Międzynarodowe standardy rachunkowości

Międzynarodowe standardy rachunkowości

Liczba godzin:
24 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 1500 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
marzec 2022

Cel szkolenia “Międzynarodowe standardy rachunkowości”:

celem szkolenia jest przekazanie  wiedzy na temat MSR/MSSF. W oparciu o przepisy prezentujemy praktyczne zastosowanie MSR i MSSF, pokazujemy różnice i podobieństwa z polskimi regulacjami w prezentacji sprawozdań finansowych. Przekażemy Państwu wiedzę na temat zastosowania MSSF -1 po raz pierwszy i praktyczne wskazówki prezentacji informacji finansowej na dzień przejścia.

CEE - Międzynarodowe standardy rachunkowości

Wykładowca:

pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego katedry Rachunkowości. Doktor nauk ekonomicznych. Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym” wydanej przez wydawnictwo Difin. Liczne publikacje w prasie fachowej. Doświadczony wykładowca  z dziedziny rachunkowości dla praktyków na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych.

Zajęcia będą się odbywać w godzinach:

09:00  –  15:45

Miejsce szkolenia:

Warszawa ul. Grażyny 15

Szkolenie “Międzynarodowe standardy rachunkowości” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia księgowość.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Uczestnikom zapewniamy:

  • profesjonalne autorskie materiały szkoleniowe,
  • serwis kawowy.

Program szkolenia:

I. Założenia koncepcyjne i sprawozdawczość wg MSSF/MSR 

1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – istota, cele, tematyka, struktura,
zakres zastosowania w krajach Unii Europejskiej.

2. Przegląd zmian MSSF/MSR 2019 i 2020

3. Nadrzędne zasady przygotowywania i prezentacji sprawozdań finansowych.
(MSR 10, MSR 8) – Zdarzenia po dniu bilansowym ( ćwiczenie dotyczące zmiany
polityki rachunkowości i jej prezentacji)

4. Zasady rachunkowości, zmiany oszacowań księgowych, błędy księgowe

5. Prezentacja sprawozdania finansowego rocznego i śródrocznego (MSR 1,
MSR 33, MSR 34)

– Prezentacja bilansu,
– Prezentacja rachunku zysków i strat/ sprawozdania z całkowitych dochodów
(ćwiczenie w zakresie rozróżniania przyporządkowania dochodów)
– Prezentacja przepływów pieniężnych wg MSR 7
– Śródroczna sprawozdawczość finansowa (zasady księgowe do stosowania
przy sporządzaniu sprawozdań śródrocznych, okresy do przedstawienia
w sprawozdaniach śródrocznych, główne informacje wymagające publikacji)

6. Segmenty operacyjne – MSSF 8 – rola informacji o segmentach w sprawozdaniu

II. Charakterystyka wybranych obszarów wg MSR/MSSF

1. Środki trwale (MSR 16)- zakres, cel, definicje- ujmowanie rzeczowych aktywów
trwałych- wycena środków trwałych następująca po początkowym ujęciu- nakłady
ponoszone w terminach późniejszych- ujmowanie remontów- zasady amortyzacji
– analiza składnikowa. ( ćwiczenie dotyczące konsekwencji zmiany modelu wyceny,
ćwiczenie dotyczące zmiany w zakresie amortyzacji)

2. Nieruchomości inwestycyjne (MSR 40)- cel, zakres, definicje, wycena

3. Wartości niematerialne i prawne (MSR 38), – definicja, koszty prac rozwojowych
i badawczych, księgowanie WN (wartość początkowa, późniejsze wydatki), czas
użytkowania a amortyzacja WN, (ćwiczenie dotyczące klasyfikacji nakładów na WN)

4. Leasing ( MSR17) – Zasady ujmowania  rozliczania umów leasingowych, KIMSF 4,

5. Utrata wartości aktywów (MSR 36), cel, zakres, definicje, testy na utratę wartości
aktywów, etapy określania utraty wartości, wartość odzyskiwana, księgowanie
utraty wartości,

6. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana (MSSF 5)
(ćwiczenie dotyczące przekwalifikowania aktywów do tej grupy)

7. Umowy o usługi budowlane (MSR 11)

8. Zapasy (MSR 2) ( ćwiczenia zawiązane z ujmowaniem i wyceną)

9. Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe (MSR 37)
(ćwiczenie dotyczące wyceny rezerwy)

10. Świadczenia pracownicze (MSR 19) prezentacja w sprawozdaniu finansowym
i szczególne ujawnienia

11.  Przychody MSR 18 w tym Programy lojalnościowe – KIMSF 13 (ćwiczenie
dotyczące konsekwencji zmian w zakresie przychodów)

12.  Ujmowanie rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego –
MSR 12 ( ćwiczenie)

13.  Podatek bieżący i podatek odroczony (MSR 12)

III. Instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7, MSSF 9-)
Należności i zobowiązania jako szczególne instrumenty finansowe  

1. Definicje ogólne (aktywa finansowe, zobowiązanie finansowe, instrumenty
pochodne),  podział i ujęcie aktywów i zobowiązań finansowych

– wycena zobowiązań finansowych niezabezpieczonych
– wbudowane instrumenty pochodne
– pozostałe papiery wartościowe
– wartość bieżąca należności i zobowiązań (ćwiczenia dotyczące wyceny różnych
instrumentów)

2. Rachunkowość zabezpieczeń

– ocena i pomiar skutecznego zabezpieczenia,
– rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej i przepływów pieniężnych,

3. MSSF 7 w kontekście zakresu ujawnień.

IV. Zastosowanie MSSF/ MSR po raz pierwszy (MSSF 1)

–  Główne zasady pierwszego zastosowania,

–  Odstępstwa obligatoryjne,

–  Odstępstwa fakultatywne

–  Główne zasady przyjętych szacunków

–  Prezentacja informacji finansowej na dzień przejścia

 

 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe