Kurs Rachunkowość na głównego księgowego z elementami MSR

Kurs Rachunkowość na głównego księgowego z elementami MSR

Liczba godzin:
80 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła, Janusz Budzyński, Tomasz Matyka
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 2260 ,- PLN
 • szkolenie online: 2260 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
10/04/2021

Kurs Rachunkowość na głównego księgowego z elementami MSR – dla kogo jest przeznaczony

Kurs przeznaczony jest dla osób które swoją karierę zawodową chcą związać z pracą w księgowości na stanowisku głównego księgowego. Kurs ma na celu praktyczne przygotowanie do pracy w tym zawodzie. Program realizowany będzie w oparciu o pracę na przepisach, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych, kazusów i testów. Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy, a jeśli wykładowca wskaże, również podręczniki. Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowcy opracują zadania i przykłady do samodzielnego ugruntowania przerobionego materiału. Kurs został ujęty w klasyfikacji zawodów Główny Księgowy – kod zawodu: 121101. Zaliczenie kursu  i certyfikat otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zaliczyły egzamin pisemny.

Oferta skierowana jest do osób, które już pracują w księgowości na stanowisku samodzielnym, które chcą pogłębić swoją wiedzę i zwiększyć kwalifikacje oraz aspirują do pracy na stanowiskach kierowniczych. Na kurs zapraszamy również osoby pracujące na stanowisku Głównego Księgowego pragnące poszerzyć  swoją wiedzę o praktyczne zagadnienia z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości, prawa podatkowego oraz  MSR.

Podczas zajęć duży nacisk kładziemy na warsztaty obejmujące ćwiczenia praktyczne oparte na realnych  zdarzeniach z zakresu: prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz zasad kreowania polityki finansowej firmy.

Kurs na głównego księgowego z uwzględnieniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przygotowuje do wykonywania zawodu: główny księgowy – kod zawodu 121101, który został ujęty w Klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz.U. 2014, poz. 1145 z późn. zm.

Kurs na głównego księgowego z elementami MSR

Wykładowcy:

dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min publikacji Sprawozdanie Finansowe Organizacji Pozarządowej za 2017 rok – Krok Po Kroku, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Janusz Budzyński biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk i praktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dla kandydatów na doradców podatkowych.

Tomasz Matyka – doradca podatkowy. Doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi, prowadzenie bieżących rozliczeń VAT podmiotów krajowych i zagranicznych. Rejestracja VAT nowo tworzonych podmiotów, uczestnictwo w przeglądach podatkowych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik organów podatkowych, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia przygotowujące kandydatów do egzaminów na biegłych rewidentów oraz na doradców podatkowych. Współautor komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych pod red. dr Janusza Marciniuka wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck; autor szeregu publikacji w prasie podatkowej: Monitor podatkowy, Przegląd podatkowy, Gazeta prawna.

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs na głównego księgowego prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Terminy zajęć:  

I zjazd – 10-11 kwietnia 2021 r.
II zjazd – 24-25 kwietnia 2021 r.
III zjazd – 8-9 maja 2021 r.
IV zjazd – 22-23 maja 2021 r.
V zjazd – 5-6 czerwca 2021 r. 

Zajęcia odbywać się będą:

w soboty i niedziele w godz. 09:00 – 15:45

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15.

Płatności:

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.

Uczestnikom zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe
 • akty prawne,
 • egzamin końcowy
 • serwis kawowy i poczęstunek w przypadku szkolenia w sali wykładowej
Kurs rachunkowość na głównego księgowego z elementami MSR jest realizowany w ramach naszej oferty na Certyfikowane kursy księgowości.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program kursu “Rachunkowość na głównego księgowego z elementami MSR”

RACHUNKOWOŚĆ

1. Proces przygotowywania sprawozdania finansowego:

 • Harmonogram wymaganych prac
 • Procedury po sporządzeniu sprawozdania finansowego
 • Wymagane przez prawo bilansowe
 • Wymagane przez prawo podatkowe
 • Wymagane dla celów statystycznych: Rozliczanie wyniku finansowego
 • W spółkach prawa handlowego
 • W spółdzielniach
 • W innych podmiotach

2. Podział majątku trwałego i jego ewidencja:

 • Kryteria definiujące niefinansowy majątek trwały
 • Charakterystyka długoterminowych aktywów finansowych
 • Inne inwestycje długoterminowe
 • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • Wartość początkowa
 • Ulepszenie a remont

3. Metody i zasady amortyzacji podatkowej:

 • Amortyzacja liniowa
 • Amortyzacja przyspieszona – w tym „ekspresowa” – jednorazowa
 • Indywidualne stawki amortyzacji

4. Metody i zasady amortyzacji bilansowej:

 • Różnicowania amortyzacji na podatkową i bilansową
 • Wyznaczanie miernika zużycia ekonomicznego
 • Zmiany w zakresie stosowanego miernika zużycia ekonomicznego

5. Ewidencja odroczonego podatku.

6.  Podział majątku obrotowego:

 • Metody ewidencji zapasów:
 • według wartości rzeczywistych
 • według cen ewidencyjnych i odchyleń od tych cen
 • Odpisy aktualizujące:
 • w trakcie roku obrotowego
 • na dzień bilansowy

7. Obrót pieniężny:

 • Obowiązki w zakresie ochrony przy przechowywaniu i transportowaniu
 • Ograniczenia w obrocie gotówkowym

8. Operacje walutowe:

 • Wycena operacji walutowych
 • Ewidencja różnic kursowych

9. Odsetki:

 • Regulacje w zakresie prawa cywilnego:
 • odsetki ustawowe
 • odsetki umowne
 • odsetki maksymalne
 • Regulacje w zakresie ordynacji podatkowej:
 • ustalanie stopy odsetkowej podstawowej i obniżonej
 • opłata prolongacyjna

10.  Przedawnienia:

 • Terminy przedawnień
 • Ewidencja przedawnionych należności
 • Ewidencja przedawnionych zobowiązań

11. Inwentaryzacja:

 • Metody inwentaryzacji: szczególne wymogi w metodzie spisu z natury
 • Częstotliwość i terminy inwentaryzacji
 • Procedury rozliczania różnic inwentaryzacyjnych:
 • kryteria w zakresie stosowania kompensat
 • kwalifikacja niedoborów jako ubytki naturalne
 • rozliczanie różnic wartościowych

12. Kompleksowa ewidencja działalności produkcyjnej i handlowej od bilansu
otwarcia do bilansu zamknięcia – na przykładzie:

 • Wybór metody ewidencji kosztów
 • Wybór modelu rachunku kosztów do kalkulacji produkcji
 • Wybór klucza podziału kosztów pośrednich
 • Metoda podziału kosztów pośrednich na:
 • zmienne koszty pośrednie
 • stałe koszty pośrednie
 • Ewidencja operacji w okresie sprawozdawczym

13. Rozliczenie produkcji:

 • Ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia
 • Ujęcie ewidencyjne produkcji w toku
 • Przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu po koszcie planowanym
 • Sprzedaż wyrobów gotowych

14. Zamknięcie miesiąca w księgach.

15. Sporządzenie bilansu zamknięcia.

16. Sporządzenie rachunku zysków i strat:

 • w wariancie porównawczym
 • w wariancie kalkulacyjnym

17. Sporządzenie Rachunku przepływów pieniężnych:

 • Metodą pośrednią
 • Metodą bezpośrednią

18. Sporządzenie Zestawienia zmian w kapitale własnym.

19. Sporządzenie Dodatkowych informacji i objaśnień.

20. Elementy rachunkowości zarządczej i analizy finansowej:

 • Badanie i prognozowanie rentowności
 • wyznaczanie progu rentowności (BEP)
 • Analiza finansowa wskaźników

PODATKI

Podatek VAT:

 1. Wprowadzenie:

 • Konstrukcja podatku VAT
 • Zasady ogólne VAT
 1. Rola orzecznictwa oraz indywidualnych interpretacji podatkowych

 2. Zakres przedmiotowy opodatkowania:

 • Dostawa towarów i świadczenie usług
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • Import usług
 • Eksport / import towarów
 • Czynności wyłączone z opodatkowania
 • Czynności zwolnione z podatku
 1. Podatnik VAT:

 • Definicja
 • Pojęcie działalności gospodarczej
 • Wyłączenie z zakresu podatników VAT
 • Zwolnienie podmiotowe dla małych podatników
 1. Moment powstania obowiązku podatkowego

 • Zasada ogólna
 • Wyjątki:
 • – Zaliczki
 • – Najem, dzierżawa, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej
 • – Dostawa mediów (prąd, gaz itd.), usługi komunalne
 • – Usługi budowlane
 • – Inne wyjątki 
 1. Miejsce opodatkowania:

 • Miejsce opodatkowania przy dostawach towarów
 • Miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług
 1. Podstawa opodatkowania:

 • Zasada ogólna
 • Wyjątki – świadczenia bez wynagrodzenia, zapłata w naturze
 • Dotacje, subwencje
 • Rabaty, bonifikaty
 1. Stawki podatkowe oraz zwolnienia przedmiotowe

 2. Odliczanie podatku naliczonego:

 • Zasada ogólna
 • Ograniczenia w prawie do odliczenia
 • Kwoty do zwrotu oraz kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
 • Moment skorzystania z prawa do odliczenia
 1. Obowiązki dokumentacyjne

 • Faktury VAT
 • – Elementy konieczne faktur
 • – Rodzaje faktur
 • – Korekty faktur oraz noty korygujące
 • Kasy rejestrujące – zakres stosowania, zwolnienia
 • Ewidencja VAT
 • Deklaracja VAT oraz informacje podsumowujące 
 1. Procedury uproszczone

 • Transakcje trójstronne
 • Rolnicy ryczałtowi
 • Rozliczanie według marży
 1. Pojazdy samochodowe

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 1. Podstawowe zagadnienia
 2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy w CIT
 3. Okres rozliczeniowy w CIT
 4. Przychód w CIT
 5. Różnice kursowe jako przedmiot odrębnej regulacji CIT
 6. koszt uzyskania przychodu – koszty stanowiące i koszty niestanowiące
 7. zasady rozliczania kosztów w czasie
 8. moment poniesienia kosztu.
 9. Zwolnienia w CIT.
 10. Podatek u źródła.
 11. Zasady unikanie podwójnego opodatkowania w CIT.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

 1. Zakres podmiotowy
 2. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy.
 3. Źródła przychodów.
 4. Przychody ze stosunku pracy w tym świadczenia w naturze, działalność wykonywana   osobiście -zasady poboru zaliczek, obowiązki informacyjne płatnika.
 5. Dochody z praw autorskich.
 6. Zasady poboru podatku w przypadku osób zagranicznych.
 7. Świadczenia dla osób trzecich.
 8. Dochód oraz podstawa opodatkowania.
 9. Zwolnienia podatkowe.

Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

 • Obowiązek czy swoboda wyboru ?:
 • ogólne zasady tworzenia ZFŚS
 • świadczenie urlopowe
 • Regulacje zakładowe w zakresie ZFŚS
 • Naliczanie i ewidencja odpisów obowiązkowych i dobrowolnych
 • Ewidencja wydatkowania środków ZFŚS
 • Korekty odpisów na dzień bilansowy

2. Ubezpieczenia społeczne:

 • System ubezpieczeń społecznych
 • Zasady naliczania składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego

Egzamin: 4 godz. lekcyjne

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe