Kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na praktycznych przykładach

Kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na praktycznych przykładach

Liczba godzin:
64 godz. lekcyjne
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła, Janusz Budzyński
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 2040 ,- PLN
 • szkolenie online: 2040 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
16/10/2021

Cel kursu – “Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na praktycznych przykładach”

Kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na praktycznych przykładach.  Uczestnik szkolenia pogłębi posiadaną  wiedzę z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, a udział w warsztatach praktycznych umożliwi mu zapoznanie się z zagadnieniami, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy w biurze rachunkowym. Kurs pozwoli na przygotowanie do zawodu: kierownik biura rachunkowego (kod zawodu 121102), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje “Zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Certyfikat potwierdzający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu: kierownik biura rachunkowego (kod zawodu 121102) otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zdały egzamin pisemny.

Adresaci szkolenia:

Kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych skierowany jest do osób posiadających średnie lub wyższe wykształcenie, jak również absolwentów kursów: na samodzielnych księgowych, głównych księgowych lub osób posiadających praktykę w zakresie księgowości, pracujących  lub zamierzających pracować jako kierownicy lub pracownicy biur rachunkowych.

Wykładowcy kursu na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Janusz Budzyński biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk i praktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996 r. uczestniczy przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jak również dla kandydatów na doradców podatkowych.

dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta w międzynarodowej firmie konsultingowej. Ma bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Prowadzi szkolenia dla największych firm audytorskich, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz kurach księgowości na wszystkich poziomach zaawansowania.  Zdała 10 egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów. W dorobku  liczne publikacje (prasowe oraz wydawnicze) z zakresu rachunkowości, rachunkowości finansowej i zarządczej, min.  „Zamknięcie roku 2020”, „Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2019/2020”,  „Księgowania 2020”,  „Polityka rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont” wyd. Wiedza i Praktyka.  

Tomasz Matyka – doradca podatkowy. Doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi, prowadzenie bieżących rozliczeń VAT podmiotów krajowych i zagranicznych. Rejestracja VAT nowo tworzonych podmiotów, uczestnictwo w przeglądach podatkowych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik organów podatkowych, doświadczony wykładowca prowadzący zajęcia przygotowujące kandydatów do egzaminów na biegłych rewidentów oraz na doradców podatkowych. Współautor komentarzy do ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych pod red. dr Janusza Marciniuka wydawanych przez Wydawnictwo C.H. Beck; autor szeregu publikacji w prasie podatkowej: Monitor podatkowy, Przegląd podatkowy, Gazeta prawna.

dr hab, prof. SGH – Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prokurator. Specjalista m.in. w zakresie prawa gospodarczego, restrukturyzacji przedsiębiorstw. Wieloletni i doświadczony wykładowca m.in. na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Egzamin końcowy:

Kurs zakończy się egzaminem końcowym sprawdzającym nabyte umiejętności.  Po zdanym egzaminie uczestnicy kursu otrzymają certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu kierownik biura rachunkowego (kod zawodu 121102).

Sposób prowadzenia zajęć:

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Komunikacja z wykładowcą jest prowadzona werbalnie lub za pomocą czatu. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Terminy zajęć: 

16-17 października 2021 r.

06-07 listopada 2021 r.

27-28 listopada 2021 r.

11-12 grudnia 2021 r.

Zajęcia odbywać się będą:

w soboty i niedziele w godz. 09:00 – 15:45

Koszt kursu

2040 zł kurs w sali wykładowej/ online w czasie rzeczywistym

Miejsce szkolenia:

Warszawa, ul. Grażyny 15.

Płatności:

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.
Uczestnikom zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe,
 • akty prawne,
 • serwis kawowy i poczęstunek w przypadku szkolenia w sali
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu kierownik biura rachunkowego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) 
Kurs na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych na praktycznych przykładach jest realizowany w ramach naszej oferty na Certyfikowane kursy księgowości.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program kursu “Profesjonalne przygotowanie do prowadzenia biura rachunkowego na praktycznych przykładach”:

I. Prawo przedsiębiorców – nowe zasady prowadzenia biznesu

1. Działalność gospodarcza:
• Kiedy mamy z nią do czynienia
• rozpoczęcie działalności gospodarczej – rejestracja klienta
• zawieszenie działalności gospodarczej
• likwidacja działalności gospodarczej
2. Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe – konsekwencje też dla podatków
3. Kontrola przedsiębiorcy:
• książka kontroli
• wielkość przedsiębiorcy i wynikające stąd uprawnienia

II. Ordynacja podatkowa

1. Praktyczne pojęcia z Ordynacji podatkowej niezbędne na potrzeby rozliczeń podatkowych:
• zakres ustawy
• obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe
• podatnik i płatnik
• obliczanie terminów
• właściwość organów podatkowych
• interpretacje prawa podatkowego
• powstanie zobowiązania podatkowego
• formy zapłaty podatków
• ustalanie podstawy opodatkowania i podatków
2. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa:
• praktyczne wskazówki na co należy zwrócić uwagę
• odpowiedzialność a podpisywanie deklaracji
• korekty deklaracji
• księgi podatkowe
• dowody

III. Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
2. Opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
3. Wybór sposobu opodatkowania i omówienie ich elementów:
• zasady ogólne
• podatek liniowy
• ryczałt od przychodów
• podatkowa księga przychodów i rozchodów
4. Przychody ze stosunku pracy
5. Działalność wykonywana osobiście
• umowy zlecenia i o dzieło
• artyści i prawa autorskie
• kontrakty menedżerskie
6. Pozarolnicza działalność gospodarcza
7. Działy specjalne produkcji rolnej
8. Najem, podnajem, dzierżawa i poddzierżawa
9. Kapitały pieniężne
10. Prawa majątkowe
11. Zbycie nieruchomości w tym mieszkań
12. Zwolnienia przedmiotowe
13. Koszty uzyskania przychodów:
• ze stosunku pracy
• z pozarolniczej działalności gospodarczej
14. Środki trwałe i WNiP:
• wartość początkowa
• amortyzacja, metody i wyłączenia z amortyzacji
• możliwe rozwiązania gdy wartość początkowa nie przekracza kwoty 10.000 zł 
• remont a ulepszenie
15. Najczęściej występujące koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w tym:
• różnice kursowe
• koszt a termin zapłaty
16. Szczególne zasady ustalania dochodu
17. Podstawa obliczenia podatku i podatek
18. Odliczenia od podstawy i od podatku
19. Zeznania podatkowe

IV. Najważniejsze zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych

1. Rok podatkowy i jego zmiany
2. Ewidencja rachunkowo – podatkowa
3. Nieodpłatne świadczenia
4. Należności i zobowiązania
5. Różnice między podatkiem dochodowym od osób prawnych a podatkiem
dochodowym od osób fizycznych

V. Podatek od towarów i usług

1. Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług
• dostawa towarów i usług na terenie kraju
• eksport towarów
• import towarów
• wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
• wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
2. Podatnicy podatku VAT
• osoby prawne
• jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej
• osoby fizyczne
3. Obowiązek podatkowy
• zasady ogólne
• komis i usługi budowlane
• zaliczki
4. Podstawa opodatkowania
• korekty VAT-u należnego
• import
• wewnątrz wspólnotowe nabycie towarów
5. Odliczenie podatku naliczonego
• zasady ogólne
• przypadki szczególne
• przypadki braku możliwości odliczania VAT-u
• terminy zwrotów
• struktura sprzedaży
6. Nieodpłatne przekazanie towarów
7. Nieodpłatne świadczenie usług
8. Pojazd samochodowy
• odliczenie 50% VAT-u czy 100%
• odliczenie VAT-u od paliwa
9. Miejsce świadczenia
• przy dostawie towarów
• przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
• przy świadczeniu usług

VI. Praktyczne elementy Ustawy o rachunkowości

1.    Zakres stosowania ustawy
2.    Sprawozdanie finansowe i jego elementy
3.    Inwestycje krótkoterminowe
4.    Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
5.    Rzeczowe aktywa obrotowe
7.    Rzeczowe aktywa trwałe i WNiP
6.    Inwentaryzacja

VII. Praktyczne elementy Kodeksu pracy

 1. Rodzaje umów o pracę
 2. Nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o pracę
 • Czas pracy i wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym
 • Ustalanie nadgodzin i dodatku za nadgodziny
 • Urlopy – najważniejsze zagadnienia
 • Ekwiwalent za urlop
 1. Akta osobowe pracowników
 2. Wynagrodzenie a zasiłek chorobowy
 3. Podróże służbowe

VIII. Ubezpieczenia społeczne

 1. Składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez ubezpieczonego i płatnika
 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
 3. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne
 4. Zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych
 5. Zbieg tytułów do ubezpieczeń
 6. Świadczenia z Ustawy zasiłkowej
 7. Przykłady list płac z odniesieniem do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

IX Praktyczne elementy MSR

1. Kto stosuje MSSF/MSR?
2. Najważniejsze zasady sporządzania sprawozdań i pakietów konsolidacyjnych wg MSSF
3. Główne obszary podobieństw i różnić miedzy ustawą o rachunkowości i MSSF
• Ujmowanie i wycena środków trwałych w tym leasing wg MSSF 16
• Ujmowanie i wycena wartości niematerialnych
• Ujmowanie i wycena zapasów
• Ujmowanie i wycena należności i zobowiązań operacyjnych
• Ujmowanie i wycena przychodów wg MSSF 15
• Instrumenty finansowe
• Kapitały i rezerwy.

X Etyka a rachunkowość

XI Egzamin końcowy 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe