Krajowe Standardy Rachunkowości – dla jednostek budżetowych

Krajowe Standardy Rachunkowości – dla jednostek budżetowych

Liczba godzin:
24 godz. lekcyjne (8 rozdzielnych modułów po 3 godz. lekcyjne)
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1210 ,- PLN + 23% VAT
Termin:

Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) – Akademia – NAGRANIA

Krajowe Standardy Rachunkowości są stosowane przez jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Objaśniają i ilustrują przykładami regulacje ustawy.

Cel spotkań

Omówienie regulacji opisanych przez Krajowe Standardy Rachunkowości i pokazanie, w jaki sposób stosowanie przepisów prawa bilansowego może stać się prostsze. Każdy moduł omawia na przykładach kluczowe zagadnienia z punktu widzenia stosowania standardu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykujemy do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość, pracowników działów księgowości, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i osób zatrudnionych w biurach rachunkowych, a także doradców podatkowych.

Szkolenie online na żywo

Zajęcia prowadzone będą w nowej wygodnej formule  spotkań online na żywo dla “zapracowanych”. Każdy moduł będzie trwać 2,5 godziny. W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Każdy moduł jest rozdzielny

Moduły (tematy) zostały zaproponowanie w kolejności ich stosowania w praktyce a nie wg ustanawiania przez Komitet Standardów Rachunkowości.

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach: 9:30 – 11.45 (3 godziny lekcyjne)

– Polityka rachunkowości i jej zmiany. Zdarzenia po dniu bilansowym – KSR 7

. – Środki trwałe wg KSR 11

– Nowe stanowisko KSR w sprawie rozrachunków

 – Inwentaryzacja zapasów wg stanowiska KSR

 – Nowy KSR 13 Koszt wytworzenia – jak go ustalać

 – Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe wg KSR 6

 – Jak sporządzić rachunek przepływów pieniężnych wg KSR 1

Jak sporządzić sprawozdanie z działalności wg KSR 9

Koszt szkolenia:

1210 zł + 23% VAT/ rabat 150 zł  przy zgłoszeniu na wszystkie moduły
170 zł + 23% VAT/ za moduł

Wykładowca:

dr KATARZYNA TRZPIOŁA – doktor nauk ekonomicznych, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Certyfikat

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu

Program zajęć:

Akademia KSR – poznaj krajowe standardy rachunkowości

Moduł I

Polityka rachunkowości i jej zmiany. Zdarzenia po dniu bilansowym – KSR 7

Termin: 01.10.2019 r

 1. Zasady ustanawiania i wprowadzania zmian
 2. Przykłady wprowadzania zmian do polityki rachunkowości i przekształcania oraz prezentacji danych
 3. Dane szacunkowe – przykłady. Ujmowanie zmian szacunków
 4. Ujmowanie zdarzeń po dniu bilansowych

 

Moduł II

Środki trwałe wg KSR 11

Termin: 08.10.2019 r.

 1. Co uszczegóławia w zakresie środków trwałych KSR 11 – ujmowanie i części składowe
 2. Ustalanie wartości początkowej
 3. Zmiany wartości początkowej i nakłady ponoszone w trakcie użytkowania
 4. Amortyzacja i zasady jej naliczania
 5. Wyłączanie środka trwałego z ksiąg
 6. Dokumentowanie i inwentaryzacja

 

Moduł III

Nowe stanowisko KSR w sprawie rozrachunków

Termin: 22.10.2019 r.

 1. Ujmowanie zobowiązań i należności wg uor
 2. Zasady wyceny należności niefinansowych –w tym ujęcie odsetek, kar, różnic kursowych i odpisów aktualizacyjnych
 3. Zasady wyceny zobowiązań niefinansowych –w tym ujęcie odsetek, kar, różnic kursowych
 4. Prezentacja należności i zobowiązań w sprawozdaniu finansowym

 

Moduł IV

Inwentaryzacja zapasów wg stanowiska KSR

Termin: 29.10.2019 r.

 1. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji uszczegółowione w stanowisku KSR
 2. Jakie uproszczenia i rozwiązania pomocnicze podpowiada KSR
 3. Rozliczanie inwentaryzacji
 4. Dokumentacja inwentaryzacji

 

Moduł V

Nowy KSR 13 Koszt wytworzenia – jak go ustalać

Termin: 5.11.2019 r.

 1. Zasady kalkulowania kosztu wytworzenia produktu
 2. Etapy kalkulacji
 3. Koszty bezpośrednie a koszty pośrednie
 4. Przykład zastosowania

 

Moduł VI

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe wg KSR 6

Termin: 19.11.2019 r,

 1. Zasady identyfikowania i ujmowania rezerw i rozliczeń międzyokresowych
 2. Przykłady ujmowania operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych wycena początkowa i na dzień bilansowy
 3. Przykłady ujmowania operacji dotyczących rezerw wycena początkowa i na dzień bilansowy
 4. Świadczenia pracownicze, jako szczególny przykład rmb
 5. Dokumentowanie i prezentacja RMB i rezerw

 

Moduł VII

Jak sporządzić rachunek przepływów pieniężnych wg KSR 1

Termin: 03.12.2019 r.

 1. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 2. Przygotowanie sprawozdania metodą pośrednią
 3. Ujmowanie wybranych operacji i ich wpływ na przepływy pieniężne w działalności operacyjnej
 4. Ujmowanie wybranych operacji i ich wpływ na przepływy pieniężne w działalności inwestycyjnej
 5. Ujmowanie wybranych operacji i ich wpływ na przepływy pieniężne w działalności finansowej

 

Moduł VIII

Jak sporządzić sprawozdanie z działalności wg KSR 9

Termin: 10.12.2019 r.

 1. Kto sporządza sprawozdanie z działalności
 2. Forma przygotowania i zasady składania sprawozdania z działalności
 3. Zawartość informacyjna sprawozdania – omówienie części sprawozdania
 4. Oświadczenie o informacjach niefinansowych – tylko dla wybranych

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe