Pracownicze plany kapitałowe (PPK)

Pracownicze plany kapitałowe (PPK)

Liczba godzin:
7 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Renata Majewska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 450 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie online: 450 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
26/01/2021

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – szkolenie jak wdrożyć i realizować krok po kroku

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – szkolenie ma na celu przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych pracodawcy do wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania PPK, zwłaszcza finansowe – kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu. Szczegółowo przedstawi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia oraz inne dokumenty tworzone i gromadzone w związku z PPK. Szkolenie przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytać, zgłaszać uwagi, sugestie, czy rozliczać z wykładowcą przykłady.

Pracownicze Plany Kapitałowe PPK szkolenie

Termin zajęć

26 stycznia 2021 r.  w godzinach 9:30 -15:30

Cena szkolenia

Koszt szkolenia:  450 zł + VAT 

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. 
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie oświadczenia.

transmisja online lub sala wykładowa

Forma zajęć

Poza tradycyjną formą stacjonarną, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – szkolenie jak wdrożyć i realizować krok po kroku, będzie również w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Kurs stacjonarny jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert Warszawa.

Wykładowca

Renata Majewska – prawnik, ekspert prawa pracy, szkoleniowiec i dydaktyk. Od wielu lat prowadzi specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu prawa pracy, zasiłków (ZUS) i ubezpieczeń społecznych dla działów kadrowo-płacowych zarówno firm, jak i instytucji oraz urzędów.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy, zasiłków (ZUS) i ubezpieczeń społecznych, w tym m.in: „Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych”, „Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków”, „Podróże pracowników i innych Grup zawodowych – skutki podatkowe i składkowe”.

Prowadzi zajęcia w ujęciu interdyscyplinarnym, co oznacza, że zagadnienia ujmowane są kompleksowo w aspekcie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, cywilnego  i podatkowego.

Zapewniamy

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały,
 • akty prawne,
 • możliwość skorzystania ze szkolenia w formie transmisji online na żywo z możliwością zadawania pytań.

Program:

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) – szkolenie jak wdrożyć i realizować krok po kroku

1) Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

 • dodatkowa emerytura
 • zasady tworzenia
 • współfinansowanie składek przez strony stosunku pracy
 • „opieka” i nadzór państwa
 • porównanie z PPE i innymi programami z III filara;

2) Etapy i terminarz wdrażania PPK przez podmiot zatrudniający

 • objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki
 • wybór instytucji finansowej
 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK
 • naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK
 • terminy wdrażania PPK przez poszczególne podmioty zatrudniające;

3) PPK w dobie koronawirusa

 • skutki przesunięcia terminów na wdrażanie PPK dla podmiotów 50+
 • propozycje tzw. tarczy antykryzysowej dotyczące PPK
 • kogo zmiany obejmą
 • skutki dla pracodawców, którzy utworzyli już program;

4) Wybór instytucji finansowej

 • wybór w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentantem osób zatrudnionych
 • kryteria wyboru
 • podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne)
 • ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych
 • ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych

5) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 • sposób zawarcia (generalnie elektroniczny)
 • moment zawarcia umowy elektronicznej
 • czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji
 • obowiązkowe elementy umowy
 • ostateczny termin zawarcia
 • skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK przez pracodawcę;

6) Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 • postać zawarcia umowy i możliwość jej zmiany
 • czy trzeba ją zawrzeć, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji
 • obowiązkowe elementy umowy (załącznik – lista uczestników)
 • ostateczny termin zawarcia i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych
 • skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK przez podmiot zatrudniający;

 7) Uczestnictwo w PPK

 • charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
 • weryfikacja statusu osoby zatrudnionej – kandydata na uczestnika PPK (kryteria ubezpieczeniowy i wiekowy)
 • uczestnictwo „z automatu” i w trybie wnioskowym
 • możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK)
 • terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu
 • terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników – w trybie wnioskowym
 • przynależność do kilku programów PPK
 • zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK
 • obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK
 • ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata
 • wznawianie wpłat na wniosek;

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK
 • informacji pracodawcy dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK
 • wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do pracodawcy o przystąpieniu do PPK
 • oświadczenia uczestnika PPK o posiadanych rachunkach PPK
 • wniosku o dokonywanie wpłat do PPK;

8) Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych

 • wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika
 • możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK – deklaracja w tej sprawie i jej skutki
 • zasady różnicowania wpłat dodatkowych prze sąd i uczestników PPK – deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej i jej skutki
 • technika ich naliczania z wynagrodzenia uczestnika PPK i odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru)
 • terminy dokonywania wpłat do PPK
 • ulgi przysługujące z tego tytułu (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą),
 • moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez sąd (interpretacja MF)
 • wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS

STUDIUM PRZYPADKU

1) omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • informacji dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej
 • deklaracji uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej
 • deklaracji uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej

2) sporządzenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowej listy płac z rozliczeniem wpłat do PPK od wynagrodzenia:

 • pracownika
 • zleceniobiorcy
 • członka RN
 • osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”;

9) Preferencje z budżetu państwa

 • wpłata powitalna
 • dopłata roczna;

10) Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 • ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”
 • obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”
 • dokonywanie potrąceń z ich wynagrodzenia

STUDIUM PRZYPADKU – przykładowe obliczenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą;

11) Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 • małżonek mający rachunek PPK
 • małżonek niemający rachunku PPK
 • osoby uprawnione;

12) Wypłata transferowa i zwrot środków PPK

 • przypadki zastosowania
 • skutki rozwiązań
 • terminy i dokumentacja;

13) Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK przez uczestnika

 • przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania,
 • po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego,
 • obsługa obu rozwiązań, terminy i dokumentacja;

14) Nadzór na funkcjonowaniem PPK

 • zasady inwestowania
 • rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych
 • ewidencje PPK i portal PPK
 • sankcje karne i podmioty kontrolne;

15) Podsumowanie obowiązków podmiotu zatrudniającego w procesie wdrażania PPK

 • jakie ma obowiązki informacyjne i organizacyjne ma pracodawca względem osób zatrudnionych, uczestników PPK oraz instytucji finansowej
 • jaką dokumentację pracodawca ma obowiązek tworzyć i gromadzić w związku z działaniem PPK;

16) Porady, konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe