Prawo umów w obrocie gospodarczym krajowym i zagranicznym

Prawo umów w obrocie gospodarczym krajowym i zagranicznym

Liczba godzin:
42 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

42 godziny lekcyjne

Wykładowca:

Dr nauk prawnych,  prokurator w Prokuraturze Okręgowej oraz adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Dydaktyk z wieloletnią praktyką. Wykładowca prawa na Uniwersytecie Warszawskim, SGH i w Krajowej
Wyższej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autorka wielu publikacji z zakresu Europejskiego prawa
gospodarczego w  działalności przedsiębiorstw.

Cena:

do uzgodnienia

Program dla tematu  Umowy w obrocie krajowym :

1. Pojęcie umowy:

 • rodzaje umów, składniki treści,
 • zasady nawiązywania i rozwiązywania umów,
 • wzorce umowne i ich ogólne warunki,
 • wzory umów i regulaminy oraz ich funkcje ( formy, podpis elektroniczny),
 • wady umowy oraz ich skutki

2. Zasady wykonywania umów (zawarcie, wykonanie, wygaśnięcie)

 • sutki niewykonania lub nienależytego wykonania umów

3. Zastrzeżenia umowne

4. Zabezpieczenia rzeczowe wykonania umów:

 • hipoteka – pojęcia i rodzaje
 • zastaw – pojęcia i rodzaje
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • obligacyjne zabezpieczenie wykonywania umów (zadatek, zaliczka, kary umowne, odstępne – wadium, poręczenie – gwarancja)
 • sprzedaż na raty, na próbę z zastrzeżeniem przejścia prawa własności
 • weksel – rodzaje
 • ubezpieczenie z cesją sumy ubezpieczeniowej
 • przelew (cesja) wierzytelności i przejęcia długu

5. Zabezpieczenie bankowe wykonania umów:

 • gwarancja – regwarancja – poręczenie
 • blokada
 • stałe pełnomocnictwo do dyspozycji konta

6. Elementy prawa celnego i spedycyjnego.

7. Aspekty praktyczne – konwersatorium.

 

Program dla tematu  Umowy w obrocie zagranicznym :

Cel wykładu:
Nabycie podstawowych informacji o problemie extranéité w prawie.

Wykład oprócz prawa międzynarodowego zawiera elementy prawa porównawczego i europejskiego, niezbędne do poprawnego rozwiązywania problemów handlu międzynarodowego.

Sprawdzenie wiedzy słuchaczy w postaci testu wielokrotnego wyboru.

1. Zakres, pojęcie i geneza międzynarodowego prawa gospodarczego:

 • prawo międzynarodowe prywatne, prawo międzynarodowe handlowe, wspólnotowe prawo handlowe, prawo porównawcze
 • miejsce prawa międzynarodowego w polskim systemie prawa
 • zakres europejskiego prawa gospodarczego, proces dostosowywania prawa polskiego do prawa wspólnotowego
 • przykłady z prawa spółek, prawa bankowego
 • źródła prawa międzynarodowego handlowego – legislacja międzynarodowa, zwyczaj, lex mercatoria.

2. Koncepcja prawa właściwego w prawie międzynarodowym prywatnym:

 • Ustawa z 12 listopada 1965 roku – Prawo międzynarodowe prywatne ( Dz.U.z 1965 Nr 46 poz.290); Analiza ustawy.
 • zakres i łącznik, rodzaje łączników, prawo obce i jego stosowanie

3. Międzynarodowa działalność gospodarcza:

 • wykonywanie działalności gospodarczej , swoboda prowadzenia działalności gospodarczej
 • podstawy prawne działania podmiotów zagranicznych
 • pojęcie przedsiębiorstwa, firmy, kupca, rejestrów
 • prawo własności intelektualnej
 • konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej
 • konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych
 • powszechna konwencja o prawie autorskim
 • międzynarodowe aspekty upadłości i prawo insolwencyjne

4. Spółki i inne formy prowadzenia działalności gospodarczej:

 • podstawowe rodzaje spółek w wybranych systemach prawa kontynentalnego i w prawie precedensowym
 • prawo spółek, dyrektywy i rozporządzenia europejskie
 • spółka europejska i jej regulacja
 • status spółek zagranicznych, siedziba spółki, zmiana przynależności państwowej spółki

5. Transakcje międzynarodowe:

 • rodzaje umów w obrocie międzynarodowym. Umowy nazwane i nienazwane.Umowy w systemie anglosaskim i systemie kontynentalnym
 • techniki kontraktowe – umowa przedwstępna, umowa ramowa, list intencyjny, umowa definitywna
 • forma kontraktów:
 • zasada swobody kontraktowej i jej ograniczenia
 • zawarcie kontraktu – poprzez ofertę i akceptację, negocjacje, przetarg i aukcję. Wzorce lub ogólne warunki umów.
 • przedmiot i treść kontraktu sprzedaży – świadczenie , warunek i termin, dodatkowe zastrzeżenia umowne
 • cena towaru, przejście ryzyka, własności i kosztów towaru, zapłata za towar, obowiązki stron kontraktu
 • wykonanie zobowiązań, miejsce i terminy wykonania zobowiązań, dowody wykonania zobowiązań
 • skutki niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu
 • prawo właściwe dla kontraktów, łączniki i wybór przez strony prawa właściwego
 • data wejścia w życie kontraktu, język kontraktowy, dodatkowe warunki.

6. Konwencje dotyczące obrotu handlowego i prawa właściwego dla zobowiązań:

 • konwencja wiedeńska o sprzedaży międzynarodowej
 • konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań
 • sposób rozstrzygania sporów, sądownictwo ogólne, arbitraż, sądownictwo polubowne
 • konwencje dotyczące arbitrażu
 • izby arbitrażowe w wybranych krajach-postępowanie
 • konwencje dotyczące uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe