Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego bilansisty – praktyczne aspekty wybranych elementów rachunkowości

Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego bilansisty – praktyczne aspekty wybranych elementów rachunkowości

Liczba godzin:
28 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 995 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
15/05/2021 - 30/05/2021

Celem szkolenia “Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego bilansisty” jest:

zapoznanie się z podstawową wiedzą wystarczającą do sporządzenia typowego sprawozdania finansowego połączonego z  umiejętnościami ujmowania w księgach typowych operacji oraz sporządzania rejestru zakupów, sprzedaży, zestawienia obrotów i sald, podstawowej listy płac i tabeli amortyzacyjnej.

Cee Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego bilansisty

Oferta skierowana jest do:

osób pragnących rozpocząć pracę w księgowości lub usystematyzować i pogłębić dotychczasową wiedzę na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym. Wszystkie zagadnienia przerabiane będą na przykładach przy niezbędnym poziomie teorii.

Terminy zajęć:

15-16 maja 2021 r.
 29-30 maja 2021 r.

Miejsce szkolenia: 

Warszawa ul. Grażyny 15

Proponujemy zajęcia sobotnio-niedzielne ze spotkaniami dwa razy w miesiącu:

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w soboty w godz. 09:00-15:00
w niedziele w godz. 09:00-15:00

Wykładowca: 

Zajęcia prowadzi biegły rewident, doświadczony dydaktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy  przy badaniu sprawozdań finansowych najpierw jako asystent a  potem  jako biegły rewident. W Centrum Edukacji Ekspeert prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i dla kandydatów na doradców podatkowych.

Zapewniamy uczestnikom w cenie szkolenia wszystkie niezbędne do nauki materiały pomocnicze:

  • akty prawne,
  • materiały autorskie przygotowane przez wykładowców.
Kurs “Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego bilansisty” jest realizowany w ramach naszej oferty na kursy księgowości.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program:

I  Dział. Rachunkowość.

1. Zagadnienia ogólne

a) stosowanie ustawy,
b) kierownik jednostki,
c) rok obrotowy,
d) aktywa trwałe,
e) aktywa obrotowe,
f) należności,
g) zobowiązania.

2. Budowa i wypełnianie rejestrów

a) zakupu,
b) sprzedaży,
c) praktyczne ćwiczenia z tworzenia i wypełniania rejestrów.

3. Zestawienie obrotów i sald

a) sposób tworzenia,
b) cel sporządzania i wykorzystanie zestawienia obrotów i sald,
c) praktyczne ćwiczenia z tworzenia zestawienia obrotów i sald,
d) wykorzystanie zestawienia obrotów i sald przy sporządzaniu bilansu
i rachunku wyników.

4. Środki pieniężne i aktywa pieniężne

a) kasa,
b) bank,
c) dokumenty kasowe i bankowe,
d) środki pieniężne w drodze.

5. Rozrachunki krótkoterminowe

a) należności z tytułu dostaw i usług,
b) zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
c) rozrachunki z pracownikami,
d) inne rozrachunki.

6. Zapasy  

a) materiały,
b) towary,
c) zaliczki na dostawy,
d) inwentaryzacja, rodzaje i terminy.

7. Aktywa trwałe

a) środki trwałe,
b) środki trwałe w budowie,
c) umorzenie środków trwałych,
d) wartości niematerialne i prawne.

8. Kapitały własne

a) kapitał podstawowy,
b) kapitał zapasowy,
c)wynik finansowy.

9. Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

a) klasyfikacja kosztów rodzajowych,
b) rozliczenie kosztów,
c) miejsca powstawania kosztów.

10. Produkty gotowe

a) wyroby gotowe,
b) usługi,
c) rozliczenie kosztów produkcji usługowej.

11. Sprawozdanie finansowe

a) bilans,
b) wersje rachunku zysków i strat,
c) informacja dodatkowa,
d) roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych,
e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

II  Dział. Definicje i elementy prawa podatkowego

1. Ordynacja podatkowa,
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych,
3. Podatek od towarów i usług,
4. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe