Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej – transmisja online

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej – transmisja online

Liczba godzin:
45 (15 rozdzielnych modułów po 3 godz. lekcyjne)
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła, dr Agnieszka Tłaczała
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 2040 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
17/03/2020 - 30/06/2020

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej

W czasach globalizacji rynków ujednolicenie standardów rachunkowości i sprawozdawczości, jest niezbędne do  przedstawienia na jednakowych zasadach, porównywalnych informacji w sprawozdaniach finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach. Standardy pozwalają ocenić kondycję i wartość spółek w oparciu o publikowane przez nie dane finansowe. 

Cel spotkań

Krótkie szkolenia pokazujące istotę wybranych standardów MSR i MSSF. Aktualne problemy wyceny i ujawnień wymagane przez standard. Podobieństwa i różnice do regulacji krajowych, problemy z jakimi można się spotkać przy stosowaniu standardu.

Szkolenie online na żywo

Zajęcia prowadzone będą w nowej wygodnej formule  spotkań online na żywo “dla zapracowanych”. Każdy moduł będzie trwać 3 godziny lekcyjne. W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Szkolenie poprowadzą w jasnej i przystępnej formie: 

dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min publikacji Sprawozdanie Finansowe Organizacji Pozarządowej za 2017 rok – Krok Po Kroku, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. 

dr Agnieszka Tłaczała – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Podatków w Instytucie Finansów SGH. Autorka lub współautorka artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz książek m.in.: Analiza finansowa w teorii i w praktyce, współautor G. Gołębiowski (Difin 2009), Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, współautor I. Olchowicz (wyd. – Difin 2008), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, współautor G. Gołębiowski (Difin 2005), Analiza finansowa przedsiębiorstwa (Difin 2014) G. Gołębiowski (red.) współautor A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski.

Każdy moduł jest rozdzielny

Każdy moduł jest odrębnym szkoleniem. Dzięki temu można uczestniczyć interesujących zagadnieniach z uwagi na działalność przedsiębiorstwa. Można też poznać kompleksowo wszystkie proponowane MSR i MSSF i skorzystać z atrakcyjnej promocji.  

Jeśli nie mogą Państwo uczestniczyć w szkoleniu z uwagi na niedogodny termin – możemy udostępnić Państwu retransmisję. 

Koszt szkolenia:

2040 zł + 23% VAT/ rabat 510 zł ( trzy moduły gratis) przy zgłoszeniu na wszystkie moduły
170 zł + 23% VAT/ za moduł

Terminy zajęć

Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach: 09:30 – 11:45 (3 godziny lekcyjne)

Retransmisja z 17.03.2020 r.Przychody wg MSSF 15, wykładowca – dr Katarzyna Trzpioła

Retransmisja z 24.03.2020 r.Zapasy wg  MSR 2, wykładowca – dr Katarzyna Trzpioła

Retransmisja z 31.03.2020 r. –  Różnice kursowe wg  MSR 21, wykładowca – dr Katarzyna Trzpioła

07.04.2020 r.Zasady wyceny bilansowej środków trwałych wg MSR 16, wykładowca – dr Agnieszka Tłaczała

15.04.2020 r.Wycena początkowa środków trwałych (wg MSR 16, KIMSF 1, MSR 20 i MSR 23), wykładowca – dr Agnieszka Tłaczała

21.04.2020 r.Klasyfikacja nieruchomości wg MSR 40, wykładowca – dr Agnieszka Tłaczała

28.04.2020 r.Klasyfikacja umów leasingowych u finansującego wg MSSF 16, wykładowca – dr Agnieszka Tłaczała

05.05.2020 r.Umowy leasingowe u korzystającego wg MSSF 16, wykładowca – dr Agnieszka Tłaczała

12.05.2020 r.Kryteria ujmowania aktywów niematerialnych wg MSR 38, wykładowca – dr Agnieszka Tłaczała

26.05.2020 r.Zasady ustalania podatku odroczonego wg MSR 12, wykładowca – dr Agnieszka Tłaczała

02.06.2020 r.Ustalanie wartości podatkowej pasywów wg MSR 12,  wykładowca – dr Agnieszka Tłaczała

09.06.2020 r. – Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych wg MSSF 9, wykładowca – dr Agnieszka Tłaczała

16.06.2020 r.Sprzedaż aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy wg MSSF 9, wykładowca – dr Agnieszka Tłaczała

23.06.2020 r.Utrata wartości aktywów wg MSR 36, odpisy indywidualne, wykładowca – dr Katarzyna Trzpioła

30.06.2020 r. –  Utrata wartości aktywów wg MSR 36, odpisy w ramach OWE ośrodki wypracowujące korzyści, wykładowca – dr Katarzyna Trzpioła

Program zajęć:

1. MSSF 15 Przychody obowiązujący od 1 stycznia 2018 – omówienie postanowień i analiza przykładów w celu przygotowania danych porównawczych (3.03.2020 r.)

 • Podstawowe definicje.
 • Identyfikacja umowy.
 • Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia.
 • Spełnianie zobowiązań do wykonania świadczenia.
 • Zasady wyceny w tym ustalenie ceny transakcyjnej, wynagrodzenie zmienne, zobowiązania z tytułu zwrotu wynagrodzenia, ponowna ocena wynagrodzenia zmiennego.
 • Przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia.
 • Koszty umowy w tym dodatkowe koszty doprowadzenia do zawarcia umowy, koszty wykonania umowy, amortyzacja i utrata wartości.

2. Zapasy MSR 2 (10.03.2020 r.)

 • Zasady ujmowania rzeczowych aktywów obrotowych – przykłady w firmach handlowych i produkcyjnych.
 • Wycena zapasów w tym wytwarzanych – obrotowych – przykłady w firmach handlowych i produkcyjnych.
 • Wycena na dzień bilansowy w tym odpisy z tytułu utraty wartości.

3. MSR 21 Różnice kursowe (17.03.2020 r.)

 • Zasady ustalania waluty funkcjonalnej.
 • Pozycje pieniężne i niepieniężne wg MSSF.
 • Ujmowanie operacji gospodarczych na dzień ich przeprowadzenia – stosowanie kursu podstawowego i możliwe uproszczenia.
 • Ustalanie wartości aktywów i pasywów na dzień bilansowy.
 • Waluta prezentacji a waluta funkcjonalna.

4. MSR 36 Utrata wartości aktywów, odpisy indywidualne (24.03.2020 r.)

 • Aktywa do których ma MSR 36 zastosowanie.
 • Kluczowe definicje.
 • Szacowanie wartości handlowej i wartości użytkowej.
 • Praktyczne aspekty utraty wartości aktywów trwałych zgodnie z MSR 36 – przykłady.
 • Ujmowanie i prezentacja odpisów.

5. MSR 36: Utrata wartości aktywów, odpisy w ramach OWE (31.03.2020 r.)

 • Ośrodki wypracowujące korzyści ekonomiczne.
 • Zasady ustalania ośrodków (przykłady).
 • Ustalanie wartości użytkowej dla ośrodka.
 • Przypisywanie odpisu ustalonego dla ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne.

6. Zasady wyceny bilansowej środków trwałych wg MSR 16 (7.04.2020 r.)

 • Model ceny nabycia.
 • Zasady amortyzacji i jej weryfikacja.
 • Model wartości przeszacowanej.    
 • Wyłączenie z ksiąg środków trwałych.

7. Wycena początkowa środków trwałych wg MSR 16, KIMSF 1, MSR 20 i MSR 23 (15.04.2020 r.)

 • Szczególne zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i ich weryfikacja.
 • Koszty finansowania zewnętrznego.
 • Wpływ otrzymanych dotacji na wartość środków trwałych.

8. Klasyfikacja nieruchomości wg MSR 40 (21.04.2020 r.)

 • Zasady wyceny bilansowej nieruchomości inwestycyjnych.
 • Model ceny nabycia.
 • Model wartości godziwej.
 • Przekwalifikowanie i wyłączenie z ksiąg nieruchomości. 

9. Klasyfikacja umów leasingowych u finansującego wg MSSF 16. (28.04.2020 r.)

 • Leasing finansowy u finansującego
 • Leasing operacyjny u finansującego.
 • Prezentacja umów leasingowych u finansującego.

10. Umowy leasingowe u korzystającego wg MSSF 16 (5.05.2020 r.)

 • Wprowadzenie do ksiąg zawarcia umowy leasingowej  u korzystającego w t6ym opłata wstępna.
 • Wycena umów leasingowych w kolejnych okresach u korzystającego.
 • Prezentacja umów leasingowych u korzystającego.

11. Kryteria ujmowania aktywów niematerialnych wg MSR 38 (12.05.2020 r.)

 • Prace badawcze a prace rozwojowe.
 • Wartość firmy wykazywana w aktywach.
 • Zasady wyceny bilansowej aktywów niematerialnych.
 • Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania.
 •  Wyłączenie z ksiąg aktywów niematerialnych.

12. Zasady ustalania podatku odroczonego wg MSR 12. (26.05.2020 r.)

 • Dodatnie oraz ujemne różnice przejściowe.
 • Ustalanie wartości podatkowej aktywów.
 • Podatek odroczony księgowany z kapitałem.

13. Ustalanie wartości podatkowej pasywów wg MSR 12 (2.06.2020 r.)

 • Szczególne przypadki ustalania podatku odroczonego.
 • Podatek odroczony od straty podatkowej.
 • Zasady kompensaty podatku odroczonego.

14. Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych wg MSSF 9 (9.06.2020 r.)

 • Wycena aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu.
 • Wycena zobowiązań finansowych według zamortyzowanego kosztu.
 • Wycena aktywów finansowych według wartości godziwej.
 • Utrata wartości aktywów finansowych.

15. Sprzedaż aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy wg MSSF 9. (16.06.2020 r.)

 • Wycena i sprzedaż kapitałowych aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
 • Wycena i sprzedaż dłużnych aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
 • Przekwalifikowanie instrumentów finansowych.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe