Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Liczba godzin:
32 godz. lekcyjne
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 2500 ,- PLN
 • szkolenie stacjonarne: 2500 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
24/08/2024

Celem kształcenia

jest przygotowanie uczestników kursu do pisemnego i ustnego egzaminu dyplomowego dla kandydatów na biegłego rewidenta składanego przed Komisją PIBR. Zajęcia pomogą w usystematyzowaniu i powtórzeniu  wiedzy zdobytej w trakcie całego postępowania kwalifikacyjnego(dziesięciu egzaminów pisemnych) i podczas aplikacji ,oraz przygotować do udzielenia odpowiedzi przed komisją egzaminacyjną. Cele kształcenia zostaną osiągnięte poprzez aktywny udział uczestników w kursie na wykładach połączonych z analizą przypadków i ćwiczeniami praktycznymi.

Terminy zajęć:

sesja letnia:

I zjazd:  24-25 sierpnia 2024 r.
II zjazd: 31 sierpnia -1 września 2024 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w soboty w godz.     10:00 – 16:45
w niedziele w godz. 09:00 – 15:45

Wykładowcy:

zajęcia poprowadzą biegli rewidenci z bogatym dorobkiem dydaktycznym.

Terminy egzaminów dyplomowych w 2024 r.

 • 11 marca
 • 10 czerwca
 • 13 września
 • 25 listopada

Płatności:

Koszt kursu wynosi: 2.500 zł.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z § 22 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Program kursu „Przygotowanie do egzaminu dyplomowego dla kandydatów na biegłych rewidentów”

1. Ogólne zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta

2. Regulacje dotyczące działalności firmy audytorskiej

3. Kodeks etyki – podstawowe zasady etyczne i rozstrzyganie konfliktów/dylematów etycznych

4. System kontroli wewnętrznej firmy audytorskiej – kontrola jakości wykonania zlecenia, niezależność i oświadczenia o niezależności, akceptacja i kontynuacja klienta oraz poszczególnych zleceń, monitoring

5. Zadania sytuacyjne:

 • Rozwiązywanie konfliktów/dylematów etycznych
 • Niezależność  i świadczenie innych usług
 • System kontroli wewnętrznej firmy audytorskiej

6. Badanie sprawozdania finansowego:

 • wstępne warunki badania,
 • strategia badania,
 • istotność na poziomie sprawozdania finansowego, istotność wykonawcza oraz zniekształcenie oczywiście nieznaczące
 • identyfikowanie i szacowanie ryzyk (ryzyka na poziomie sprawozdania finansowego i na poziomie stwierdzeń), w tym ryzyka znaczące

7. Zadania sytuacyjne:

 • Opracowywanie strategii badania
 • Ustalanie istotności
 • Identyfikowanie ryzyk

8. Sprawozdania  finansowe banków, SKOK  ze  szczególnym uwzględnieniem krajowych i   międzynarodowych  standardów i ich badanie
9. Sprawozdania finansowe innych jednostek finansowych i ich badanie
10. Specyficzne ryzyka dla banków i skok-ów
11. Sprawozdawczość finansowa ubezpieczycieli ze szczególnym uwzględnieniem regulacji nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
12. Badanie sprawozdań finansowych ubezpieczycieli
13. Badanie sprawozdania finansowego:

 • reakcja na zidentyfikowane ryzyka – w tym ogólne reakcje na ryzyka na poziomie sprawozdania finansowego, reakcja na ryzyka na poziomie stwierdzeń-
  wybór i stosowanie właściwych metod i technik
 • specyficzne aspekty – badanie szacunków, korzystanie z eksperta, korzystanie przez jednostkę z organizacji usługowej, kontynuacja działalności,
  oszustwa, potwierdzenia, transakcje ze stronami powiązanymi, procedury analityczne, zdarzenia po dniu bilansowym, badanie po raz pierwszy,
 • raportowanie i komunikowanie (w tym sprawozdanie z badania, w tym modyfikacje opinii oraz sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu),
 • dokumentowanie badania, w tym akta badania.

14. Zadania dotyczące:

 • reakcji na zidentyfikowane ryzyka,
 • badania po raz pierwszy,
 • kontynuacja działalności

15. Wymogi rozporządzenia KE 537/2014 dotyczące badania jzp
16. Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
17. Przegląd sprawozdań finansowych
18. Inne usługi biegłego rewidenta

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe