Kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na praktycznych przykładach

Kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na praktycznych przykładach

Liczba godzin:
132 godz. lekcyjne
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła, Janusz Budzyński, Tomasz Matyka, dr hab. Sylwia Morawska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 3300 ,- PLN
 • szkolenie stacjonarne: 3500 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Terminy:
23/03/2024 - 30/06/2024
14/09/2024 - 22/12/2024

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na praktycznych przykładach” – cel i korzyści

Kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na praktycznych przykładach obejmuje 132 godziny lekcyjne zajęć, w tym egzamin końcowy.  Uczestnik szkolenia pogłębi posiadaną  wiedzę z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, a udział w warsztatach praktycznych umożliwi mu zapoznanie się z zagadnieniami, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy w biurze rachunkowym. Kurs pozwoli na przygotowanie do zawodu: kierownik biura rachunkowego (kod zawodu 121102), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

 • Program realizowany będzie w oparciu o pracę na przepisach, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych, kazusów i testów.
 • Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy.
 • Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowcy opracują zadania i przykłady do samodzielnego ugruntowania przerobionego materiału.
 • Omówimy zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, kontrolami czy pełnomocnictwami.

Terminy zajęć: 

23-24 marca 2024 r.
13-14 kwietnia 2024 r.
27-28 kwietnia 2024 r.
18-19 maja 2024 r.
25-26 maja 2024 r.
8-9 czerwca 2024 r.
15 czerwca 2024 r.
23 czerwca 2024 r.
29-30 czerwca 2024 r.

Edycja jesienna:

14-15 września 2024 r
28-29 września 2024 r.
12-13 października 2024 r.
26-27 października 2024 r.
9-10 listopada 2024 r.
23-24 listopada 2024 r.
7-8 grudnia 2024 r.
21-22 grudnia 2024 r.

Zajęcia odbywać się będą:

w soboty i niedziele w godz. 09:00 – 15:45.

w sali wykładowej w Warszawie lub online w czasie rzeczywistym.

Adresaci szkolenia:

Kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych skierowany jest do osób:

 • mających średnie lub wyższe wykształcenie, posiadających kilkuletnią praktykę w zakresie księgowości na stanowisku samodzielnym,
 • absolwentów kursów: na samodzielnych księgowych, głównych księgowych 
 • pracujących lub zamierzających pracować jako kierownicy lub pracownicy biur rachunkowych.

Egzamin i Certyfikat

Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje “Zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Kurs zakończy się egzaminem końcowym sprawdzającym nabyte umiejętności.  

Certyfikat potwierdzający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zawodu: kierownik biura rachunkowego (kod zawodu 121102) otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zdały egzamin pisemny.

Wykładowcy kursu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Janusz Budzyński biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk i praktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996 r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jak również dla kandydatów na doradców podatkowych.

dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta w międzynarodowej firmie konsultingowej. Ma bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Prowadzi szkolenia dla największych firm audytorskich, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz kurach księgowości na wszystkich poziomach zaawansowania.  Zdała 10 egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów. W dorobku  liczne publikacje (prasowe oraz wydawnicze) z zakresu rachunkowości, rachunkowości finansowej i zarządczej, min.  „Zamknięcie roku 2020”, „Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2019/2020”,  „Księgowania 2020”,  „Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont” wyd. Wiedza i Praktyka.  

Tomasz Matyka – doradca podatkowy. Doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi, prowadzenie bieżących rozliczeń VAT podmiotów krajowych i zagranicznych. Rejestracja VAT nowo tworzonych podmiotów, uczestnictwo w przeglądach podatkowych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik organów podatkowych, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia przygotowujące kandydatów do egzaminów na biegłych rewidentów oraz na doradców podatkowych. Współautor komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych pod red. dr Janusza Marciniuka wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck; autor szeregu publikacji w prasie podatkowej: Monitor podatkowy, Przegląd podatkowy, Gazeta prawna.

dr hab Sylwia Morawska prof. SGH – Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prokurator. Specjalista m.in. w zakresie prawa gospodarczego, restrukturyzacji przedsiębiorstw. Wieloletni i doświadczony wykładowca m.in. na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Sposób prowadzenia zajęć:

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Komunikacja z wykładowcą jest prowadzona werbalnie lub za pomocą czatu. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Płatności:

Koszt kursu wynosi:

3300 zł – kurs w formie transmisji online

3500 zł – kurs stacjonarny.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty. I rata płatna przed rozpoczęciem kursu, II rata w połowie kursu.

Uczestnikom zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe,
 • akty prawne,
 • serwis kawowy i poczęstunek w przypadku szkolenia w sali
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu kierownik biura rachunkowego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) 
 • certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji zawodowych w zakresie zawodu: kierownik biura rachunkowego (kod zawodu: 121102) dla osób, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zdały egzamin pisemny.
Kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na praktycznych przykładach jest realizowany w ramach naszej oferty na Certyfikowane kursy księgowości.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online

Kurs w formie stacjonarnej odbywa sie w przypadku zgłoszenia min. 5 uczestników. 

Program kursu “Profesjonalne przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego na praktycznych przykładach”:

Prawo przedsiębiorców – nowe zasady prowadzenia biznesu

1. Działalność gospodarcza:
• Kiedy mamy z nią do czynienia
• rozpoczęcie działalności gospodarczej – rejestracja klienta
• zawieszenie działalności gospodarczej
• likwidacja działalności gospodarczej
2. Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe – konsekwencje też dla podatków
3. Kontrola przedsiębiorcy:
• książka kontroli
• wielkość przedsiębiorcy i wynikające stąd uprawnienia

Ordynacja podatkowa

1. Praktyczne pojęcia z Ordynacji podatkowej niezbędne na potrzeby rozliczeń podatkowych:

• zakres ustawy
• obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe
• podatnik i płatnik
• obliczanie terminów
• właściwość organów podatkowych
• interpretacje prawa podatkowego
• powstanie zobowiązania podatkowego
• formy zapłaty podatków
• ustalanie podstawy opodatkowania i podatków
• pełnomocnictwa

2. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa:

• praktyczne wskazówki na co należy zwrócić uwagę
• odpowiedzialność a podpisywanie deklaracji
• korekty deklaracji
• księgi podatkowe
• dowody

RACHUNKOWOŚĆ

1. Proces przygotowywania sprawozdania finansowego:

 • Harmonogram wymaganych prac
 • Procedury po sporządzeniu sprawozdania finansowego
 • Wymagane przez prawo bilansowe
 • Wymagane przez prawo podatkowe
 • Wymagane dla celów statystycznych: Rozliczanie wyniku finansowego
 • W spółkach prawa handlowego
 • W spółdzielniach
 • W innych podmiotach

2. Podział majątku trwałego i jego ewidencja:

 • Kryteria definiujące niefinansowy majątek trwały
 • Charakterystyka długoterminowych aktywów finansowych
 • Inne inwestycje długoterminowe
 • Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
 • Wartość początkowa
 • Ulepszenie a remont

3. Metody i zasady amortyzacji podatkowej:

 • Amortyzacja liniowa
 • Amortyzacja przyspieszona – w tym „ekspresowa” – jednorazowa
 • Indywidualne stawki amortyzacji

4. Metody i zasady amortyzacji bilansowej:

 • Różnicowania amortyzacji na podatkową i bilansową
 • Wyznaczanie miernika zużycia ekonomicznego
 • Zmiany w zakresie stosowanego miernika zużycia ekonomicznego

5. Ewidencja odroczonego podatku.

6.  Podział majątku obrotowego:

 • Metody ewidencji zapasów:
 • według wartości rzeczywistych
 • według cen ewidencyjnych i odchyleń od tych cen
 • Odpisy aktualizujące:
 • w trakcie roku obrotowego
 • na dzień bilansowy

7. Obrót pieniężny:

 • Obowiązki w zakresie ochrony przy przechowywaniu i transportowaniu
 • Ograniczenia w obrocie gotówkowym

8. Operacje walutowe:

 • Wycena operacji walutowych
 • Ewidencja różnic kursowych

9. Odsetki:

 • Regulacje w zakresie prawa cywilnego:
 • odsetki ustawowe
 • odsetki umowne
 • odsetki maksymalne
 • Regulacje w zakresie ordynacji podatkowej:
 • ustalanie stopy odsetkowej podstawowej i obniżonej
 • opłata prolongacyjna

10.  Przedawnienia:

 • Terminy przedawnień
 • Ewidencja przedawnionych należności
 • Ewidencja przedawnionych zobowiązań

11. Inwentaryzacja:

 • Metody inwentaryzacji: szczególne wymogi w metodzie spisu z natury
 • Częstotliwość i terminy inwentaryzacji
 • Procedury rozliczania różnic inwentaryzacyjnych:
 • kryteria w zakresie stosowania kompensat
 • kwalifikacja niedoborów jako ubytki naturalne
 • rozliczanie różnic wartościowych

12. Kompleksowa ewidencja działalności produkcyjnej i handlowej od bilansu
otwarcia do bilansu zamknięcia – na przykładzie:

 • Wybór metody ewidencji kosztów
 • Wybór modelu rachunku kosztów do kalkulacji produkcji
 • Wybór klucza podziału kosztów pośrednich
 • Metoda podziału kosztów pośrednich na:
 • zmienne koszty pośrednie
 • stałe koszty pośrednie
 • Ewidencja operacji w okresie sprawozdawczym

13. Rozliczenie produkcji:

 • Ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia
 • Ujęcie ewidencyjne produkcji w toku
 • Przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu po koszcie planowanym
 • Sprzedaż wyrobów gotowych

14. Zamknięcie miesiąca w księgach.

15. Sporządzenie bilansu zamknięcia.

16. Sporządzenie rachunku zysków i strat:

 • w wariancie porównawczym
 • w wariancie kalkulacyjnym

17. Sporządzenie Rachunku przepływów pieniężnych:

 • Metodą pośrednią
 • Metodą bezpośrednią

18. Sporządzenie Zestawienia zmian w kapitale własnym.

19. Sporządzenie Dodatkowych informacji i objaśnień.

20. Elementy rachunkowości zarządczej i analizy finansowej:

 • Badanie i prognozowanie rentowności
 • wyznaczanie progu rentowności (BEP)
 • Analiza finansowa wskaźników

Etyka a rachunkowość.

PODATKI

Podatek VAT:

 1. Wprowadzenie:

 • Konstrukcja podatku VAT
 • Zasady ogólne VAT
 1. Rola orzecznictwa oraz indywidualnych interpretacji podatkowych

 2. Zakres przedmiotowy opodatkowania:

 • Dostawa towarów i świadczenie usług
 • Transakcje wewnątrzwspólnotowe
 • Import usług
 • Eksport / import towarów
 • Czynności wyłączone z opodatkowania
 • Czynności zwolnione z podatku
 1. Podatnik VAT:

 • Definicja
 • Pojęcie działalności gospodarczej
 • Wyłączenie z zakresu podatników VAT
 • Zwolnienie podmiotowe dla małych podatników
 1. Moment powstania obowiązku podatkowego

 • Zasada ogólna
 • Wyjątki:
 • – Zaliczki
 • – Najem, dzierżawa, usługi stałej obsługi prawnej i biurowej
 • – Dostawa mediów (prąd, gaz itd.), usługi komunalne
 • – Usługi budowlane
 • – Inne wyjątki 
 1. Miejsce opodatkowania:

 • Miejsce opodatkowania przy dostawach towarów
 • Miejsce opodatkowania przy świadczeniu usług
 1. Podstawa opodatkowania:

 • Zasada ogólna
 • Wyjątki – świadczenia bez wynagrodzenia, zapłata w naturze
 • Dotacje, subwencje
 • Rabaty, bonifikaty
 1. Stawki podatkowe oraz zwolnienia przedmiotowe

 2. Odliczanie podatku naliczonego:

 • Zasada ogólna
 • Ograniczenia w prawie do odliczenia
 • Kwoty do zwrotu oraz kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy
 • Moment skorzystania z prawa do odliczenia
 1. Obowiązki dokumentacyjne

 • Faktury VAT
 • – Elementy konieczne faktur
 • – Rodzaje faktur
 • – Korekty faktur oraz noty korygujące
 • Kasy rejestrujące – zakres stosowania, zwolnienia
 • Ewidencja VAT
 • Deklaracja VAT oraz informacje podsumowujące 
 1. Procedury uproszczone

 • Transakcje trójstronne
 • Rolnicy ryczałtowi
 • Rozliczanie według marży
 1. Pojazdy samochodowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

 1. Przychody ze stosunku pracy
 2. Umowy zlecenia i o dzieło
 3. Dochód oraz podstawa opodatkowania.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 1. Zakres podmiotowy w CIT a w PIT
 2. Okres rozliczeniowy w CIT
 3. Przychód w CIT i w PIT
 4. Różnice kursowe jako przedmiot odrębnej regulacji CIT i w PIT
 5. Koszt uzyskania przychodu – koszty stanowiące i koszty niestanowiące
 6. Zasady rozliczania kosztów w czasie
 7. Moment poniesienia kosztu w rozumieniu CIT i PIT.
 8. Środki trwałe i WNiP:
  wartość początkowa
  • amortyzacja, metody i wyłączenia z amortyzacji
  • możliwe rozwiązania gdy wartość początkowa nie przekracza kwoty 10.000 zł 
  • remont a ulepszenie
 9. Korekta przychodów i kosztów w tym na potrzeby podatku od towarów i usług,
 10. Stawka podatku, kiedy 19% a kiedy 9%,
 11. Zasada ustalania dochodu i podstawy opodatkowania,
 12. Podatek estoński.

Rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:

 • Obowiązek czy swoboda wyboru ?:
 • Ogólne zasady tworzenia ZFŚS,
 • Świadczenie urlopowe,
 • Naliczanie i ewidencja odpisów obowiązkowych i dobrowolnych,
 • Ewidencja wydatkowania środków ZFŚS,
 • Korekty odpisów na dzień bilansowy oraz w Podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

2. Praktyczne elementy Kodeksu pracy

 • Rodzaje umów o pracę.
 • Nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o pracę.
  • Czas pracy,
  • Urlopy – najważniejsze zagadnienia,
 •  
 • Akta osobowe pracowników – podstawowe elementy.

3. Ubezpieczenia społeczne

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym.
 • Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy.

Podatkowa Księga Przychodów i rozchodów 

 1. Praktyczne zapisy określonych zdarzeń w PKPiR przez okres styczeń – grudzień w tym:
 • materiały podstawowe i pomocnicze,
 • ewidencja sprzedaży i zakupu na potrzeby ustalenia podatku należnego i naliczonego, elementy objaśnień do JPK-VAT7M,
 • rozliczanie składek ZUS za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą i osobę współpracującą,
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • spis z natury w trakcie roku podatkowego,
 • zaliczki uproszczone,
 • odsetki od środków pieniężnych,
 • zawieszenie działalności gospodarczej,
 • data powstania przychodu i poniesienia kosztu,
 • aktywa trwałe, WNIP, amortyzacja,
 • zatrudnianie pracownika, wynagrodzenia i składki ZUS,
 • umowy cywilnoprawne,
 • podróż służbowa,
 • różnice kursowe,
 • typowe przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych,
 • typowe koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów biegły
 • przejście z PKPiR na Ustawę o rachunkowości,
 • Działalność nierejestrowa.

XI Egzamin końcowy 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe