Instrumenty pochodne II

Instrumenty pochodne II

Liczba godzin:
24 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

24 godziny lekcyjne

Wykładowca:

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy katedry Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego.
Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka licznych publikacji w prasie
fachowej oraz książek m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym” (Difin), Znowelizowana ustawa
o rachunkowości – tekst jednolity z praktycznym komentarzem, Komentarz do nowelizacji  ustawy o r
achunkowości, (Wydawnictwo Wiedza i praktyka). Doświadczony wykładowca  z dziedziny rachunkowości
dla praktyków na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców
podatkowych.

Cena:

do uzgodnienia

Program:

1. Zasady uznawania instrumentów pochodnych,

 • pojęcie i uznanie instrumentu pochodnego – charakterystyka
 • instrumentów pochodnych,
 • instrumenty pochodne w świetle różnych źródeł prawa. Zasadnicze definicje odnoszące się do instrumentów pochodnych
 • klasyfikacja instrumentów pochodnych
 • instrumenty bazowe
 • instrumenty różniczkowe
 • instrumenty złożone i wbudowane
 • techniki inwestycyjne zaliczane do instrumentów pochodnych
 • instrumenty pochodne nieróżniczkowe w Prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi

2. Techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne

 • krótka sprzedaż (zabezpieczenie opcją call)
 • profile ryzyka instrumentów pochodnych,
 • zabezpieczanie portfela instrumentami pochodnymi,
 • strategie zarządzania portfelem instrumentów pochodnych,
 • adekwatność kapitałowa instrumentów pochodnych (obecnie oraz zgodnie z projektem Nowej Umowy Kapitałowej)

3. Ujmowanie w księgach rachunkowych oraz wyłączanie z ksiąg rachunkowych operacji dotyczących stosowania instrumentów pochodnych

 • ewidencja księgowa a cel inwestycyjny
 • transakcje spekulacyjne
 • transakcje arbitrażowe
 • transakcje zabezpieczające
 • zasady i metody przyjmowania i sporządzania dowodów księgowych dotyczących rozliczeń transakcji mających za przedmiot instrumenty pochodne (komunikaty płatnicze, potwierdzenia, itp.)
 • kontrola nad składnikiem aktywów finansowych
 • wyłączenie aktywów i zobowiązań z ksiąg rachunkowych
 • rozbieżności pomiędzy normami krajowymi a międzynarodowymi odnoszącymi się do instrumentów pochodnych

4. Metody wyceny aktywów i pasywów w związku ze stosowaniem instrumentów pochodnych

 • wycena bieżąca i bilansowa aktywów i zobowiązań finansowych,
 • wycena na podstawie notowań rynkowych – rynek obrotu instrumentami pochodnymi,
 • inne metody określania wartości godziwej,
 • wycena instrumentów pochodnych a konstrukcja instrumentu
 • ujmowanie w księgach rachunkowych różnic pomiędzy wyceną bieżącą i wyceną bilansową,
 • ustalanie wyniku finansowego w zakresie stosowania instrumentów pochodnych

5. Rachunkowość zabezpieczeń

 • zabezpieczanie pozycji aktywów i pasywów oraz planowanych transakcji i przepływów pieniężnych
 • zabezpieczanie inwestycji w podmiocie zagranicznym
 • zabezpieczanie luk (makrohedging)

6. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych,

 • zasady prezentacji instrumentów pochodnych w sprawozdawczości finansowej banków
 • zasady prezentacji przez banki emitujące papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu

7. Wybrane aspekty podatkowe stosowania instrumentów finansowych,

8. Rynek kredytowych instrumentów pochodnych

 • ryzyko związane z kredytowymi instrumentami pochodnymi oraz limitowanie tego ryzyka,
 • praktyczne zastosowanie kredytowych instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem w działalności bankowej w świetle polskich regulacji prawnych oraz Nowej Umowy Kapitałowej (m.in. wpływ na współczynnik wypłacalności oraz wysokość wymogów kapitałowych)

9. Możliwość rozwoju rynku pochodnych instrumentów kredytowych w Polsce

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe