem kursu, II rata w połowie kursu.

Forma prowadzenia zajęć

 • kurs stacjonarny w Warszawie
 • kurs w formie transmisji online:
  • jest to  forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat.
  • Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej.
  • Komunikacja z prowadzącym odbywa się poprzez czat oraz głosowo. Uczestnicy mają możliwość włączenia kamery i mikrofonu.
  • Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Prowadzący:

Beata Tomaszewska – wykładowca, doświadczony specjalista z zakresu naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw kadrowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała  pracując w dużej medialnej spółce na stanowiskach kierowniczych w działach kadr i płac oraz w wielu mniejszych firmach sektora prywatnego w zakresie kadrowym i płacowym. Zajmowała się nadzorem nad naliczaniem wynagrodzeń, prawem pracy, prawem ubezpieczeń społecznych, obsługą związków zawodowych, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, prowadzeniem procesów rekrutacyjnych, komunikacją,  organizowaniem pracy dużego zespołu, prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej. Czynnie uczestniczyła we wdrożeniu systemu komputerowego klasy  ERP  oraz nadzorowała funkcjonowania systemów komputerowych  wspomagających pracę w działach kadrowo płacowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w przystępny  sposób przekazać  bogatą wiedzę, jednocześnie wykorzystując w czasie zajęć umiejętność powiązania wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową, udzielić wsparcia doradczego i trenerskiego.  Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Warszawie na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Andrzej Radzisław – jest radcą prawnym i ekspertem z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw dot. ubezpieczeń społecznych oraz ponad 15-letnim stażem pracy w Centrali ZUS w Departamencie Ubezpieczeń i Składek.  Pracując w ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.

Prowadził wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek terenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Trener z 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych, w tym również dla pracowników Oddziałów ZUS. Prowadzi zajęcia w ujęciu interdyscyplinarnym, co oznacza, że zagadnienia ujmowane są kompleksowo w aspekcie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, cywilnego  i podatkowego.

Uczestnikom zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej w przypadku szkolenia online,
 • materiały szkoleniowe w formie wydruku w przypadku szkolenia stacjonarnego,
 • egzamin końcowy.
Kurs Kadry i płace od podstaw  jest realizowany w ramach naszej oferty na Certyfikowane kursy kadry i płace.

Kurs jest realizowany stacjonarnie w Warszawie oraz w trybie online.

Kurs kadry i płace od podstaw – program:

Bloki teoretyczne łączone będą z pracą na systemie komputerowym.

BLOK I – Kadry

1.Rekrutacja i nawiązanie stosunku pracy

 • rozmowa z kandydatem do pracy,
 • dane wymagane od kandydata do pracy, klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydata do pracy
 • umowa o pracę, zlecenia, umowa o dzieło – zasady stosowania,
 • rodzaje i charakterystyka umów o pracę,
 • powszechnie obowiązujące i zakładowe źródła prawa pracy – wzajemne zależności,
 • dane wymagane od pracownika, klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych pracownika,
 • umowy o pracę (forma i treść oraz informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia) – przykłady praktyczne,
 • zapoznanie pracownika z przepisami wewnątrzzakładowymi (regulamin pracy i wynagradzania)
 • wstępne, okresowe i kontrolne badania profilaktyczne pracowników,
 • wstępne i okresowe szkolenia BHP,
 • zasady prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • zawartość części A akt osobowych,

2. Dokumentacja pracownicza ze stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia

 • obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • zawartość części B akt osobowych –  omówienie wzorów wybranych dokumentów kadrowych przebiegu zatrudnienia,
 • zmiany warunków pracy i płacy w trakcie zatrudnienia,
 • wypowiedzenie zmieniające,
 • omówienie części C i D akt osobowych,
 • długość okresu przechowywania dokumentów pracowniczych i możliwość jego skrócenia,
 • sposób i miejsce przechowywania dokumentów pracowniczych,
 • ponowne zatrudnienie tego samego pracownika
 • zakaz konkurencji – zasady zawierania umów o zakazie konkurencji.
 • zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników;

3 . Urlopy pracownicze, inne nieobecności w pracy.

 • urlop wypoczynkowy (zasady nabywania uprawnień, wymiar urlopu, urlop pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, zasady wyliczania urlopu proporcjonalnego)
 • inne zwolnienia od pracy – „urlopy okolicznościowe”
 • urlopy szkoleniowe
 • urlop bezpłatny
 • zwolnienia lekarskie
 • urlopy macierzyńskie
 • urlopy rodzicielskie
 • urlopy wychowawcze
 • urlopy ojcowskie;

4. Organizacja czasu pracy w zakładzie 

 • definicje
 • normy czasu pracy
 • normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych
 • wymiar czasu pracy
 • okresy odpoczynku dobowe i tygodniowe
 • przerwy wliczane do czasu pracy
 • ewidencja czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych – zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
 • godziny nadliczbowe kadry zarządzającej
 • przestój,
 • dyżur,
 • praca w porze nocnej,
 • ruchomy czas pracy.

5. Rozwiązanie stosunku pracy 

 • sposoby rozstania z pracownikiem: za wypowiedzeniem, na mocy porozumienia stron, bez wypowiedzenia, z upływem okresu na który była zawarta umowa o pracę,
 • analiza rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem,
 • rozwiązanie umowy o pracę  bez wypowiedzenia z art. 52 z art. 53 kodeksu pracy,
 • zakończenie współpracy na mocy porozumienia stron,
 • zawartość części C akt osobowych,
 • świadectwo pracy w szczegółach,

BLOK II – obliczanie wynagrodzeń pracowniczych

1. Wynagrodzenie pracownika

 • definicja wynagrodzenia i jego elementy składowe wynagrodzenie netto, brutto
 • terminy wypłaty wynagrodzeń
 • systemy wynagradzania i sposób ich regulacji w przepisach zakładowych
 • określenie wynagrodzenia za pracę w umowie o pracę
 • składniki płacowe w stałej stawce miesięcznej i zmienne
 • wynagrodzenie za dni przepracowane
 • normalne wynagrodzenie i dodatki za godziny nadliczbowe
 • wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, składniki uwzględnianie w podstawie wymiaru wynagrodzenie urlopowego, zmiana wynagrodzenia a podstawa wynagrodzenia urlopowego
 • wynagrodzenie za urlopy szkoleniowe i okolicznościowe
 • ekwiwalent za urlop i zasady jego ustalania
 • odprawy i odszkodowania
 • odprawa pośmiertna

2.Rozliczanie wynagrodzenia na liście płac

 • podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • limit 30-krotności przy naliczaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • podstawa opodatkowania, a podstawa oskładkowania
 • przychody zwolnione od podatku i przychody zwolnione od składek
 • koszty ze stosunku pracy
 • naliczanie zaliczek na podatek
 • naliczanie składek na PPK – składka podstawowa, podwyższona, obniżona
 • naliczanie składek na FP i FGŚP – zwolnienia podmiotowe
 • dokumenty ubezpieczeniowe i podatkowe
 • praktyczne przykłady rozliczeń na liście płac
 • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku
 • ustalenie wynagrodzenia w przypadku rozpoczęcia lub zakończenia pracy w trakcie miesiąca
 • ustalenie wynagrodzenia w przypadku choroby we wszystkie dni robocze i braku zwolnienia na weekendy,
 • zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca;
 • praca 1 dzień i choroba przez pozostałe dni w 31 dniowym miesiącu
 • wynagrodzenie za część miesiąca w przypadku wykorzystywania zwolnienia od pracy z tytułu opieki na dzieckiem
 • nadpłata wynagrodzenia kiedy można ją odzyskać od pracownika

3.Zasiłki

 • świadczenia przysługujące z ubezpieczenia chorobowego
 • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
 • zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne
 • wysokość świadczeń chorobowych
 • dokumenty do wypłaty świadczeń chorobowych
 • okres wyczekiwania na prawo do świadczeń – kiedy okres wyczekiwania nie obowiązuje
 • okres zasiłkowy i zasady jego ustalania
 • zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego
 • zasiłek opiekuńczy i zasady jego ustalania
 • podstawa wymiaru zasiłków
 • niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu pracy
 • przychód uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłków
 • składniki uzupełniane, a przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej
 • składki miesięczne, roczne, kwartalne w podstawie wymiaru
 • zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku
 • składniki przysługujące do określonego terminu
 • składniki wypłacone zaliczkowo w podstawie wymiaru zasiłku
 • zawierania umów cywilno-prawnych z własnym pracownikiem, a podstawa wymiaru zasiłku
 • minimalne wynagrodzenie, a podstawa wymiaru zasiłków
 • niezdolność do pracy na przełomie roku
 • świadczenia przysługujące w związku z wypadkiem przy pracy
 • korygowanie dokumentów w związku z uznaniem zdarzenia za wypadek przy pracy
 • świadczenia zasiłkowe dla zleceniobiorców

4.Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

 • Kto musi a kto może utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS
 • Rodzaje świadczeń socjalnych
 • Kryteria różnicowania świadczeń
 • Kwota odpisu podstawowego
 • Świadczenia z ZFŚS a podatek i składki ZUS

5. Podstawowe zasady obowiązujące przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę

 • przepisy regulujące potrącenia z wynagrodzenia
 • ochrona wynagrodzenia pracowników – mechanizmy
 • system pomniejszeń wynagrodzenia za pracę – odliczenia a potrącenia
 • rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę (nadpłata wynagrodzenia, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny)
 • potrącenia obowiązkowe a dobrowolne;
 • kwoty wolne od potrąceń, limity dokonywanych potrąceń
 • zwolnienia od podatku, a dokonywanie potrąceń,
 • Zmiany od 1 stycznia 2023 r. i ich wpływ na potrącenia
  • nowe zwolnienia podatkowe i ich wpływ na potrącenia
 • Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę
  • zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy
  • potrącenia egzekucyjne i poza egzekucyjne z wynagrodzenia za pracę
  • wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji
 • Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  • kategorie (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne)
  • podstawa dokonania potrąceń
  • maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (m.in. przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń)
  • kwoty wolne (m.in. od potrąceń pojedynczych i zbiegających się w 2022 r., na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie),
  • ustalanie kwot wolnych dla pracowników objętych nowych zwolnieniem podatkowym „zerowym PIT”
  • kalkulacja kwot wolnych dla uczestników PPK,
  • kwoty wolne dla opodatkowanych pracowników
  • faktyczna możliwa kwota potrącenia
  • potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych
  • analiza przypadków z uwzględnieniem nowych zasad obowiązujących od 2022 r.
  • potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę z nagrody i wynagrodzeń wypłaconych w jednym terminie
  • potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
  • zbieg potrąceń;
  • świadczenia z zfśs
 • Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę
  • limity obowiązujące przy dobrowolnych potrąceniach
 • Obowiązki pracodawcy związane z prowadzoną egzekucją
  • informacje, udzielane organom egzekucyjnym
  • pisma kierowane do organów egzekucyjnych
 • Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego 
  • świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu,
  • umowy zlecenia z własnym pracownikiem, a potrącenia
  • samodzielne zlecenie
  • analiza przypadków
 • Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2022 roku – nowa kwota wolna obowiązująca od 1.03.2022 r.
  • zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)

6. Program Płatnik. 

 • Zasady poruszania się w programie.
 • Zakładanie i obsługa Kartotek w Rejestrze Płatników.
 • Zgłoszenie Płatnika składek do ZUS.
 • Rejestr ubezpieczonych – tworzenie, dodawanie nowych ubezpieczonych, aktualizacja danych w rejestrze.
 • Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących ubezpieczonych (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA).
 • Korekta lub zmiana dokumentów zgłoszeniowych.
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych.
 • Korekta lub zmiana dokumentów rozliczeniowych.
 • Tworzenie raportów RMUA dla ubezpieczonych.
 • Tworzenie deklaracji IWA
 • Tworzenie deklaracji ZSWA

7. Egzamin

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe