Kurs Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR, MSSF) – w praktyce

Kurs Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR, MSSF) – w praktyce

Liczba godzin:
45 (8 rozdzielnych modułów)
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła, dr Agnieszka Tłaczała
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 2700 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
03/10/2024 - 28/11/2024

Kurs MSR i MSSF – w praktyce

W czasach globalizacji rynków ujednolicenie standardów rachunkowości i sprawozdawczości (MSR i MSSF), jest niezbędne do  przedstawienia na jednakowych zasadach, porównywalnych informacji w sprawozdaniach finansowych spółek funkcjonujących w różnych krajach. Standardy pozwalają ocenić kondycję i wartość spółek w oparciu o publikowane przez nie dane finansowe. 

Cel spotkań

Krótkie szkolenia pokazujące istotę wybranych standardów MSR i MSSF. Aktualne problemy wyceny i ujawnień wymagane przez standard. Podobieństwa i różnice do regulacji krajowych, problemy z jakimi można się spotkać przy stosowaniu standardu. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów w oparciu o liczne przykłady.

Koszt szkolenia:

3400 zł – 700 zł = 2 700 zł + 23 % VAT – całość szkolenia 45 godz.
450 zł + 23% VAT – moduł 6 godzinny
250 zł + 23% VAT – moduł 3 godzinny

Terminy zajęć

Zajęcia odbędą się w czwartki w godzinach: 9:00 – 14:00 (6 godzin lekcyjnych), 9:00 – 11:30 (3 godziny lekcyjne)

3.10.2024 r.MSR 16 – Środki trwałe, KIMSF 1, MSR 20 i MSR 23
– dr Agnieszka Tłaczała 

10.10.2024 r. MSR 40 – klasyfikacja nieruchomości, MSR 38 – Ujmowanie aktywów niematerialnych
– dr Agnieszka Tłaczała

17.10.2024 r. MSSF 16 – Kwalifikacja umów leasingowych
– dr Agnieszka Tłaczała

24.10.2024 r. MSR 12 – Zasady ustalania podatku odroczonego
– dr Agnieszka Tłaczała

7.11.2024 r.  MSSF 9 – Kwalifikacja i wycena instrumentów finansowych, sprzedaż aktywów finansowych
– dr Agnieszka Tłaczała

14.11.2024 r. MSR 21- Różnice kursowe, MSSF 15 – przychody
– dr Katarzyna Trzpioła

21.11.2024 r,MSR 36 – Utrata wartości aktywów
– dr Katarzyna Trzpioła

28.11.2024 r. MSR 2 – Zapasy
– dr Katarzyna Trzpioła

Szkolenie z MSR i MSSF poprowadzą w jasnej
i przystępnej formie: 

dr Agnieszka Tłaczała – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Podatków w Instytucie Finansów SGH. Autorka lub współautorka artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz książek m.in.: Analiza finansowa w teorii i w praktyce, współautor G. Gołębiowski (Difin 2009), Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR, współautor I. Olchowicz (wyd. – Difin 2008), Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym, współautor G. Gołębiowski (Difin 2005), Analiza finansowa przedsiębiorstwa (Difin 2014) G. Gołębiowski (red.) współautor A. Grycuk, A. Tłaczała, P. Wiśniewski.

dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min publikacji Sprawozdanie Finansowe Organizacji Pozarządowej za 2017 rok – Krok Po Kroku, książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. 

Szkolenie składa się z 8 modułów

Każdy moduł jest odrębnym szkoleniem. Dzięki temu można wziąć udział tylko w tych szkoleniach, których tematyka pokrywa się działalnością przedsiębiorstwa . Można też poznać kompleksowo wszystkie proponowane MSR i MSSF i skorzystać z atrakcyjnej promocji.  

Szkolenie online na żywo

Zajęcia prowadzone będą w nowej wygodnej formule  spotkań online na żywo “dla zapracowanych”, 7 modułów będzie trwać po 6 godzin, jeden ostatni 3 godziny lekcyjne. W czasie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat oraz głosowo. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie. Technologia zastosowana przy szkoleniach przez Internet sprawia, że uczestnicy mogą poczuć się jak osoby siedzące na sali w pierwszym rzędzie.

Program zajęć:

1. MSR 16 – środki trwałe, KIMSF 1, MSR 20 i MSR 23 

 • Model ceny nabycia.
 • Zasady amortyzacji i jej weryfikacja.
 • Model wartości przeszacowanej.    
 • Wyłączenie z ksiąg środków trwałych.
 • Szczególne zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych i ich weryfikacja.
 • Koszty finansowania zewnętrznego.
 • Wpływ otrzymanych dotacji na wartość środków trwałych.

2. MSR 40 – klasyfikacja nieruchomości, MSR 38 – Ujmowanie aktywów niematerialnych 

 • Klasyfikacja nieruchomości.
 • Zasady wyceny bilansowej nieruchomości inwestycyjnych.
 • Model ceny nabycia.
 • Model wartości godziwej.
 • Przekwalifikowanie i wyłączenie z ksiąg nieruchomości.
 • Kryteria ujmowania aktywów niematerialnych.
 • Prace badawcze a prace rozwojowe.
 • Wartość firmy wykazywana w aktywach.
 • Zasady wyceny bilansowej aktywów niematerialnych.
 • Aktywa niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania.
 • Wyłączenie z ksiąg aktywów niematerialnych. 

3. MSSF 9 – Kwalifikacja i wycena instrumentów finansowych, sprzedaż aktywów finansowych 

 • Wycena aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu.
 • Wycena zobowiązań finansowych według zamortyzowanego kosztu.
 • Wycena aktywów finansowych według wartości godziwej.
 • Utrata wartości aktywów finansowych.
 • Wycena i sprzedaż kapitałowych aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
 • Wycena i sprzedaż dłużnych aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
 • Przekwalifikowanie instrumentów finansowych.

4. MSR 12 – Zasady ustalania podatku odroczonego 

 • Dodatnie oraz ujemne różnice przejściowe.
 • Ustalanie wartości podatkowej aktywów.
 • Podatek odroczony księgowany z kapitałem.
 • Szczególne przypadki ustalania podatku odroczonego.
 • Podatek odroczony od straty podatkowej.
 • Zasady kompensaty podatku odroczonego.

5. MSSF 16- Kwalifikacja umów leasingowych.

 • Leasing finansowy u finansującego
 • Leasing operacyjny u finansującego.
 • Prezentacja umów leasingowych u finansującego.
 • Wprowadzenie do ksiąg zawarcia umowy leasingowej  u korzystającego w t6ym opłata wstępna.
 • Wycena umów leasingowych w kolejnych okresach u korzystającego.
 • Prezentacja umów leasingowych u korzystającego.

6. MSR 21 – różnice kursowe, MSSF 15 – przychody 

 • Zasady ustalania waluty funkcjonalnej.
 • Pozycje pieniężne i niepieniężne wg MSSF.
 • Ujmowanie operacji gospodarczych na dzień ich przeprowadzenia – stosowanie kursu podstawowego i możliwe uproszczenia.
 • Ustalanie wartości aktywów i pasywów na dzień bilansowy.
 • Waluta prezentacji a waluta funkcjonalna.
 • Podstawowe definicje.
 • Identyfikacja umowy.
 • Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia.
 • Spełnianie zobowiązań do wykonania świadczenia.
 • Zasady wyceny w tym ustalenie ceny transakcyjnej, wynagrodzenie zmienne, zobowiązania z tytułu zwrotu wynagrodzenia, ponowna ocena wynagrodzenia zmiennego.
 • Przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia.
 • Koszty umowy w tym dodatkowe koszty doprowadzenia do zawarcia umowy, koszty wykonania umowy, amortyzacja i utrata wartości.

7. MSR 36 – Utrata wartości aktywów 

 • Aktywa do których ma zastosowanie MSR 36 .
 • Kluczowe definicje.
 • Szacowanie wartości handlowej i wartości użytkowej.
 • Praktyczne aspekty utraty wartości aktywów trwałych zgodnie z MSR 36 – przykłady.
 • Ujmowanie i prezentacja odpisów.
 • Ośrodki wypracowujące korzyści ekonomiczne.
 • Zasady ustalania ośrodków (przykłady).
 • Ustalanie wartości użytkowej dla ośrodka.
 • Przypisywanie odpisu ustalonego dla ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne.

8. MSR 2 -Zapasy 

 • Zasady ujmowania rzeczowych aktywów obrotowych – przykłady w firmach handlowych i produkcyjnych.
 • Wycena zapasów w tym wytwarzanych – obrotowych – przykłady w firmach handlowych i produkcyjnych.
 • Wycena na dzień bilansowy w tym odpisy z tytułu utraty wartości

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe