Rachunkowość od podstaw – kurs intensywny – transmisja online

Rachunkowość od podstaw – kurs intensywny – transmisja online

Liczba godzin:
40 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
Janusz Budzyński, Joanna Dębska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 990 ,- PLN
 • szkolenie online: 1110 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
16/05/2020

Cel kursu: Rachunkowość od podstaw – kurs intensywny

Kurs przeznaczony jest dla osób które swoją karierę zawodową chcą związać z pracą w księgowości oraz dla osób pracujących w działach IT wdrażających systemy księgowe. Program realizowany będzie w oparciu o pracę na przepisach, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych, kazusów i testów. Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy, a jeśli wykładowca wskaże, również podręczniki. Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowcy opracują zadania i przykłady do samodzielnego ugruntowania przerobionego materiału. Kurs został ujęty w klasyfikacji zawodów (księgowy  – kod zawodu 331301). Zaliczenie kursu  i certyfikat otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zaliczyły egzamin pisemny.

Kurs umożliwia nabycie solidnych podstaw z zakresu rachunkowości zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym. Rozwiązywane podczas zajęć kazusy odnoszą się do sytuacji spotykanych w codziennej pracy księgowego. Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców – praktyków.

Kurs Rachunkowość od podstaw – przygotowuje słuchacza do pracy w działach księgowości. Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Kurs zakończony jest egzaminem końcowym potwierdzającym umiejętności w zakresie zawodu  zawodu: księgowy  – kod zawodu 331301, który został ujęty w Klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz.U. 2014, poz.1145 z późn. zm.

Rachunkowość od podstaw - kurs intensywny

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Terminy zajęć:

16-17 maja 2020 r.
30-31 maja 2020 r.
6 czerwca 2020 r.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą :

w soboty i niedziele (5 dni) w godz. 09:00-15:45

Wykładowcy:

Janusz Budzyński – biegły rewident . Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i podatków. Od kilku lat intensywnie wykłada na kursach i szkoleniach z rachunkowości, na różnym poziomie zaawansowania. Wiedza, doświadczenie i umiejętności biegłego rewidenta sprawiają, że podczas zajęć przekazywana jest nie tylko sucha wiedza w oparciu o obowiązujące przepisy, ale prezentowanych jest  wiele ciekawych  przykładów i przypadków podejścia do omawianego problemu. Dlatego też zajęcia z p. Budzyńskim cieszą się szczególnym zainteresowaniem właśnie wśród praktyków.

Płatności:

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.
W przypadku zmiany trybu zajęć na zajęcia online, opłata za dostęp do platformy internetowej: 3 zł za każdą godz. lekcyjną zajęć (66 zł za zjazd).

Uczestnikom zapewniamy: 

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały
 • akty prawne,
 • inne materiały autorskie przygotowane przez wykładowców.
 • egzamin końcowy
 • serwis kawowy
 • catering.
Kurs Rachunkowość od podstaw – kurs intensywny jest realizowany w ramach naszej oferty na Certyfikowane kursy księgowości.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program kursu “Rachunkowość od podstaw – kurs intensywny”

1. Zakres stosowania ustawy o rachunkowości
2. Podstawowe definicje
3. Zasady rachunkowości
4. Układ Bilansu i Rachunku wyników
5. Podstawowe operacje gospodarcze:

 •  ujmowanie w księgach rachunkowych
 •  prezentacja w bilansie i rachunku zysków i strat
 •  informacja dodatkowa

6. Inwestycje krótkoterminowe:

 • środki pieniężne
 • środki pieniężne w drodze
 • inne aktywa pieniężne
 • rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe

7. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług
8. Zapasy:

 • materiały
 • towary
 • produkcja w toku
 • produkty
 • zaliczki na dostawy

9. Środki trwałe:

 • wartości niematerialne i prawne
 • rzeczowe aktywa trwałe i ich podział według grup
 • zaliczki na środki trwałe
 • środki trwałe w budowie

10. Kapitał własny:

 • kapitał podstawowy
 • kapitał zapasowy
 • wynik finansowy

11. Przychody i koszty:

 • związane z działalnością podstawową
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • przychody i koszty finansowe

12. Rozliczenia międzyokresowe:

 • przychodów
 • kosztów

13 Rachunek zysków i strat:

 • w wersji kalkulacyjnej
 • w wersji porównawczej

14. Elementy prawa podatkowego:

 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • podatek od towarów i usług

15. Wybrane zagadnienia prawa pracy
16. Elementy ubezpieczeń społecznych.

 • Składki na ubezpieczenia społeczne:

a) emerytalne
b) rentowe
c) chorobowe
d) wypadkowe
e) Fundusz Pracy
f) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

a) ubezpieczenia obowiązkowe
b) dobrowolne objęcie ubezpieczeniami
c) osoby podlegające ubezpieczeniom
d) dzień objęcia ubezpieczeniem

 • Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne
 • Zgłoszenia do ubezpieczenia
 • Różnice między ZUS a PIT
 • Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby.

17. Egzamin końcowy

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2020 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl