Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych

Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Marek Nowak
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 900 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 900 ,- PLN + 23% VAT
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
21-22.04.2021

Celem szkolenia “Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych” jest:

Zapoznanie uczestników z finansowymi aspektami procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz z metodami strategicznego zarządzania kapitałem w przedsiębiorstwie. Program szkolenia koncentruje się przede wszystkim na uświadomieniu uczestnikom konkretnych możliwości i ograniczeń jakie wiążą się ze stosowaniem metod oceny projektów inwestycyjnych, wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania kapitału oraz kosztu jego pozyskania. Nacisk został położony na interpretację wyników obliczeń i możliwości zastosowania w praktyce omawianych metod.

cee szkolenie opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do kadry zarządzającej przedsiębiorstw: dyrektorów zarządzających, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów analiz, kierowników średniego szczebla, pracowników banków, wszystkich osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.

Nabyta wiedza:

Poznanie podstawowych narzędzi i technik oceny opłacalności projektów inwestycyjnych, ich zalet, wad i ograniczeń w stosowaniu praktycznym, poznanie metod ustalania kosztu kapitału.

Nabyte umiejętności:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni umieć ocenić plany inwestycyjne w swoim przedsiębiorstwie pod kątem kryterium opłacalności, ustalić koszt kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz zaproponować nowe możliwości zainwestowania bądź realokowania kapitału.

Płatności

Koszt szkolenia: cena promocyjna do dnia 10 marca – 900 zł + VAT.  
cena regularna 1500 zł + VAT

Wykładowca:

Dr Marek Nowak jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej (SGH)
w Warszawie.W latach 1989-1993 pracował jako asystent w Katedrze Finansów, a następnie w Katedrze Bankowości na SGH. W latach 1990-1991, równolegle do pracy na uczelni, pracował w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium) jako analityk w departamencie kredytów. W latach 1991-1992 otrzymał stypendium Fulbrighta i studiował w ramach programu Master of International Business Studies na University of South Carolina w USA. W latach 1993-1997 był dyrektorem Instytutu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie. W 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W 1999 roku ukończył Podyplomowe Studium Konsultingu na SGH. Szkoleniami zajmuje się od 1990 roku, początkowo równolegle z pracą na uczelniach. Od 1997 roku działa jako niezależny wykładowca-konsultant. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie finansów przedsiębiorstw (m. in. finanse dla niefinansistów, analiza sprawozdań finansowych, analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena wiarygodności kontrahenta, ocena projektów inwestycyjnych, koszt kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym, wycena przedsiębiorstw, biznes plan, papiery komercyjne, szkolenia dla kandydatów na doradców inwestycyjnych). Od kilkunastu lat we współpracy z Centrum Edukacji Ekspert prowadzi szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów. Poza dużą liczbą szkoleń otwartych prowadził szkolenia zamknięte dla kilkudziesięciu wiodących firm polskich i zagranicznych działających w Polsce.

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę
• akty prawne potrzebne do zajęć
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• serwis kawowy

Szkolenie “Ocena opłacalności finansowej projektów inwestycyjnych” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia finansowe.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia:

1. Cel działalności przedsiębiorstwa
1.1. Cel działalności przedsiębiorstwa w krótkim i w długim okresie
1.2. Rola zarządzającego finansami w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa
2. Prognozowanie finansowe w przedsiębiorstwie
2.1. Prognozowanie a planowane
2.2. Proste modele prognostyczne stosowane przy prognozowaniu danych finansowych (meto-dy statystyczne, metody modelowania przyczynowo-skutkowego, symulacja, metody analogo-we, metody heurystyczne)
2.3. Drzewo decyzji – przykład
3. Model progu rentowności
3.1. Pojęcie i założenia modelu progu rentowności
3.2. Próg rentowności dla produkcji wieloasortymentowej
3.3. Zastosowanie modelu progu rentowności do oceny opłacalności działalności całego przed-siębiorstwa i projektu inwestycyjnego
4. Wartość pieniądza w czasie
4.1. Wartość przyszła (procent składany) – koncepcja i obliczanie
4.2. Wartość obecna (dyskonto) – koncepcja i obliczanie
4.3. Płatność roczna (renta kapitałowa) – koncepcja i obliczanie
4.4. Renta wieczysta – koncepcja i obliczanie
5. Metody oceny projektów inwestycyjnych
5.1. Szacowanie przepływów pieniężnych, wolne przepływy pieniężne, FCFF, FCFE
5.2. Obecna wartość netto – NPV
5.3. Wewnętrzna stopa zwrotu – IRR
5.4. Zdyskontowany okres zwrotu
5.5. Średnia księgowa stopa zwrotu – ARR
5.6. Indeks rentowności – PI
5.7. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR
6. Praktyczne problemy z metodami oceny projektów inwestycyjnych
6.1. Metoda IRR może prowadzić do uzyskania kilku prawidłowych wyników
6.2. Uwzględnianie wartości rezydualnej projektu
6.3. Ocena projektów inwestycyjnych o różnych horyzontach czasowych
6.4. Jak wykryć manipulowanie wynikami oceny projektu inwestycyjnego
7. Koszt i struktura kapitału
7.1. Metody szacowania kosztu kapitału
7.2. Model Gordona
7.3. Model CAPM (model Sharpe’a)
7.4. Mechanizm korzyści podatkowej
7.5. Średni ważony koszt kapitału (WACC)
8. Ryzyko w decyzjach finansowych
8.1. Pojęcie i zarządzanie ryzykiem
8.2. Rating papierów dłużnych
8.3. Mapa ryzyka gospodarczego

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe