Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Prof. Artur Hołda
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 520 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
28/06/2021 - 29/06/2021

Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości – klasyfikacja, wycena, prezentacja oraz przeprowadzanie i dokumentowanie procedur badania.

Cel zajęć

  • Zapoznanie uczestników z zasadami identyfikacji, ujmowania, wyceny i prezentacji instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej, wymogów dotyczących ujawniania informacji oraz zasad przeprowadzania i dokumentowania     procedur badania.
  • Uczestnicy uzyskają praktyczną wiedzę umożliwiającą merytoryczną weryfikację rozwiązań zastosowanych przez podmioty badane oraz zaplanowanie i przeprowadzenie odpowiednich procedur badania.

Szkolenie obejmuje 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 r. z bloku rachunkowość.

Realizowane jest w ramach naszej oferty – Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

28-29 czerwca 2021 r. w godz. 9:00-16:15. 

Płatności

Koszt szkolenia: 520 zł  + 23% VAT

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym.  Jest to forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. W trakcie szkolenia, uczestnicy swoje pytania kierują do wykładowcy werbalnie lub wykorzystują do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Prof. nadzw. dr.hab. Artur Hołda – Prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Autor i współautor ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności,
• certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Informacje

Prosimy o podanie w formularzu zgłoszeniowym, w rubryce komentarz, numeru biegłego rewidenta. 

Dokonując zgłoszenia na szkolenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Ecovis System Rewident Sp. z o.o., w zakresie niezbędnym do zgłoszenia Państwa uczestnictwa w szkoleniu do PIBR.

Program szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów

1. Przegląd regulacji rachunkowości dotyczących instrumentów finansowych i zakres ich odniesienia:

• MSR 32, MSSF 9, MSSF 7, a także MSR 27, MSR 28, MSR 36, MSR 21,
• Ustawa o rachunkowości,
• Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące instrumentów finansowych
• Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące szczególnych zasad rachunkowości dla określonych rodzajów podmiotów (m.in. banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń).
• Inne regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych (np. ustawa o obrocie instrumentami finansowymi).

2. Identyfikacja instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej

• Definicja instrumentu finansowego dla potrzeb rachunkowości
• Aktywa finansowe i ich podstawowe rodzaje (pożyczki udzielone, należności, posiadane papiery wartościowe, itp.)
• Zobowiązania finansowe i ich podstawowe rodzaje (kredyty zaciągnięte, pożyczki zaciągnięte, zobowiązania umowne, wyemitowane papiery wartościowe)
• Własne instrumenty kapitałowe (wyemitowane akcje i udziały, prawa do akcji, wystawione opcje na akcje, w tym warranty subskrypcyjne, prawa poboru itp.)
• Szczególne rodzaje instrumentów finansowych (instrumenty złożone, instrumenty pochodne, instrumenty wbudowane) oraz kontrakty zbliżone (kontrakty towarowe).

3. Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych

• Krajowe zasady ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych
• Krajowe rozwiązania w zakresie usuwania z ksiąg (bilansu), aktywów i zobowiązań finansowych
• Międzynarodowe rozwiązania w zakresie ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych,
• Wymagania MSSF w zakresie usuwania z ksiąg – przeniesienie ryzyka i korzyści (odpowiednio zatrzymanie ryzyka i korzyści), zachowanie kontroli skutkujące utrzymaniem zaangażowania.

4. Wycena początkowa i bilansowa instrumentów finansowych oraz ujęcie przeszacowań

• Klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych dla potrzeb MSSF 9 i rozporządzenia Ministerstwa Finansów dot. instrumentów finansowych (kategorie przewidziane w poszczególnych regulacjach)
• Wpływ klasyfikacji na wycenę początkową i bilansową (wartość godziwa, zamortyzowany koszt, skorygowana cena nabycia) oraz ujęcie przeszacowań (przeszacowania ujmowane wynikowo, przeszacowania ujmowane kapitałowo lub przez ICD, odsetki kapitalizowane w wartości aktywów)
• Utrata wartości aktywów finansowych wg regulacji krajowych i międzynarodowych (ustalanie odpisów, model ECL).

5. Rachunkowość zabezpieczeń jako szczególny obszar rachunkowości instrumentów finansowych

• Rodzaje powiązań zabezpieczających i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym
• Specyfika zabezpieczenia przepływów pieniężnych
• Specyfika zabezpieczenia wartości godziwej.

6. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym

• Wyodrębnianie pozycji bilansowych zgodnie z wytycznymi MSSF i regulacji krajowych
• Podział aktywów i zobowiązań na krótko i długoterminowe
• Prezentacja własnych instrumentów kapitałowych (w tym będących częścią instrumentów złożonych) w bilansie
• Prezentacja przeszacowań instrumentów finansowych w rachunku zysków i strat oraz w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
• Odzwierciedlenie przepływów związanych z instrumentami finansowymi w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.

7. Ujawnianie informacji na temat instrumentów finansowych

• Ujawnienia dotyczące wpływu instrumentów finansowych na sprawozdanie finansowe,
• Ujawnienia dotyczące ryzyka związanego z instrumentami finansowymi.

8. Instrumenty finansowe w czynnościach wstępnych badania, planowaniu badania i szacowaniu ryzyka badania

• Instrumenty finansowe w planie badania
• Identyfikacja występowania lub potencjalnego występowania instrumentów finansowych ze względu na specyfikę jednostki i jej otoczenie
• Wstępna ocena ryzyka badania w związku z instrumentami finansowymi (ocena ryzyka nieodłącznego i ryzyka istotnego zniekształcenia)
• Kontrola wewnętrzna w procesie umów i transakcji dotyczących instrumentów finansowych.

9 Badanie zasadnicze dotyczące instrumentów finansowych

• Program badania właściwego, ocena ryzyka nieodłącznego, ryzyka stwierdzeń oraz ryzyka istotnego zniekształcenia w kontekście instrumentów finansowych i ich grup (istnienie, prawa i obowiązki, kompletność, wycena i przyporządkowanie) i opracowanie reakcji na zidentyfikowane ryzyko.
• Wybór i przeprowadzenie procedur w celu potwierdzenia:
– istnienie aktywów finansowych, ich posiadanie i kontrolę nad nimi,
– istnienie zobowiązań finansowych i wynikające z nich obowiązki,
– kompletność,
– poprawność wyceny i klasyfikacji (przyporządkowanie).
• Ocena ryzyka w zakresie stwierdzeń dotyczących prezentacji i ujawnienia informacji
• Wybór i przeprowadzenie procedur dotyczących poprawność prezentacji i ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych:
– wystąpienie oraz prawa (aktywa) i obowiązki (zobowiązania),
– kompletność,
– klasyfikacja i zrozumiałość,
– dokładność i wycena.

Sprawdzian wiadomości

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe