Kompendium wiedzy dla głównych księgowych i służb księgowych w nowo powstałych spółkach kapitałowych

Kompendium wiedzy dla głównych księgowych i służb księgowych w nowo powstałych spółkach kapitałowych

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Janusz Budzyński
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 420 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
marzec 2022

Celem szkolenia “Kompendium wiedzy dla głównych księgowych i służb księgowych w nowo powstałych spółkach kapitałowych” jest:

uporządkowanie wiedzy uczestników w sposób łatwy i zrozumiały w zakresie podstawowych pojęć i zasad rachunkowości, podatków, kodeksu pracy i ZUS istotnych dla nowo powstałych spółek kapitałowych.
Uczestnicy szkolenia zdobędą zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę z zakresu funkcjonowania spółek kapitałowych. Rozwiązywane podczas zajęć kazusy odnoszą się do sytuacji spotykanych w codziennej pracy księgowego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego wykładowcę – praktyka.
Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

CEE Kompendium wiedzy dla głównych księgowych i służb księgowych w nowo powstałych spółkach kapitałowych

Wykładowca:

Janusz Budzyński – biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk i praktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dla kandydatów na doradców podatkowych.

Koszt szkolenia:

420 zł + 23% VAT.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00-15:45

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15

Szkolenie “Kompendium wiedzy dla głównych księgowych i służb księgowych w nowo powstałych spółkach kapitałowych” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

I.    Elementy Ordynacji podatkowej

1.    Podstawowe pojęcia
– podatnik
– płatnik
– zobowiązanie podatkowe
2.    Organy podatkowe i ich właściwość
3.    Interpretacje przepisów
4.    Odpowiedzialność podatkowa

II.   Elementy Kodeksu pracy

1. Stosunek pracy
2. Wynagrodzenie za pracę
3. Czas pracy
4. Urlopy pracownicze

III.  Elementy Ustawy o rachunkowości

1. Podstawowe definicje
– kierownik jednostki
– rok obrotowy a rok podatkowy
– aktywa trwałe
– aktywa obrotowe
2. Zasady rachunkowości
3. Prowadzenie ksiąg
4. Inwentaryzacja
– metody inwentaryzacji
– terminy inwentaryzacji
– rozliczenie niedoborów i nadwyżek
5. Wycena aktywów i pasywów
– w trakcie roku obrotowego
– na dzień bilansowy
6. Środki trwałe i WNiP
7. Sprawozdanie finansowe
– bilans
– rachunek zysków i strat
– informacja dodatkowa
– zestawienie zmian w kapitale własnym
– rachunek z przepływów pieniężnych
8. Badanie sprawozdań finansowych

IV.  Elementy ZUS

1. Składki na ubezpieczenia społeczne
2. Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne
3. Wyłączenia z podstawy

V.  Elementy Podatków dochodowych

1. Przychody podatkowe i wyłączenia z przychodów
2. Koszty uzyskania przychodów i koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
3. Podstawa opodatkowania
4. Odliczenia od dochodu i podatku
4. Różnice kursowe
5. Zaliczki na podatek i podatek należny
6. Ustalenie wynagrodzenia ze stosunku pracy.

VI.   Elementy Podatku od towarów i usług

1. Czynności podlegające PTU
– sprzedaż na terenie kraju
– import i eksport
– WNT i WDT
2. Podatnik w PTU
3. Obowiązek podatkowy i przypadki szczególne
4. Import usług
5. Odliczenie podatku naliczonego
6. Zasady zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Uczestnikom zapewniamy: autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje z wykładowcą, serwis kawowy.

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe