Krajowe Standardy Rachunkowości

Krajowe Standardy Rachunkowości

Liczba godzin:
42 godz. lekcyjne (7 rozdzielnych modułów po 6 godz. lekcyjnych)
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 2600 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
12/09/2023 - 25/10/2023

Szkolenie “Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) – Akademia”

Krajowe Standardy Rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości, działający przy Ministerstwie Finansów, są stosowane przez jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Krajowe Standardy Rachunkowości objaśniają i ilustrują przykładami regulacje ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasadę (politykę) rachunkowości, jednostka może stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości.

Krajowe Standardy Rachunkowości transmisja online

Cel spotkań

Omówienie regulacji opisanych przez Krajowe Standardy Rachunkowości i pokazanie, w jaki sposób stosowanie przepisów prawa bilansowego może stać się prostsze.
Każdy moduł omawia na przykładach kluczowe zagadnienia z punktu widzenia stosowania standardu.

Adresaci szkolenia “Krajowe Standardy Rachunkowości”

Szkolenie dedykujemy do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość, pracowników działów księgowości, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i osób zatrudnionych w biurach rachunkowych, a także doradców podatkowych.

Szkolenie online na żywo

Zajęcia prowadzone będą w wygodnej formule  spotkań online na żywo. Każdy moduł będzie trwać 6 godzin lekcyjnych. W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytań wykładowcy głosowo oraz poprzez czat.  Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Krajowe Standardy Rachunkowości online

Każdy moduł jest rozdzielny

Moduły (tematy) szkolenia “Krajowe Standardy Rachunkowości” zostały zaproponowanie w kolejności ich stosowania w praktyce a nie wg ustanawiania przez Komitet Standardów Rachunkowości.
Każdy moduł jest nagrywany. Dzięki temu do Akademii można dołączyć w trakcie jej trwania i wziąć udział we wszystkich szkoleniach. 

Koszt szkolenia:

2600 zł + 23% VAT

Wykładowca:

dr KATARZYNA TRZPIOŁA – doktor nauk ekonomicznych, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Certyfikat

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu

Kurs “Krajowe Standardy Rachunkowości” jest realizowany w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs “Krajowe Standardy Rachunkowości” jest realizowany  w trybie transmisji online na żywo.

Program zajęć:

Akademia KSR – poznaj krajowe standardy rachunkowości

Polityka rachunkowości i jej zmiany. Zdarzenia po dniu bilansowym – KSR 7

 1. Zasady ustanawiania i wprowadzania zmian
 2. Przykłady wprowadzania zmian do polityki rachunkowości i przekształcania oraz prezentacji danych
 3. Dane szacunkowe – przykłady. Ujmowanie zmian szacunków
 4. Ujmowanie zdarzeń po dniu bilansowych

Środki trwałe wg KSR 11

 1. Co uszczegóławia w zakresie środków trwałych KSR 11 – ujmowanie i części składowe
 2. Ustalanie wartości początkowej
 3. Zmiany wartości początkowej i nakłady ponoszone w trakcie użytkowania
 4. Amortyzacja i zasady jej naliczania
 5. Wyłączanie środka trwałego z ksiąg
 6. Dokumentowanie i inwentaryzacja

Nowe stanowisko KSR w sprawie rozrachunków

 1. Ujmowanie zobowiązań i należności wg uor
 2. Zasady wyceny należności niefinansowych –w tym ujęcie odsetek, kar, różnic kursowych i odpisów aktualizacyjnych
 3. Zasady wyceny zobowiązań niefinansowych –w tym ujęcie odsetek, kar, różnic kursowych
 4. Prezentacja należności i zobowiązań w sprawozdaniu finansowym

Inwentaryzacja zapasów wg stanowiska KSR

 1. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji uszczegółowione w stanowisku KSR
 2. Jakie uproszczenia i rozwiązania pomocnicze podpowiada KSR
 3. Rozliczanie inwentaryzacji
 4. Dokumentacja inwentaryzacji

Nowy KSR 13 Koszt wytworzenia – jak go ustalać

 1. Zasady kalkulowania kosztu wytworzenia produktu
 2. Etapy kalkulacji
 3. Koszty bezpośrednie a koszty pośrednie
 4. Przykład zastosowania

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe wg KSR 6

 1. Zasady identyfikowania i ujmowania rezerw i rozliczeń międzyokresowych
 2. Przykłady ujmowania operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych wycena początkowa i na dzień bilansowy
 3. Przykłady ujmowania operacji dotyczących rezerw wycena początkowa i na dzień bilansowy
 4. Świadczenia pracownicze, jako szczególny przykład rmb
 5. Dokumentowanie i prezentacja RMB i rezerw

Podatek odroczony wg KSR 2

 1. Zasady ustalania wartości podatkowej aktywów i pasywów
 2. Ustalanie i ujmowanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego – przykłady
 3. Ustalanie i ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego – przykłady
 4. Dokumentowanie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Jak sporządzić rachunek przepływów pieniężnych wg KSR 1

 1. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 2. Przygotowanie sprawozdania metodą pośrednią
 3. Ujmowanie wybranych operacji i ich wpływ na przepływy pieniężne w działalności operacyjnej
 4. Ujmowanie wybranych operacji i ich wpływ na przepływy pieniężne w działalności inwestycyjnej
 5. Ujmowanie wybranych operacji i ich wpływ na przepływy pieniężne w działalności finansowej

Jak sporządzić sprawozdanie z działalności wg KSR 9

 1. Kto sporządza sprawozdanie z działalności
 2. Forma przygotowania i zasady składania sprawozdania z działalności
 3. Zawartość informacyjna sprawozdania – omówienie części sprawozdania
 4. Oświadczenie o informacjach niefinansowych – tylko dla wybranych

Prezentacja danych w spółdzielniach – stanowisko KSR

 1. Specyfika segmentów wyniku finansowego z spółdzielni
 2. Ustalanie nadwyżki / niedoboru z gospodarki mieszkaniowej – przykład ustalania
 3. Prezentacja danych o funduszach własnych

Utrata wartości wg KSR 4

 1. Podział aktywów na wypracowujące korzyści pojedynczo i grupowo
 2. Przesłanki dokonywania odpisów
 3. Zasady dokonywania odpisów od aktywów wypracowujących korzyści pojedynczo – zapasy, należności, środki trwałe
 4. Zasady dokonywania odpisów od aktywów wypracowujących korzyści w ramach ośrodków – klasyfikacja odpisów, ocena potrzeby
 5. Dokumentowanie

Leasing wg KSR 5

 1. Ujmowanie umów leasingu operacyjnego oraz umów najmu i dzierżawy – przykłady w tym opłata wstępna
 2. Ujmowanie umów leasingu finansowego – kalkulacja i rozliczenie księgowe vs podatki
 3. Prezentacja danych w sprawozdaniach finansowych

Kontrakty długoterminowe wg KSR 3

 1. Co to umowa długoterminowa
 2. Kontrakty w cenach ryczałtowych i cenach tyku koszt plus
 3. Zasady ustalania stopnia zaawansowania
 4. Ujmowanie przychodów w kontaktach
 5. Ujmowanie kosztów w kontraktach

Umowy deweloperskie wg KSR 8

 1. Umowa deweloperska, – kiedy KSR 3 a kiedy KSR 8
 2. Przychody z kontraktu i zasady ich ujmowania
 3. Koszty umowy deweloperskiej i zasady ich ujmowania
 4. Prezentacja i wpływ na wynik finansowy

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2023 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe