Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych

Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Marek Nowak
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1500 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 1500 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
22/02/2024 - 23/02/2024

Cel szkolenia “Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych”:

Podczas szkolenia:

 • pokażemy jak właściwie podejmować decyzje inwestycyjne na podstawie danych finansowych oraz
 • zaprezentujemy metody strategicznego zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie. 
 • wskażemy na konkretne możliwości i ograniczenia przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania kapitału oraz kosztu jego pozyskania.
 • położymy nacisk na interpretację wyników obliczeńmożliwości stosowania praktyce omawianych metod.

cee szkolenie opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstw:

 • dyrektorów zarządzających,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych,
 • pracowników działów analiz,
 • kierowników średniego szczebla,
 • pracowników banków,
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.

Nabyta wiedza:

 • znajomość podstawowych narzędzi i technik oceny opłacalności projektów inwestycyjnych – ich zalet, wad i ograniczeń w stosowaniu praktycznym,
 • poznanie metod ustalania kosztu kapitału.

Nabyte umiejętności:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieć:

 • ocenić plany inwestycyjne w swoim przedsiębiorstwie pod kątem kryterium opłacalności,
 • ustalić koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz
 • zaproponować nowe możliwości zainwestowania bądź realokowania kapitału.

Termin i godziny zajęć:

22-23 luty 2024 r.

09:00 – 15:00

Płatności

Koszt szkolenia: cena 1500 zł + VAT

Wykładowca:

Dr Marek Nowak – doktor nauk ekonomicznych. Od kilkunastu lat współpracuje z Centrum Edukacji Ekspert w zakresie szkoleń z tematyki finansów m.in. przygotowujących do egzaminów na biegłych rewidentów. Prowadził również szkolenia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych, przygotowujące do egzaminów na doradców inwestycyjnych, we współpracy ze Związkiem Maklerów i Doradców. Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie wieloletniego projektu badawczego dotyczącego analizy i prognozowania rozwoju rynku finansowego w Polsce. Prowadził zajęcia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych na studiach podyplomowych „Akademia Profesjonalnego Inwestowania”, realizowanych przez SGH.

Wcześniej, m.in. pracownik naukowy SGH; analityk w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium); dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości oraz wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.

Autor i współautor kilku książek, m. in. „Praktyczne metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.”, „Emisja papierów komercyjnych w Polsce”, „System finansowy w Polsce”. Autor kilkunastu artykułów i opracowań badawczych, tłumacz książek z zakresu finansów przedsiębiorstw z języka angielskiego (9 pozycji).

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę
• akty prawne potrzebne do zajęć
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• serwis kawowy

Szkolenie “Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia finansowe.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia:

1. Cel działalności przedsiębiorstwa
1.1. Cel działalności przedsiębiorstwa w krótkim i w długim okresie
1.2. Rola zarządzającego finansami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
2. Prognozowanie finansowe w przedsiębiorstwie
2.1. Prognozowanie a planowane
2.2. Proste modele prognostyczne stosowane przy prognozowaniu danych finansowych (meto-dy statystyczne, metody modelowania przyczynowo-skutkowego, symulacja, metody analogo-we, metody heurystyczne)
2.3. Drzewo decyzji – przykład
3. Model progu rentowności
3.1. Pojęcie i założenia modelu progu rentowności
3.2. Próg rentowności dla produkcji wieloasortymentowej
3.3. Zastosowanie modelu progu rentowności do oceny opłacalności działalności całego przed-siębiorstwa i projektu inwestycyjnego
4. Wartość pieniądza w czasie
4.1. Wartość przyszła (procent składany) – koncepcja i obliczanie
4.2. Wartość obecna (dyskonto) – koncepcja i obliczanie
4.3. Płatność roczna (renta kapitałowa) – koncepcja i obliczanie
4.4. Renta wieczysta – koncepcja i obliczanie
5. Metody oceny projektów inwestycyjnych
5.1. Szacowanie przepływów pieniężnych, wolne przepływy pieniężne, FCFF, FCFE
5.2. Obecna wartość netto – NPV
5.3. Wewnętrzna stopa zwrotu – IRR
5.4. Zdyskontowany okres zwrotu
5.5. Średnia księgowa stopa zwrotu – ARR
5.6. Indeks rentowności – PI
5.7. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR
6. Praktyczne problemy z metodami oceny projektów inwestycyjnych
6.1. Metoda IRR może prowadzić do uzyskania kilku prawidłowych wyników
6.2. Uwzględnianie wartości rezydualnej projektu
6.3. Ocena projektów inwestycyjnych o różnych horyzontach czasowych
6.4. Jak wykryć manipulowanie wynikami oceny projektu inwestycyjnego
7. Koszt i struktura kapitału
7.1. Metody szacowania kosztu kapitału
7.2. Model Gordona
7.3. Model CAPM (model Sharpe’a)
7.4. Mechanizm korzyści podatkowej
7.5. Średni ważony koszt kapitału (WACC)
8. Ryzyko w decyzjach finansowych
8.1. Pojęcie i zarządzanie ryzykiem
8.2. Rating papierów dłużnych
8.3. Mapa ryzyka gospodarczego

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe