Porównanie zapisów ustawy o rachunkowości z rozwiązaniami zawartymi w miedzynarodowych standardach rachunkowości

Porównanie zapisów ustawy o rachunkowości z rozwiązaniami zawartymi w miedzynarodowych standardach rachunkowości

Liczba godzin:
40 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

40 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

doktor nauk ekonomicznych, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Cena:

do uzgodnienia

Program:

1. Wycena aktywów i pasywów – analiza ustawy i standardów międzynarodowych

 • Wartości niematerialne MSR 38
 • Rzeczowy majątek trwały MSR 16
 • Leasing MSR 17
 • Zapasy MSR 2
 • Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja MSR 32
 • Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena MSR 39
 • Inwestycje w nieruchomości MSR 40
 • Utrata wartości aktywów MSR 36
 • Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe MSR 37
 • Świadczenia pracownicze MSR 19

2. Rachunek zysków i strat – rozwiązania ustawowe a standardy międzynarodowe

 • Przychody MSR 18
 • Skutki zmian kursów wymiany walut obcych MSR 21
 • Koszty finansowania zewnętrznego MSR 23
 • Umowy o budowę MSR 11

3. Sprawozdawczość finansowa- wymogi zawarte w ustawie i międzynarodowych standardach

 • Prezentacja sprawozdan finansowych MSR l
 • Śródroczna sprawozdawczość finansowa MSR 34
 • Podatek dochodowy MSR 12
 • Zysk lub strata netto okresu sprawozdawczego, podstawowe błędy i zmiany zasad (polityki) rachunkowości MSR 8
 • Zdarzenia nastepuj1ce po dniu bilansowym MSR 10
 • Zysk przypadający na jedną akcje MSR 33
 • Rachunek przepływów pienieżnych” MSR 7
 • Połączenie jednostek gospodarczych MSR 22
 • Informacje na temat jednostek powiązanych MSR 24
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i inwestycje w jednostkach zależnych MSR 27
 • Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych MSR 28
 • Sprawozdawczość finansowa dotycząca udziałów we wspólnych przedsięwzięciach MSR 31

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe