Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Małgorzata Garstka
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 600 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
05/09/2023 - 06/09/2023

Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności

Cel zajęć

 • Przypomnienie uczestnikom szkolenia:
  – wymogów zawartych w KSB dotyczących metod wyboru pozycji do badan,
  – determinantach stosowania, wadach i zaletach poszczególnych metod.
 • Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat istoty badania wyrywkowego (próbkowania)
  w rozumieniu KSB 530 oraz jego powiazania z:
  – modelem ryzyka badania,
  – innymi procedurami gromadzenia dowodów badania,
  – istotnością.
 • Pokazanie badania wyrywkowego jako procesu, w którym projektowanie próbki, wybór pozycji do próbki, badanie oraz ocena wyników (uogólnienie na badana populacje) są ze sobą wzajemnie powiązane i wpływają na wiarygodność uzyskanych dowodów badania.
 • Zwrócenie uwagi na główne etapy procesu próbowania z punktu widzenia badan wiarygodności
  i zgodności oraz związane z tym podobieństwa i różnice.
 • Przybliżenie możliwości wykorzystania różnych statystycznych, niestatystycznych i mieszanych planów próbkowania.
 • Zdobycie praktycznej wiedzy na temat formułowania oczekiwań i oceny uzyskanego poziomu pewności z badań wyrywkowych
  – jako źródła dowodów badania wiarygodności stwierdzeń oraz operacyjnej skuteczności procedur kontroli wewnętrznej.
 • Nabycie umiejętności posługiwania się tablicami i innymi narzędziami ułatwiającymi określenie wielkości próbki i uogólnienie wyników z jej badania na cała populacje.

Szkolenie obejmuje 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2023 r. z bloku rewizja finansowa.

Realizowane jest w ramach naszej oferty – Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

5-6 września 2023 r. w godz. 9:00-16:15. 

Płatności

Koszt szkolenia:600 zł  + 23% VAT

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym.  Jest to forma prowadzenia zajęć na żywo, dzięki której, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Pytania w trakcie szkolenia, można zadawać wykładowcy werbalnie lub wykorzystać do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Dr nauk ekon., biegły rewident Małgorzata Garstka – wykładowca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, specjalista z dziedziny: Rachunkowość, rachunkowość budżetowa, rachunkowość kosztów pracy, audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, sprawozdawczość finansowa jednostek sektora publicznego, Międzynarodowe standardy rachunkowości.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Informacje

Centrum Edukacji Ekspert współpracuje z Ecovis Poland w zakresie organizacji szkoleń dla biegłych rewidentów.
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez przekierowanie na stronę Ecovis Poland. 

 

Program szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów

Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.
 • Główne standardy badania określające warunki i zakres stosowania metod wyboru pozycji do badania (w tym: KSB 500, KSB 530, KSB 330 i KSB 450).
 • Statystyczne i niestatystyczne podejście do badania.
 • Poziom pewności możliwy do uzyskania a wybór metody pozycji do badania.

Metoda pełna i wybór celowy

 • Wady i zalety stosowania.
 • Główne różnice między metodą pełną, wyborem celowym a badaniem wyrywkowym.
 • Wymogi dokumentacyjne.
 • Przykłady zastosowania.

Badanie wyrywkowe populacji (próbkowanie)

 • Główne pojęcia wykorzystywane w próbkowaniu.
 • Podstawowe różnice między badaniami wyrywkowymi w rewizji finansowej a innych dziedzinach.
 • Determinanty stosowania badań wyrywkowych.
 • Badanie wyrywkowe a model ryzyka badania oraz koncepcja istotności.
 • Zasady łączenia próbkowania z innymi procedurami gromadzenia dowodów badania.
 • Wykorzystanie próbkowania w badaniu sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek.
 • Próbkowanie w badaniach zgodności i badaniach wiarygodności – podobieństwa i różnice.
 • Wymogi dokumentacyjne.
 • Proces 14 kroków.

Losowe i nielosowe techniki wyboru jednostek próbki

 • Probabilistyczne techniki wyboru:– wybór losowy, – wybór systematyczny, – wybór według wartości ważonych.
 • Nieprobabilistyczne techniki wyboru: – wybór przypadkowy, – wybór blokowy.
 • Stratyfikacja (warstwowanie).
 • Przykłady wyboru próbki z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych, generatorów i tablic.

Wybór jakościowy w badaniach zgodności

 • Statystyczne i niestatystyczne metody próbkowania.
 • Determinanty wyboru różnych metod.
 • Próbkowanie według atrybutów: – metodą stałej próbki, – metodą sekwencyjną,
  – metodą akceptacji wyników.
 • Przykłady z wykorzystaniem tablic i innych narzędzi wspomagających badanie.

Wybór wartościowy w testach szczegółowych

 • Statystyczne i niestatystyczne metody próbkowania.
 • Determinanty wyboru różnych metod.
 • Próbkowanie według zmiennych: – metodą według jednostek pieniężnych, – metodą według jednostek naturalnych,– metodą oszacowania różnicy, – metodą oszacowania proporcji, – metodą ,,średnio na jednostkę’’.
 • Możliwość stosowania wyboru jakościowego w testach szczegółowych transakcji.
 • Przykłady z wykorzystaniem tablic i innych narzędzi wspomagających badanie.

Sprawdzian wiadomości

 

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe