Narzędzia w zarządzaniu finansami-fakty i mity

Narzędzia w zarządzaniu finansami-fakty i mity

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

14 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Doktor nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa. Wykładowca przedmiotów: podstawy finansów, analiza finansowa, finanse przedsiębiorstw, wycena przedsiębiorstw. Dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie (The Polish Open University) oraz wykładowca przedmiotów: zarządzanie finansami, finanse i wycena przedsiębiorstw, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Aktualnie niezależny trener-konsultant zajmujący się szkoleniami i doradztwem gospodarczym w zakresie finansów i wyceny przedsiębiorstw od 1990 roku. Zajmuje się problematyką szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw.

Cena:

do uzgodnienia

Program szkolenia
1. Wybrane aspekty decyzji długoterminowych

 • Wartość przedsiębiorstwa jako syntetyczny miernik realizacji celu finansowego. Jaki wpływ na wartość firmy mają czynniki materialne i niematerialne?
 • Ograniczenia powszechnie stosowanych metod oceny projektów inwestycyjnych
 • Jaki wpływ na decyzję o akceptacji lub odrzuceniu projektu inwestycyjnego mają zmiany jego parametrów (wydłużenie lub skrócenie horyzontu czasowego, zmiana wartości przepływów pieniężnych, zmiana stopy dyskontowej).
 • Jak zinterpretować wyniki analizy w przypadku otrzymania więcej niż jednej wartości IRR dla danego projektu. Jak zbadać, czy projekt ma więcej niż jedną wartość IRR?
 • Wybór stopy dyskontowej a praktyczne możliwości w zakresie określania kosztu kapitału przedsiębiorstwa i optymalizacji struktury kapitałowej.

2. Wybrane aspekty decyzji krótkoterminowych

 • Poziom kapitału obrotowego i cykl konwersji gotówki jako narzędzia oceny efektywności krótkoterminowego zarządzania finansami. Czy parametry te powinny być dodatnie?
 • Obliczanie kosztu kredytu kupieckiego. Koszt kredytu kupieckiego jako jedno z kryteriów zarządzania zobowiązaniami krótkoterminowymi. Mit darmowości kredytu kupieckiego.
 • Emisja papierów komercyjnych jako źródło pozyskiwania środków w przedsiębiorstwie.
 • Pojęcie papieru komercyjnego i podstawy prawne jego emisji.
 • Kto może emitować papiery komercyjne i na jakich zasadach.
 • Zalety i wady pozyskiwania środków za pomocą emisji papierów komercyjnych.
 • Ryzyko związane z emitowaniem i inwestowaniem w papiery komercyjne.

3. Realne możliwości oceny kondycji przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu analizy sprawozdań finansowych

 • Ograniczający wpływ stosowanych metod i zasad rachunkowości na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych. Czy sprawozdania finansowe zawierają informacje o wszystkich istotnych czynnikach tworzenia wartości w przedsiębiorstwie?
 • Zasady interpretacji wskaźników.
 • Źródła informacji gospodarczej i tworzenie informacyjnej bazy danych do porównań wskaźników.
 • Ograniczenia analizy wskaźnikowej opartej na sprawozdaniach finansowych. Na czym polegają przekłamania i zniekształcenia?
 • Czy wskaźnik ROE na poziomie poniżej oprocentowania bonów skarbowych rzeczywiście dyskwalifikuje przedsiębiorstwo?
 • Czy wskaźniki płynności rzeczywiście mierzą płynność?
 • Analiza wskaźników rynku kapitałowego i jej ograniczenia.
 • Nietypowe metody analizy.
 • Modele jednowskaźnikowe: model Altmana, model Springate’a, model Fulmera i inne.
 • Metody obrazowe
 • Metoda Balanced Scorecard.
 • Mapa ryzyka gospodarczego.

4. Weryfikacja stopnia osiągnięcia zasadniczego celu działalności przedsiębiorstwa – wycena

 • Przesłanki wyceny przedsiębiorstw. Czy wartość przedsiębiorstwa można obliczyć? Kontrowersyjność wyceny.
 • Charakterystyka metod wyceny przedsiębiorstw i zasad ich doboru.
 • Zalety i wady najczęściej stosowanych metod wyceny.
 • Kryteria wyceny przedsiębiorstw opartych na wartościach niematerialnych.
 • Wykluczające się wyceny przedsiębiorstwa – komu wierzyć?

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe