Rachunek kosztów

Rachunek kosztów

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Marek Nowak
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1500 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 1500 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
18/04/2024 - 19/04/2024

Celem szkolenia “Rachunek kosztów” jest:

Poznanie przez uczestników podstawowych pojęć i metod z zakresu:

 • zarówno tradycyjnego, wymaganego przepisami rachunku kosztów, 
 • jak i nowych, upowszechniających się obecnie rozwiązań.
 • Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie przez uczestników omawianych pojęć i metod, co pozwoli im na praktyczne wykorzystanie przyswojonej wiedzy w codziennej pracy w swoim przedsiębiorstwie.

cee szkolenie rachunek kosztów

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu:

Znajomość metod ustalania kosztu jednostkowego produkcji oraz oceny opłacalności uruchomienia danego rodzaju produkcji jest niezbędna każdemu pracownikowi przedsiębiorstwa, który jest rozliczany z postawionych przed nim celów finansowych lub przynajmniej wykorzystuje te dane w procesie podejmowanych przez siebie dezycji.

Szkolenie skierowane jest do osób nie posiadających wykształcenia kierunkowego w zakresie rachunku kosztów, przede wszystkim do:

 • kadry kierowniczej w pionów niefinansowych przedsiębiorstw oraz
 • osób stykających się w swojej pracy z pojęciami z zakresu rachunku kosztów i odpowiedzialnych za realizację planów finansowych przedsiębiorstwa w zakresie kosztów.

Termin i godziny zajęć:

18-19 kwietnia 2023 r.

09:00 – 15:00

Nabyta wiedza:

 • W trakcie zajęć zostanie dokonany przegląd stosowanych metod i narzędzi rachunku kosztów.
 • Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia, koncepcje, metody i narzędzia wykorzystywane w procesie rachunku kosztów w przedsiębiorstwie, ich zalety, ale także wady i ograniczenia w stosowaniu.
 • Poznają kierunek ewolucji metod i narzędzi rachunku kosztów oraz różnic pomiędzy nowymi a dotąd stosowanymi metodami.

Nabyte umiejętności:

W trakcie szkolenia uczestnicy nabędą umiejętność:

 • swobodnego poruszania się w świecie pojęć z zakresu rachunku kosztów,
 • umiejętność zrozumienia i przeanalizowania informacji kosztowych generowanych w przedsiębiorstwie i wykorzystywanych w codziennej pracy przez uczestników,
 • umiejętność oceny prawidłowości i adekwatności stosowanych w przedsiębiorstwie metod rachunku kosztów,
 • umiejętność doboru właściwych metod i narzędzi rachunku kosztów w konkretnej sytuacji.
 • Uczestnicy będą potrafić dokonać samodzielnej kalkulacji kosztu jednostkowego produktu, jak również w ogóle opłacalności podjęcia danego rodzaju produkcji.

Wykładowca: 

Dr Marek Nowak – doktor nauk ekonomicznych. Od kilkunastu lat współpracuje z Centrum Edukacji Ekspert w zakresie szkoleń z tematyki finansów m.in. przygotowujących do egzaminów na biegłych rewidentów. Prowadził również szkolenia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych, przygotowujące do egzaminów na doradców inwestycyjnych, we współpracy ze Związkiem Maklerów i Doradców. Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie wieloletniego projektu badawczego dotyczącego analizy i prognozowania rozwoju rynku finansowego w Polsce. Prowadził zajęcia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych na studiach podyplomowych „Akademia Profesjonalnego Inwestowania”, realizowanych przez SGH.

Wcześniej, m.in. pracownik naukowy SGH; analityk w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium); dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości oraz wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.

Autor i współautor kilku książek, m. in. „Praktyczne metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.”, „Emisja papierów komercyjnych w Polsce”, „System finansowy w Polsce”. Autor kilkunastu artykułów i opracowań badawczych, tłumacz książek z zakresu finansów przedsiębiorstw z języka angielskiego (9 pozycji).

Zapewniamy uczestnikom:

 • autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu,
 • dostęp do platformy szkoleniowej w przypadku szkoleń online,
 • serwis kawowy w przypadku szkoleń stacjonarnych.
Szkolenie “Rachunek kosztów” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia finansowe.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia
1.1. Klasyfikacja kosztów
1.2. Rachunek kosztów dla celów sprawozdawczych – wariant kalkulacyjny i porównawczy
1.3. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
1.4. Metody wyceny rozchodu zapasów (FIFO, LIFO, AVCO)
1.5. Rozliczanie kosztów zakupu (wskaźnik narzutu kosztów zakupu)
2. Tradycyjne metody kalkulacji kosztów
2.1. Istota kalkulacji kosztów
2.2. Formy organizacji produkcji
2.2.1. Forma niepotokowa
2.2.2. Forma potokowa
2.2.3. Produkcja masowa
2.2.4. Produkcja seryjna
2.2.5. Produkcja jednostkowa
2.2.6. Produkcja prosta [jednofazowa]
2.2.7. Produkcja złożona [wielofazowa])
2.3. Kalkulacja doliczeniowa i jej odmiany
2.3.1. Kalkulacja doliczeniowa asortymentowa
2.3.2. Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa
2.4. Kalkulacja podziałowa i jej odmiany
2.4.1. Kalkulacja podziałowa prosta
2.4.2. Kalkulacja podziałowa  ze współczynnikami
2.4.3. Kalkulacja podziałowa  z zapasem produkcji niezakończonej
2.5. Rachunek kosztów normalnych
2.5.1. Cztery poziomy planowanej aktywności produkcyjnej
2.5.1.1. Teoretyczna zdolność produkcyjna
2.5.1.2. Praktyczna zdolność produkcyjna
2.5.1.3. Normalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych
2.5.1.4. Oczekiwane wykorzystanie zdolności produkcyjnych
2.5.2. Rachunek kosztów rzeczywistych a rachunek kosztów normalnych
2.5.3. Identyfikacja i wykazywanie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
2.6. Rachunek kosztów standardowych
2.6.1. Rachunki kosztów postulowanych
2.6.2. Klasyfikacja odchyleń kosztów
2.6.3. Odchylenia kosztów materiałów bezpośrednich
2.6.4. Odchylenia kosztów robocizny bezpośredniej
2.6.5. Odchylenia kosztów zużycia energii elektrycznej
2.6.6. Odchylenia zmiennych kosztów pośrednich
2.6.7. Odchylenia stałych kosztów pośrednich
2.6.8. Odchylenia ceny materiałów w momencie zakupu
2.6.9. Ujawnianie i rozliczanie odchyleń
2.7. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej
2.7.1. Definicja działalności pomocniczej i typowa działalność pomocnicza
2.7.2. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metodą bezpośrednią
2.7.3. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej metodą układu równań
2.8. Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej (łącznej)
2.8.1. Pojęcie i występowanie produkcji sprzężonej
2.8.2. Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej metodą resztową
2.8.3. Rozliczanie kosztów produkcji sprzężonej metodą podziałową
3. Nowoczesne metody kalkulacji kosztów
3.1. Rachunek kosztów działań (ABC)
3.1.1. Wady tradycyjnego rachunku kosztów
3.1.2. Podstawowe pojęcia rachunku kosztów działań
3.1.3. Tradycyjny rachunek kosztów a rachunek kosztów działań – przykłady
3.1.4. Rachunek kosztów działań sterowany czasem (TDABC)
3.2. Zarządzanie działaniami – ABM
3.2.1. Zasoby elastyczne
3.2.2. Zasoby zaangażowane
3.2.3. Wykorzystane zdolności wytwórcze i nieproduktywne wykorzystanie zdolności wytwórczych
3.2.4. Łańcuch wartości
3.2.4.1. Wewnętrzny łańcuch wartości
3.2.4.2. Zewnętrzny łańcuch wartości
3.3. Koszty jakości
3.3.1. Koszty wysokiej jakości
3.3.2. Koszty niskiej jakości
3.3.3. Podejście ekonomiczne do jakości
3.3.4. Podejście jakości absolutnej
3.3.5. Koszty zgodności
3.3.6. Koszty niezgodności
3.4. Rachunek cyklu życia produktu
3.4.1. Koncepcja cyklu życia produktu
3.4.2. Fazy cyklu życia produktu
3.4.2.1. Faza projektowania
3.4.2.2. Faza wytwarzania
3.4.2.3. Faza posprzedażna
3.4.3. Koszty producenta
3.4.4. Koszty produktu u klienta
3.4.5. Przychody, koszty i wynik finansowy w cyklu życia produktu
3.5. Rachunek kosztów docelowych – target costing
3.5.1. Cena możliwa do osiągnięcia
3.5.2. Koszt możliwy do osiągnięcia
3.5.3. Koszt docelowy
3.5.4. Ustalanie oczekiwanej marży
3.5.4.1. Na podstawie rentowności sprzedaży
3.5.4.2. Na podstawie rentowności zaangażowanych aktywów
3.6. Kaizen costing
3.6.1. Kaizen costing a target costing
3.6.2. Różnice pomiędzy filozofią kaizen a zachodnim modelem zarządzania
3.6.3. Trzy typy rachunku kaizen
3.6.3.1. Rachunek redukcji kosztów ogólnych produkcji
3.6.3.2. Rachunek redukcji kosztów indywidualnych produktu
3.6.3.3. Rachunek redukcji kosztów okresu
3.6.4. System redukcji kosztów kaizen a rachunek kosztów standardowych
3.7. Analiza wartości produktu
3.7.1. Podstawowe pojęcia
3.7.2. Działania zwiększające wartość dla klienta
3.7.3. Działania nie zwiększające wartości dla klienta
3.7.4. Analiza wartości produktu – przykład
 

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe