Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

Liczba godzin:
32 godz. lekcyjne
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 2490 ,- PLN
 • szkolenie online: 2490 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
styczeń/luty 2022 r.

Celem kształcenia

jest przygotowanie uczestników kursu do pisemnego i ustnego egzaminu dyplomowego dla kandydatów na biegłego rewidenta składanego przed Komisją PIBR. Zajęcia pomogą w usystematyzowaniu i powtórzeniu  wiedzy zdobytej w trakcie całego postępowania kwalifikacyjnego(dziesięciu egzaminów pisemnych) i podczas aplikacji ,oraz przygotować do udzielenia odpowiedzi przed komisją egzaminacyjną. Cele kształcenia zostaną osiągnięte poprzez aktywny udział uczestników w kursie na wykładach połączonych z analizą przypadków i ćwiczeniami praktycznymi.

Terminy zajęć:

I zjazd: styczeń 2022 r.
II zjazd: luty 2022 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą:

w soboty w godz.     10:00 – 17:00
w niedziele w godz. 10:00 – 17:00

Wykładowcy:

zajęcia poprowadzą biegli rewidenci z bogatym dorobkiem dydaktycznym.

Terminy egzaminów w 2021 r.:

III – 19 listopada 

Płatności:

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.

Firma Centrum Edukacji Ekspert wpisana jest do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod nr 738K. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wg wzoru z załącznika Nr 5 do Rozporządzeni

Program kursu „Przygotowanie do egzaminu dyplomowego dla kandydatów na biegłych rewidentów”

1. Ogólne zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta

2. Regulacje dotyczące działalności firmy audytorskiej

3. Kodeks etyki – podstawowe zasady etyczne i rozstrzyganie konfliktów/dylematów etycznych

4. System kontroli wewnętrznej firmy audytorskiej – kontrola jakości wykonania zlecenia, niezależność i oświadczenia o niezależności, akceptacja i kontynuacja klienta oraz poszczególnych zleceń, monitoring

5. Zadania sytuacyjne:

 • Rozwiązywanie konfliktów/dylematów etycznych
 • Niezależność  i świadczenie innych usług
 • System kontroli wewnętrznej firmy audytorskiej

6. Badanie sprawozdania finansowego:

 • wstępne warunki badania,
 • strategia badania,
 • istotność na poziomie sprawozdania finansowego, istotność wykonawcza oraz zniekształcenie oczywiście nieznaczące
 • identyfikowanie i szacowanie ryzyk (ryzyka na poziomie sprawozdania finansowego i na poziomie stwierdzeń), w tym ryzyka znaczące

7. Zadania sytuacyjne:

 • Opracowywanie strategii badania
 • Ustalanie istotności
 • Identyfikowanie ryzyk

8. Sprawozdania  finansowe banków, SKOK  ze  szczególnym uwzględnieniem krajowych i   międzynarodowych  standardów i ich badanie
9. Sprawozdania finansowe innych jednostek finansowych i ich badanie
10. Specyficzne ryzyka dla banków i skok-ów
11. Sprawozdawczość finansowa ubezpieczycieli ze szczególnym uwzględnieniem regulacji nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
12. Badanie sprawozdań finansowych ubezpieczycieli
13. Badanie sprawozdania finansowego:

 • reakcja na zidentyfikowane ryzyka – w tym ogólne reakcje na ryzyka na poziomie sprawozdania finansowego, reakcja na ryzyka na poziomie stwierdzeń-
  wybór i stosowanie właściwych metod i technik
 • specyficzne aspekty – badanie szacunków, korzystanie z eksperta, korzystanie przez jednostkę z organizacji usługowej, kontynuacja działalności,
  oszustwa, potwierdzenia, transakcje ze stronami powiązanymi, procedury analityczne, zdarzenia po dniu bilansowym, badanie po raz pierwszy,
 • raportowanie i komunikowanie (w tym sprawozdanie z badania, w tym modyfikacje opinii oraz sprawozdanie dodatkowe dla komitetu audytu),
 • dokumentowanie badania, w tym akta badania.

14. Zadania dotyczące:

 • reakcji na zidentyfikowane ryzyka,
 • badania po raz pierwszy,
 • kontynuacja działalności

15. Wymogi rozporządzenia KE 537/2014 dotyczące badania jzp
16. Badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych
17. Przegląd sprawozdań finansowych
18. Inne usługi biegłego rewidenta

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe