Prawo pracy z elementami podatkowymi (zawiera Polski Ład) – warsztaty praktyczne

Prawo pracy z elementami podatkowymi (zawiera Polski Ład) – warsztaty praktyczne

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
Andrzej Radzisław
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 900 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 900 ,- PLN + 23% VAT
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
grudzień 2022 r. -

Cel szkolenia “Prawo pracy z elementami podatkowymi – warsztaty praktyczne”:

Omówienie aktualnych i planowanych – związanych z Nowym Ładem, zagadnień prawa pracy. Podczas szkolenia wykładowca omówi m.in. formy zatrudnienia, umowy o pracę, zagadnienia związne z czasem pracy, urlopami oraz składkami ZUS. Zaprezentowane zostaną zmiany wynikające z Nowego Ładu w zakresie wynagrodzeń, zasiłków oraz podatków. 

CEE Prawo pracy z elementami podatkowymi - warsztaty praktyczne

Wykładowca:

Andrzej Radzisław – radca prawny, ekspert z 20-letnim doświadczeniem w zakresie spraw dot. ubezpieczeń społecznych oraz ponad 15-letnim stażem pracy w Centrali ZUS w Departamencie Ubezpieczeń i Składek.  Pracując w ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.
Prowadził wykłady z prawa ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach dla kierowników jednostek terenowych ZUS oraz dla aplikantów w ramach szkoleń organizowanych przez Okręgową Izbę Radców prawnych w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Trener z 20 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo płacowych, w tym również dla pracowników Oddziałów ZUS. Prowadzi zajęcia w ujęciu interdyscyplinarnym, co oznacza, że zagadnienia ujmowane są kompleksowo w aspekcie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, cywilnego  i podatkowego.

Terminy zajęć:

grudzień 2022 r. w godz. 09:00-15:00

Uczestnikom zapewniamy:

autorskie materiały szkoleniowe, konsultacje z wykładowcą, serwis kawowy.

 

Szkolenie “Prawo pracy z elementami podatkowymi – warsztaty praktyczne” jest realizowane w ramach naszej oferty na kursy kadry i płace.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia:

1. Polski Ład Zmiany w zakresie naliczania wynagrodzeń

a) zasady stosowania nowej ulgi podatkowej – Polski ład od 2022 r.
b) nowa skala podatkowa – podwyższenie progu podatkowego z 85.548 zł do 120.000 zł
d) rozliczanie wynagrodzeń wypłaconych na przełomie roku,
e) zmiany w zakresie naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników i innych ubezpieczonych,
f) obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki – nowe zasady obowiązujące od stycznia 2022 r.
g) zmiany w ustalaniu przychodu u pracownika wykorzystującego samochód służbowy do celów prywatnych
h) niepobieranie zaliczki na wniosek zleceniobiorcy.
i) rozliczanie składek w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek – zagrożenia dla płatnika
j) ulgi i zwolnienia stosowane przez płatnika m.in.

  • ulga 4+,
  • ulga dla osób uprawnionych do emerytury,
  • ulga dla powracających,

k) zmiany w zakresie wspólnego opodatkowania małżonków i rodziców samotnie wychowujących dzieci
l) zmiana dotycząca kosztów uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
m) nowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego- pełnienie funkcji na podstawie aktu powołania – m.in. składki za członków zarządu

2. Zmiany w ustawie zasiłkowej

a) zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego – w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, skrócenie okresu zasiłkowego po ustaniu zatrudnienia, niezdolności do pracy w okresie ciąży,
b) zmiany w ustalaniu podstawy do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego po przerwie,
c) zasady wypłaty zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży po ustaniu zatrudnienia,
d) skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia,
e) świadczenia chorobowe po ustaniu zatrudnienia osób mających ustalone prawo do rent i emerytur,
f) nowe uprawnienie ZUS-u do pozyskiwania danych i informacji, w celu ustalenia prawa do zasiłku i jego wypłaty, od ubezpieczonych, płatników składek,
g) zmiany w zakresie odzyskiwania przez ZUS nienależnie wypłaconych zasiłków,
h) zmiany w ustawie wypadkowej.

 3.Umowy o pracę i  rodzaje umów o pracę:

a) równe traktowanie przy zatrudnieniu,
b) stosunek pracy i miejsce wykonywania pracy,
c) rodzaje umów,
d) wygaśnięcie umów na czas określony,
e) rozwiązywanie umów o pracę,
f) nieprawidłowości związane z rozwiązaniem umów o pracę,
g) okresy wypowiedzenia,
h) obowiązki pracodawcy i pracownika,
i) odszkodowania za wypowiedzenia umów,
j) nieprawidłowości związane z rozwiązaniem umów o pracę,
k) podróże służbowe,
l) młodociani i ich zatrudnianie.

4.Formy zatrudnienia:

a) zatrudnianie pracowników w formie telepracy, praca zdalna
b) stosunek pracy na podstawie powołania,
c) stosunek pracy na podstawie wyboru,
d) ustalanie wynagrodzenie za pracę,
e) ochrona wynagrodzenia za pracę,
f) potrącenia z wynagrodzeń,
g) regulaminy związane ze stosunkiem pracy,
h) kary porządkowe,
i) odpowiedzialność pracowników również za zobowiązania podatkowe.

5.Czas pracy:

a) normy i wymiar czasu pracy,
b) rozkłady czasu pracy,
c) godziny nadliczbowe,
d) praca w porze nocnej,
e) praca w niedziele i święta.

6.Urlopy:

a) urlopy pracownicze,
b) wymiar urlopu,
c) urlopy bezpłatne,
d) świadczenia przysługujące podczas urlopu,
e) rezygnacja z urlopu,
f) powrót do pracy po wykorzystaniu urlopu,
g) ochrona pracownika powracającego z urlopu.

7.Składki na ZUS (zawiera Polski Ład)

a) zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
b) definicja pracownika w ubezpieczeniach społecznych,
c) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,
d) przychody zwolnione od składek,
e) podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,
f) dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe przekazywane do ZUS-u,
g) składki na FP i FGŚP.

8.Podatki

a) przychody zwolnione od podatku,
b) skala podatkowa,
c) podatek za pracownika przekraczającego I próg podatkowy,
d) kwota zmniejszająca podatek,
e) zwolnienie osób do 26 roku życia z podatku,
f) koszty uzyskania przychodu
g) formularze podatkowe 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2022 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe