Kadry i płace dla praktyków

Kadry i płace dla praktyków

Liczba godzin:
28 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Beata Tomaszewska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1500 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
24/04/2024 - 12/06/2024

Cel kursu “Kadry i płace dla praktyków”:

 • usystematyzowanie lub pogłębienie wiedzy dotyczącej naliczania wynagrodzeń,
 • przeanalizowanie zasad naliczania kilku list płac w miesiącu,
 • usystematyzowanie zasad stosowania zwolnień składkowo podatkowych,
 • analiza zasad naliczania list płac dla pracowników twórców, którym przysługują 50% koszty uzyskania przychodów,
 • charakterystyka zasad rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy.

Adresaci kursu:

Kurs prowadzony jest w usystematyzowanej formie – zarówno dla osób z pewną praktyką w zakresie naliczania wynagrodzeń, jak i dla rozpoczynających pracę w tym obszarze.

Terminy zajęć:  

Zajęcia odbywać się będą w środy w godz. 09:00-13:00.

Kurs obejmuje 6 spotkań po 4 godziny.

24 kwietnia 2024 r.
8 maja 2024 r.
15 maja 2024 r.
22 maja 2024 r.
5 czerwca 2024 r.
12 czerwca 2024 r.

Płatności:

Koszt: 1500 zł +23% VAT

Zwolenie z VAT w przypadku finansowania usługi w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Uczestnikom zapewniamy:

 • Kurs w trybie online
 • 6 spotkań po 4 godziny zegarowe.
 • Nagrania kursu – dostępne przez 3 tygodnie od emisji danego modułu kursu.
 • Możliwość konsultacji z prowadzącym w trakcie zajęć.
 • Obszerne materiały szkoleniowe.

Prowadzący:

Beata Tomaszewska – wykładowca, doświadczony specjalista z zakresu naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw kadrowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała  pracując w dużej medialnej spółce na stanowiskach kierowniczych w działach kadr i płac oraz w wielu mniejszych firmach sektora prywatnego w zakresie kadrowym i płacowym. Zajmowała się nadzorem nad naliczaniem wynagrodzeń, prawem pracy, prawem ubezpieczeń społecznych, obsługą związków zawodowych, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, prowadzeniem procesów rekrutacyjnych, komunikacją,  organizowaniem pracy dużego zespołu, prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej. Czynnie uczestniczyła we wdrożeniu systemu komputerowego klasy  ERP  oraz nadzorowała funkcjonowania systemów komputerowych  wspomagających pracę w działach kadrowo płacowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w przystępny  sposób przekazać  bogatą wiedzę, jednocześnie wykorzystując w czasie zajęć umiejętność powiązania wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową, udzielić wsparcia doradczego i trenerskiego.  Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Warszawie na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Forma prowadzenia zajęć

kurs w formie transmisji online:

 • jest to  forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat.
 • dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej.
 • komunikacja z prowadzącym odbywa się poprzez czat oraz głosowo. Uczestnicy mają możliwość włączenia kamery i mikrofonu.
 • Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Program kursu

Dzień 1 – Kompleksowe naliczanie wynagrodzenia w wysokości płacy minimalnej lub przy wartościach zbliżonych do płacy minimalnej.

24 kwietnia 2024

 1. Na co należy zwrócić uwagę naliczając wynagrodzenie w na poziomie minimalnego wynagrodzenia.
 2. Składniki wynagrodzenia wypłacane ponad minimalne wynagrodzenie.
 3. Naliczanie obligatoryjnych składników wynagrodzenia takich jak dodatek za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
 4. Na co należy zwrócić uwagę przy naliczaniu wynagrodzenie w miesiącu, w którym wystąpiły nieobecności bez prawa do wynagrodzenia czy zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych.
 5. Na co należy zwrócić uwagę przy naliczaniu wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłków (minimalna podstawa zasiłkowa).
 6. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń w wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Dzień 2 –  Naliczanie płac przy więcej niż jednej wypłacie w miesiącu.

Wypłata dodatków takich jak premia, dodatki za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie w raz z dodatkami za pracę w godzinach nadliczbowych w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu wykonywania pracy, wypłata wynagrodzenia zasadniczego wraz z rozliczeniem nieobecności mających wpływ na wysokości wynagrodzenia zasadniczego.

8 maja 2024

 1. Zastosowanie kosztów uzyskania przychodów, kwoty zmniejszającej podatek.
 2. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku obliczonego wg zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r.
 3. Jakie terminy wypłat powodują najmniejszą liczbę korekt wynikających z rozliczania czasu faktycznie przepracowanego.

Dzień 3  – Wybrane zwolnienia składkowo podatkowe:

15 maja 2024

 1. Zwolnienia składkowo podatkowe świadczeń na rzecz pracowników omówienie wybranych świadczeń:
  • Opieka medyczna,
  • Ubezpieczenie grupowe,
  • Ubezpieczenie na życie,
  • Posiłki dla pracownika z uwzględnieniem zmiany kwoty od 1 marca 2022 r.,
  • Świadczenia wynikające z przepisów BHP,
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • Karnety na siłownię,
  • Nagrody jubileuszowe
  • Ryczałt lub ekwiwalent za pracę zdalną
  • Zapomogi
  • Dofinansowanie opłat za żłobki i przedszkola
  • Inne świadczenia z ZFŚS
 2. Ryczałt za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2022 r. zasady naliczania.
 3. Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych – zasady naliczania.

Dzień 4 – Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów i ich rozliczanie na liście płac

22 maja 2024

 1. Honoraria za prace twórcze o płaca minimalna
 2. Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorariów wynikających z umowy o pracę.
 3. Urlop wypoczynkowy pracownika, któremu przysługują 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu wykonywania prac twórczych.
 4. Choroba pracownika, któremu przysługują 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu wykonywania prac twórczych.
 5. Zastosowanie ulgi „Zerowy pit” i 50% kosztów do honorariów wynikających z umowy o pracę.
 6. Ograniczenie składki zdrowotnej do wysokości podatku obliczonego wg zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r. na liście płac gdzie do części wynagrodzenia stosujemy 50% koszty uzyskanie przychodów

Dzień 5 – Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy- część 1

5 czerwca 2024

 1. Praktyczne wyjaśnienie podstawowych definicji dotyczących czasu pracy:
  • norma czasu pracy – dobowa, tygodniowa,
  • wymiar czasu pracy – dobowy, tygodniowy,
  • doba pracownicza, tydzień, okres rozliczeniowy,
  • odpoczynek dobowy, odpoczynek tygodniowy,
 2. Przerwy wliczane do czasu pracy
 3. Systemy i rozkłady czasu pracy
  • równoważny czas pracy i jego odmiany
  • system przerywanego czasu pracy
  • praca w ruchu ciągłym
  • zadaniowy czas pracy
  • system skróconego tygodnia pracy
  • system pracy weekendowej

Dzień 6 – Rozliczanie czasu pracy pracownika – część 2

12 czerwca 2024

 1. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy
  • pracownicy, dla których nie ma obowiązku prowadzenia szczegółowej ewidencji czasu pracy
  • dane i oznaczenia, która powinna zawierać karta ewidencji czasu pracy
 2. Praca w porze nocnej
  • pojęcie pracy w porze nocnej
  • rozliczenie liczby godzin do wypłaty dodatku za pracę w porze nocnej
  • rozliczanie pracy w porze nocne w formie ryczałtu
 3. Praca w godzinach nadliczbowych.
  • kiedy jest możliwa praca w godzinach nadliczbowych
  • dla kogo jest zabroniona
  • kadra kierownicza
  • limity pracy w godzinach nadliczbowych
  • rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych
  • rekompensowanie czasem wolnym pracy w godzinach nadliczbowych
  • wypłata wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
 4. Praca w niedziele i święta.
  • dopuszczalność pracy w niedziele i święta
  • rekompensowanie pracownikom pracy w niedziele i święta
 5. Harmonogram pracy
  • zasady sporządzania harmonogramów
  • zasady dokonywania zmian

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe