Kurs Rachunkowość na głównego księgowego z elementami MSR

Kurs Rachunkowość na głównego księgowego z elementami MSR

Liczba godzin:
100 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła, Janusz Budzyński, Tomasz Matyka
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 2660 ,- PLN
 • szkolenie stacjonarne: 2860 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
14/09/2024 - 24/11/2024

Kurs Rachunkowość na głównego księgowego z elementami MSR – cel i korzyści: 

Kurs przeznaczony jest dla osób które swoją karierę zawodową chcą związać z pracą w księgowości na stanowisku głównego księgowego. Kurs ma na celu praktyczne przygotowanie do pracy w tym zawodzie.

 • Program realizowany będzie w oparciu o pracę na przepisach, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych, kazusów i testów.
 • Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy.
 • Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowcy opracują zadania i przykłady do samodzielnego ugruntowania przerobionego materiału
 • Podczas zajęć duży nacisk kładziemy na warsztaty obejmujące ćwiczenia praktyczne oparte na realnych  zdarzeniach z zakresu: prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz zasad kreowania polityki finansowej firmy.
 • Kurs przygotowuje do zawodu Główny Księgowy ujętego w klasyfikacji zawodów – kod zawodu: 121101.
 • Zaliczenie kursu  i certyfikat otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zaliczyły egzamin pisemny.

Kurs obejmuje 100 godzin dydaktycznych w tym egzamin końcowy.

Terminy zajęć:  

14-15 września 2024 r
28-29 września 2024 r.
12-13 października 2024 r.
26-27 października 2024 r.
9-10 listopada 2024 r.
23-24 listopada 2024 r.

Zajęcia odbywać się będą:

w soboty i niedziele w godz. 09:00 – 15:45

Adresaci kursu:

Kurs skierowany jest do osób:

 • które pracują w księgowości na stanowisku samodzielnym i chcą pogłębić swoją wiedzę i zwiększyć kwalifikacje oraz aspirują do pracy na stanowiskach kierowniczych.
 • pracujących na stanowisku Głównego Księgowego, które pragną poszerzyć  swoją wiedzę o praktyczne zagadnienia z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, prawa podatkowego oraz  MSR oraz uzyskać certyfikat ukończenia kursu.

Egzamin i certyfikat

Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje “Zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kurs na głównego księgowego z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przygotowuje do wykonywania zawodu: główny księgowy – kod zawodu 121101, który został ujęty w Klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz.U. 2014, poz. 1145 z późn. zm. Certyfikat potwierdzający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zawodu: główny księgowy otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zaliczyły egzamin pisemny.

Kurs na głównego księgowego z elementami MSR

Wykładowcy:

dr Katarzyna Trzpioła doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Współpracownik biegłego rewidenta w polskiej firmie audytorskiej. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, m.in.  Sprawozdanie Finansowe Organizacji Pozarządowej – Krok Po Kroku, książka „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Janusz Budzyński biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk i praktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dla kandydatów na doradców podatkowych.

Tomasz Matyka – doradca podatkowy. Doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi, prowadzenie bieżących rozliczeń VAT podmiotów krajowych i zagranicznych. Rejestracja VAT nowo tworzonych podmiotów, uczestnictwo w przeglądach podatkowych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik organów podatkowych, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia przygotowujące kandydatów do egzaminów na biegłych rewidentów oraz na doradców podatkowych. Współautor komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych pod red. dr Janusza Marciniuka wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck; autor szeregu publikacji w prasie podatkowej: Monitor podatkowy, Przegląd podatkowy, Gazeta prawna.

dr hab. Sylwia Morawska prof. SGH – Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prokurator. Specjalista m.in. w zakresie prawa gospodarczego, restrukturyzacji przedsiębiorstw. Wieloletni i doświadczony wykładowca m.in. na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Kurs online na żywo 

 • Kurs na głównego księgowego prowadzony będzie online w czasie rzeczywistym – jest to  forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat.
 • Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej.
 • Po zakończeniu szkolenia istnieje możliwość przesłania uczestnikom zrobionych notatek.
 • Komunikacja z prowadzącym odbywa się poprzez czat oraz głosowo. Uczestnicy mają możliwość włączenia kamery i mikrofonu.
 • Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online. 

Płatności:

Koszt kursu:

2660 zł – kurs w formie transmisji online.

2860 zł – kurs w formie stacjonarnej.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty. I rata płatna przed rozpoczęciem kursu, II rata w połowie kursu.

Uczestnikom zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej w przypadku szkolenia online,
 • materiały szkoleniowe w formie papierowej w przypadku szkolenia stacjonarnego
 • egzamin końcowy
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie Rozporządzenia MEN dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji zawodowych w zakresie zawodu: główny księgowy (kod zawodu:121101) dla osób, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zdały egzamin pisemny.
 • serwis kawowy i poczęstunek w przypadku szkolenia w sali wykładowej
Kurs rachunkowość na głównego księgowego z elementami MSR jest realizowany w ramach naszej oferty na Certyfikowane kursy księgowości.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program kursu “Rachunkowość na głównego księgowego z elementami MSR”

RACHUNKOWOŚĆ

1. Proces przygotowywania sprawozdania finansowego:

 • Harmonogram wymaganych prac
 • Procedury po sporządzeniu sprawozdania finansowego
 • Wymagane przez prawo bilansowe
 • Wymagane przez prawo podatkowe
 • Wymagane dla celów statystycznych: Rozliczanie wyniku finansowego
 • W spółkach prawa handlowego
 • W spółdzielniach
 • W innych podmiotach

2. Podział majątku trwałego i jego ewidencja:

 • Kryteria definiujące niefinansowy majątek trwały
 • Charakterystyka długoterminowych aktywów finansowych
 • Inne inwestycje długoterminowe
 • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • Wartość początkowa
 • Ulepszenie a remont

3. Metody i zasady amortyzacji podatkowej:

 • Amortyzacja liniowa
 • Amortyzacja przyspieszona – w tym „ekspresowa” – jednorazowa
 • Indywidualne stawki amortyzacji

4. Metody i zasady amortyzacji bilansowej:

 • Różnicowania amortyzacji na podatkową i bilansową
 • Wyznaczanie miernika zużycia ekonomicznego
 • Zmiany w zakresie stosowanego miernika zużycia ekonomicznego

5. Ewidencja odroczonego podatku.

6.  Podział majątku obrotowego:

 • Metody ewidencji zapasów:
 • według wartości rzeczywistych
 • według cen ewidencyjnych i odchyleń od tych cen
 • Odpisy aktualizujące:
 • w trakcie roku obrotowego
 • na dzień bilansowy

7. Obrót pieniężny:

 • Obowiązki w zakresie ochrony przy przechowywaniu i transportowaniu
 • Ograniczenia w obrocie gotówkowym

8. Operacje walutowe:

 • Wycena operacji walutowych
 • Ewidencja różnic kursowych

9. Odsetki:

 • Regulacje w zakresie prawa cywilnego:
 • odsetki ustawowe
 • odsetki umowne
 • odsetki maksymalne
 • Regulacje w zakresie ordynacji podatkowej:
 • ustalanie stopy odsetkowej podstawowej i obniżonej
 • opłata prolongacyjna

10.  Przedawnienia:

 • Terminy przedawnień
 • Ewidencja przedawnionych należności
 • Ewidencja przedawnionych zobowiązań

11. Inwentaryzacja:

 • Metody inwentaryzacji: szczególne wymogi w metodzie spisu z natury
 • Częstotliwość i terminy inwentaryzacji
 • Procedury rozliczania różnic inwentaryzacyjnych:
 • kryteria w zakresie stosowania kompensat
 • kwalifikacja niedoborów jako ubytki naturalne
 • rozliczanie różnic wartościowych

12. Kompleksowa ewidencja działalności produkcyjnej i handlowej od bilansu
otwarcia do bilansu zamknięcia – na przykładzie:

 • Wybór metody ewidencji kosztów
 • Wybór modelu rachunku kosztów do kalkulacji produkcji
 • Wybór klucza podziału kosztów pośrednich
 • Metoda podziału kosztów pośrednich na:
 • zmienne koszty pośrednie
 • stałe koszty pośrednie
 • Ewidencja operacji w okresie sprawozdawczym

13. Rozliczenie produkcji:

 • Ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia
 • Ujęcie ewidencyjne produkcji w toku
 • Przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu po koszcie planowanym
 • Sprzedaż wyrobów gotowych

14. Zamknięcie miesiąca w księgach.

15. Sporządzenie bilansu zamknięcia.

16. Sporządzenie rachunku zysków i strat:

 • w wariancie porównawczym
 • w wariancie kalkulacyjnym

17. Sporządzenie Rachunku przepływów pieniężnych:

 • Metodą pośrednią
 • Metodą bezpośrednią

18. Sporządzenie Zestawienia zmian w kapitale własnym.

19. Sporządzenie Dodatkowych informacji i objaśnień.

20. Elementy rachunkowości zarządczej i analizy finansowej:

 • Badanie i prognozowanie rentowności
 • wyznaczanie progu rentowności (BEP)
 • Analiza finansowa wskaźników

Etyka a rachunkowość.

PODATKI

Podatek VAT:

 1. Wprowadzenie:
 • Konstrukcja podatku VAT
 • Zasady ogólne VAT
 1. Rola orzecznictwa oraz indywidualnych interpretacji podatkowych

 2. Zakres przedmiotowy opodatkowania:

 • Dostawa towarów i świadczenie usług
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • Import usług
 • Eksport / import towarów
 • Czynności wyłączone z opodatkowania
 • Czynności zwolnione z podatku
 1. Podatnik VAT:

 • Definicja
 • Pojęcie działalności gospodarczej
 • Wyłączenie z zakresu podatników VAT
 • Zwolnienie podmiotowe dla małych podatników
 1. Moment powstania obowiązku podatkowego

 • Zasada ogólna
 • Wyjątki:
 • – Zaliczki
 • – Najem, dzierżawa, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej
 • – Dostawa mediów (prąd, gaz itd.), usługi komunalne
 • – Usługi budowlane
 • – Inne wyjątki 
 1. Miejsce opodatkowania:

 • Miejsce opodatkowania przy dostawach towarów
 • Miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług
 1. Podstawa opodatkowania:

 • Zasada ogólna
 • Wyjątki – świadczenia bez wynagrodzenia, zapłata w naturze
 • Dotacje, subwencje
 • Rabaty, bonifikaty
 1. Stawki podatkowe oraz zwolnienia przedmiotowe

 2. Odliczanie podatku naliczonego:

 • Zasada ogólna
 • Ograniczenia w prawie do odliczenia
 • Kwoty do zwrotu oraz kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
 • Moment skorzystania z prawa do odliczenia
 1. Obowiązki dokumentacyjne

 • Faktury VAT
 • – Elementy konieczne faktur
 • – Rodzaje faktur
 • – Korekty faktur oraz noty korygujące
 • Kasy rejestrujące – zakres stosowania, zwolnienia
 • Ewidencja VAT
 • Deklaracja VAT oraz informacje podsumowujące 
 1. Procedury uproszczone

 • Transakcje trójstronne
 • Rolnicy ryczałtowi
 • Rozliczanie według marży
 1. Pojazdy samochodowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

 1. Przychody ze stosunku pracy.
 2. Umowy zlecenia i o dzieło.
 3. Dochód oraz podstawa opodatkowania.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 1. Zakres podmiotowy w CIT a w PIT
 2. Okres rozliczeniowy w CIT
 3. Przychód w CIT i w PIT
 4. Różnice kursowe jako przedmiot odrębnej regulacji CIT i w PIT
 5. Koszt uzyskania przychodu – koszty stanowiące i koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.
 6. Zasady rozliczania kosztów w czasie
 7. prace badawczo – rozwojowe
 8. Środki trwałe i WNiP:
   – wartość początkowa
   – amortyzacja, metody i wyłączenia z amortyzacji
   – możliwe rozwiązania gdy wartość początkowa nie przekracza kwoty 10.000 zł 
   – remont a ulepszenie
 9. Korekta przychodów i kosztów w tym na potrzeby podatku od towarów i usług,
 10. Stawka podatku, kiedy 19% a kiedy 9%.
 11. Zasada ustalania dochodu i podstawy opodatkowania.
 12. Podatek estoński.

Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

 • Obowiązek czy swoboda wyboru ?:
 • Ogólne zasady tworzenia ZFŚS,
 • Świadczenie urlopowe,
 • Naliczanie i ewidencja odpisów obowiązkowych i dobrowolnych,
 • Ewidencja wydatkowania środków ZFŚS,
 • Korekty odpisów na dzień bilansowy oraz w Podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2. Praktyczne elementy Kodeksu pracy 

 • Rodzaje umów o pracę.
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o pracę.
  • Czas pracy,
  • Urlopy – najważniejsze zagadnienia.
 • Akta osobowe pracowników – podstawowe elementy.

3. Ubezpieczenia społeczne

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
 • Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

 Prawo przedsiębiorców 

1. Działalność gospodarcza: 
 • Kiedy mamy z nią do czynienia
 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej – rejestracja klienta
 • Zawieszenie działalności gospodarczej
 • Likwidacja działalności gospodarczej.
2. Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe – konsekwencje też dla podatków
3. Kontrola przedsiębiorcy:
 • książka kontroli,
 • wielkość przedsiębiorcy i wynikające stąd uprawnienia.

 Ordynacja podatkowa

1. Praktyczne pojęcia z Ordynacji podatkowej niezbędne na potrzeby rozliczeń podatkowych:
 • zakres ustawy,
 • obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe,
 • podatnik i płatnik,
 • obliczanie terminów,
 • właściwość organów podatkowych,
 • interpretacje prawa podatkowego,
 • powstanie zobowiązania podatkowego,
 • formy zapłaty podatków,
 • ustalanie podstawy opodatkowania i podatków,
 • pełnomocnictwa.
2. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa:
 • praktyczne wskazówki na co należy zwrócić uwagę,
 • odpowiedzialność a podpisywanie deklaracji,
 • korekty deklaracji,
 • księgi podatkowe,
 • dowody.

Odpowiedzialność karno-skarbowa

Egzamin: 4 godz. lekcyjne

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe