Rachunkowość dla finansistów

Rachunkowość dla finansistów

Liczba godzin:
40 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

40 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy katedry Rachunkowości Uniwersytetu Warszawskiego.
Aplikant biegłego rewidenta w firmie z międzynarodowym kapitałem. Autorka licznych publikacji w prasie
fachowej oraz książek m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym” (Difin), Znowelizowana ustawa
o rachunkowości – tekst jednolity z praktycznym komentarzem, Komentarz do nowelizacji  ustawy o r
achunkowości, (Wydawnictwo Wiedza i praktyka). Doświadczony wykładowca  z dziedziny rachunkowości
dla praktyków na studiach podyplomowych, na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów i doradców
podatkowych.

Cena:

do uzgodnienia

Kurs kończy się testem sprawdzającym i po jego pozytywnym zaliczeniu wydaniem zaświadczenia.
Zaświadczenie o ukończeniu kursu z podaniem dokładnego programu zajęć jest wydawane na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie posiadanej przez CEE licencji MEN (wpis do ewidencji nr 738K).

1. Rachunkowość finansowa – zakres, zasady.

 • Pojęcie i zakres rachunkowości.
 • Podstawowe zasady rachunkowości.
 • Podstawowe regulacje prawne.
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza.

2. Środki gospodarcze i źródła ich finansowania.

 • Charakterystyka środków gospodarczych.
 • Kapitały własne oraz obce.
 • Bilans – zestawienie przedstawiające sytuację majątkową jednostki.
 • Zmiany zachodzące w bilansie.

3. Ewidencja zmian w sytuacji majątkowej.

 • Konto księgowe – pojęcie, zasady funkcjonowania.
 • Omówienie kont bilansowych.
 • Syntetyka i analityka.
 • Konta niebilansowe – ich charakterystyka.

4. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • Części składowe ksiąg rachunkowych.
 • Dokumenty księgowe.
 • Zakładowy plan kont.

5. Charakterystyka aktywów pieniężnych.

 • Obrót gotówkowy i bezgotówkowy.
 • Ogólna charakterystyka i ewidencja weksli oraz czeków.

6. Rozrachunki z pracownikami i publiczno-prawne.

 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń.
 • Rozrachunki z ZUS.
 • Pozostałe rozrachunki z pracownikami.
 • Rozrachunki z tytułu podatku VAT.

7. Rzeczowe aktywa obrotowe.

 • Metody wyceny zapasów.
 • Ewidencja zakupu materiałów i towarów.
 • Rozchód zapasów.

8. Rzeczowe aktywa trwałe.

 • Charakterystyka środków trwałych.
 • Metody amortyzacji środków trwałych.
 • Ewidencja zmian w środkach trwałych.
 • Środki trwałe w budowie – zakres przedmiotowy.
 • Amortyzacja rachunkowa a amortyzacja podatkowa.
 • Umowy leasingowe w prawie bilansowym i podatkowym.

9. Wartości niematerialne i prawne

 • Zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawnych.
 • Amortyzacja rachunkowa oraz podatkowa tych składników.
 • Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych.

10.Koszty podstawowej działalności operacyjnej.

 • Klasyfikacja kosztów.
 • Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny.
 • Warianty ewidencyjne kosztów.
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów.

11. Przychody podstawowej działalności operacyjnej.

 • Wycena i ewidencja wytworzonych produktów.
 • Przychody ze sprzedaży produktów.
 • Sprzedaż towarów i materiałów – ewidencja.

12. Pozostałe koszty oraz przychody.

 • Koszty i przychody pozostałej działalności operacyjnej.
 • Działalność finansowa – koszty oraz przychody tej działalności.
 • Straty i zyski nadzwyczajne.

13. Ustalenie wyniku finansowego.

 • Rezerwy w prawie bilansowym oraz podatkowym.
 • Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
 • Porównawczy oraz kalkulacyjny wariant ustalania wyniku finansowego.
 • Podatki odroczone.

14. prawozdawczość finansowa.

 • Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego, elementy składowe.
 • Układ bilansu-wycena do bilansu i zawartość poszczególnych pozycji bilansowych.
 • Rachunek zysków i strat: wariant porównawczy i kalkulacyjny.
 • Sprawozdanie z przepływu pieniężnych.
 • Zestawieni zmian w kapitale własnym.
 • Informacja dodatkowa.
 • Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.

15. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej.

 • Analiza strukturalna sprawozdań finansowych.
 • Analiza wskaźnikowa i jej wykorzystanie do oceny sytuacji finansowej.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe