Prace badawcze i rozwojowe – aspekty bilansowe i podatkowe

Prace badawcze i rozwojowe – aspekty bilansowe i podatkowe

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Prof. Artur Hołda
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 400 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
15/06/2023

Prace badawcze i rozwojowe – aspekty bilansowe i podatkowe.

Cel zajęć

 • Wzbogacenie wiedzy na temat klasyfikowania nakładów na rozwój i innowacje w świetle UoR, MSR i ustaw podatkowych.
 • Rozszerzenie umiejętności identyfikowania i rozwiązania problemów związanych z ujmowaniem, wyceną prac badawczych.
 • Pogłębienie umiejętności poprawnej prezentacji nakładów poniesionych na prace badawcze i rozwojowe w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego

Szkolenie obejmuje 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2023 r. z bloku rachunkowość.

Realizowane jest w ramach naszej oferty – Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

15 czerwca 2023 r. w godz. 9:00-16:15. 

Płatności

Koszt szkolenia:  400 zł + 23% VAT

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru czyli transmisji online w czasie rzeczywistym.  Jest to forma prowadzenia zajęć, dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy, można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. W trakcie szkolenia, uczestnicy swoje pytania kierują do wykładowcy werbalnie lub wykorzystują do tego celu czat. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Prof. nadzw. dr.hab. Artur Hołda – Prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Rachunkowości UEK oraz Zakładu Zarządzania i Rachunkowości WSEI. Autor i współautor ponad 100 opracowań, w tym o charakterze książkowym, z dziedziny rachunkowości i finansów. Przewodniczący Rady Programowej PICM. Współpracuje z praktyką gospodarczą, w tym z międzynarodowymi grupami kapitałowymi. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów w Polsce, Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zajęcia na studiach MBA (Master of Business Administration). Przewodniczył i zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada certyfikat dyplomowanego księgowego IFAC oraz jest audytorem II stopnia PIKW. Autor ekspertyz oraz recenzji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego m. in. na potrzeby podmiotów z „wielkiej czwórki”.

Zapewniamy

• komplet profesjonalnie przygotowanych materiałów szkoleniowych,
• sprawdzian nabytych umiejętności.

Informacje

Centrum Edukacji Ekspert współpracuje z Ecovis Poland w zakresie organizacji szkoleń dla biegłych rewidentów.
Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez przekierowanie na stronę Ecovis Poland. 

Program szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów

1. Wprowadzenie, cel szkolenia, podstawy prawne

2. Definicje i klasyfikacja działalności innowacyjnej, prac badawczych i rozwojowych

 • Wyjaśnienie specyfiki działalności innowacyjnej i form jej prowadzenia.
 • Definicje i klasyfikacja nakładów działalności badawczej i rozwojowej z punktu     wodzenia UoR, MSR i ustaw podatkowych.

3. Prace badawcze w świetle UoR, MSR i ustaw podatkowych

      • Specyfika prezentacji nadwyżki kosztów nad przychodami lub przychodów nad kosztami.jęcia w księgach rachunkowych.

4. Prace rozwojowe w świetle UoR, MSR i ustaw podatkowych

 • Wycena i moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych.
 • Wycena i ujmowanie w trakcie realizacji i na moment ich ukończenia.
 • Wycena prac jako składnika WNiP.
 • Zasady amortyzacji prac rozwojowych – podobieństwa i różnice między prawem bilansowym a podatkowym.
 • Testy na utratę wartości.
 • Ulgi podatkowe.
 • Ujawnienia i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

5. Prace rozwojowe w innych regulacjach prawnych

      • Zapisy w KSH dotyczące ograniczeń w podziale wyniku finansowym netto w spółkach kapitałowych aktywujących nakłady na prace rozwojowe.

Sprawdzian wiadomości

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe