Krajowe Standardy Rachunkowości

Krajowe Standardy Rachunkowości

Liczba godzin:
48 godz. lekcyjne (8 rozdzielnych modułów po 6 godz. lekcyjnych)
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 2700 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
24/04/2024 - 26/06/2024

Szkolenie “Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR) – Akademia”

Krajowe Standardy Rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości, działający przy Ministerstwie Finansów, są stosowane przez jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. Krajowe Standardy Rachunkowości objaśniają i ilustrują przykładami regulacje ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasadę (politykę) rachunkowości, jednostka może stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości.

Krajowe Standardy Rachunkowości transmisja online

Cel spotkań

Omówienie regulacji opisanych przez Krajowe Standardy Rachunkowości i pokazanie, w jaki sposób stosowanie przepisów prawa bilansowego może stać się prostsze.
Każdy moduł omawia na przykładach kluczowe zagadnienia z punktu widzenia stosowania standardu.

Adresaci szkolenia “Krajowe Standardy Rachunkowości”

Szkolenie dedykujemy do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić księgowość, pracowników działów księgowości, osób prowadzących usługową działalność w zakresie rachunkowości i osób zatrudnionych w biurach rachunkowych, a także doradców podatkowych.

Szkolenie online na żywo

Zajęcia prowadzone będą w wygodnej formule  spotkań online na żywo. Każdy moduł będzie trwać 6 godzin lekcyjnych. W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytań wykładowcy głosowo oraz poprzez czat.  Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Krajowe Standardy Rachunkowości online

Koszt szkolenia:

2700 zł + 23% VAT

Rozkład zajęć

Zajęcia będą odbywać się w środy w godzinach 9:00 – 14:00 (po 6 godzin lekc.).

Moduły (tematy) szkolenia “Krajowe Standardy Rachunkowości” zostały zaproponowanie w kolejności ich stosowania w praktyce a nie wg ustanawiania przez Komitet Standardów Rachunkowości. 

Wykładowca:

dr KATARZYNA TRZPIOŁA – doktor nauk ekonomicznych, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Certyfikat

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu

Kurs “Krajowe Standardy Rachunkowości” jest realizowany w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs “Krajowe Standardy Rachunkowości” jest realizowany  w trybie transmisji online na żywo.

Program zajęć:

Akademia KSR – poznaj Krajowe Standardy Rachunkowości

Dzień 1 – 24.04.2024

Stanowisko KSR w sprawie rozrachunków

 1. Ujmowanie zobowiązań i należności wg uor
 2. Zasady wyceny należności niefinansowych –w tym ujęcie odsetek, kar, różnic kursowych i odpisów aktualizacyjnych
 3. Zasady wyceny zobowiązań niefinansowych –w tym ujęcie odsetek, kar, różnic kursowych
 4. Prezentacja należności i zobowiązań w sprawozdaniu finansowym

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe wg KSR 6

 1. Zasady identyfikowania i ujmowania rezerw i rozliczeń międzyokresowych
 2. Przykłady ujmowania operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych wycena początkowa i na dzień bilansowy
 3. Przykłady ujmowania operacji dotyczących rezerw wycena początkowa i na dzień bilansowy
 4. Świadczenia pracownicze, jako szczególny przykład rmb
 5. Dokumentowanie i prezentacja RMB i rezerw

 Dzień 2 – 8.05.2024

Jak sporządzić rachunek przepływów pieniężnych wg KSR 1

 1. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
 2. Przygotowanie sprawozdania metodą pośrednią
 3. Ujmowanie wybranych operacji i ich wpływ na przepływy pieniężne w działalności operacyjnej
 4. Ujmowanie wybranych operacji i ich wpływ na przepływy pieniężne w działalności inwestycyjnej
 5. Ujmowanie wybranych operacji i ich wpływ na przepływy pieniężne w działalności finansowej

Prezentacja danych w spółdzielniach – stanowisko KSR

 1. Specyfika segmentów wyniku finansowego z spółdzielni
 2. Ustalanie nadwyżki / niedoboru z gospodarki mieszkaniowej – przykład ustalania
 3. Prezentacja danych o funduszach własnych

 Dzień 3 – 15.05.2024 

Utrata wartości wg KSR 4

 1. Podział aktywów na wypracowujące korzyści pojedynczo i grupowo
 2. Przesłanki dokonywania odpisów
 3. Zasady dokonywania odpisów od aktywów wypracowujących korzyści pojedynczo – zapasy, należności, środki trwałe
 4. Zasady dokonywania odpisów od aktywów wypracowujących korzyści w ramach ośrodków – klasyfikacja odpisów, ocena potrzeby
 5. Dokumentowanie

KSR 14 “Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”

 Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności

 1. Wycena zdarzeń w sytuacji braku zdolności jednostki do kontynuowania działalności
 2. Obowiązki sprawozdawcze w sytuacji braku zdolności jednostki do kontynuowania działalności

Dzień 4 – 22.05.2024

Podatek odroczony wg KSR 2

 1. Zasady ustalania wartości podatkowej aktywów i pasywów
 2. Ustalanie i ujmowanie rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego – przykłady
 3. Ustalanie i ujmowanie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego – przykłady
 4. Dokumentowanie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Stanowisko  w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych

Stanowisko w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii

 Stanowisko w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego stanowiska Komitetu w sprawie księgowego ujęcia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Rekomendacje Komitetu Standardów w procesie sprawozdawczości na 2023r

 Dzień 5 – 5.06.2024

Polityka rachunkowości i jej zmiany. Zdarzenia po dniu bilansowym – KSR 7

 1. Zasady ustanawiania i wprowadzania zmian
 2. Przykłady wprowadzania zmian do polityki rachunkowości i przekształcania oraz prezentacji danych
 3. Dane szacunkowe – przykłady. Ujmowanie zmian szacunków
 4. Ujmowanie zdarzeń po dniu bilansowych

Stanowisko KSR  w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości

Jak sporządzić sprawozdanie z działalności wg KSR 9

 1. Kto sporządza sprawozdanie z działalności
 2. Forma przygotowania i zasady składania sprawozdania z działalności
 3. Zawartość informacyjna sprawozdania – omówienie części sprawozdania
 4. Oświadczenie o informacjach niefinansowych – tylko dla wybranych

 Dzień 6 – 12.06.2024

Nowy KSR 15 – przychody ze sprzedaży

 1. Cel standardu i jego zastosowanie.
 2. Zasady ujmowania przychodów – reguły wynikające z UOR i KSR 15 Omówienie na przykładach zasad wypełniania tych warunków: analiza umowy sprzedaży zawartej między dostawcą i nabywcą dóbr
 3. Odraczanie ujęcia przychodów niespełniających warunków ich ujęcia.
 4. Wycena i ujmowanie przychodów wyrażonych w walutach obcych.
 5. Umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach
 6. Ujmowanie zmniejszeń przychodów
 7. Dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe.
 8. Dodatkowe koszty doprowadzenia do zawarcia umowy.
 9. Prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym.

 Kontrakty długoterminowe wg KSR 3

 1. Co to umowa długoterminowa
 2. Kontrakty w cenach ryczałtowych i cenach tyku koszt plus
 3. Zasady ustalania stopnia zaawansowania
 4. Ujmowanie przychodów w kontaktach
 5. Ujmowanie kosztów w kontraktach

 Dzień 7 – 19.06.2024

Umowy deweloperskie wg KSR 8

 1. Umowa deweloperska, – kiedy KSR 3 a kiedy KSR 8
 2. Przychody z kontraktu i zasady ich ujmowania
 3. Koszty umowy deweloperskiej i zasady ich ujmowania
 4. Prezentacja i wpływ na wynik finansowy

KSR 13 Koszt wytworzenia – jak go ustalać

 1. Zasady kalkulowania kosztu wytworzenia produktu
 2. Etapy kalkulacji
 3. Koszty bezpośrednie a koszty pośrednie
 4. Przykład zastosowania

Inwentaryzacja zapasów wg stanowiska KSR

 1. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji uszczegółowione w stanowisku KSR
 2. Jakie uproszczenia i rozwiązania pomocnicze podpowiada KSR
 3. Rozliczanie inwentaryzacji
 4. Dokumentacja inwentaryzacji

Dzień 8 – 26.06.2024

Środki trwałe wg KSR 11

 1. Co uszczegóławia w zakresie środków trwałych KSR 11 – ujmowanie i części składowe
 2. Ustalanie wartości początkowej
 3. Zmiany wartości początkowej i nakłady ponoszone w trakcie użytkowania
 4. Amortyzacja i zasady jej naliczania
 5. Wyłączanie środka trwałego z ksiąg
 6. Dokumentowanie i inwentaryzacja

Leasing wg KSR 5

 1. Ujmowanie umów leasingu operacyjnego oraz umów najmu i dzierżawy – przykłady w tym opłata wstępna
 2. Ujmowanie umów leasingu finansowego – kalkulacja i rozliczenie księgowe vs podatki
 3. Prezentacja danych w sprawozdaniach finansowych

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe