Kurs rachunkowość na samodzielnego księgowego

Kurs rachunkowość na samodzielnego księgowego

Liczba godzin:
60 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła, Janusz Budzyński
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 1580 ,- PLN
 • szkolenie online: 1580 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
15/05/2021 - 27/06/2021

Kurs na samodzielnego księgowego – cel szkolenia:

Kurs na samodzielnego księgowego przeznaczony jest dla osób które swoją karierę zawodową chcą związać z pracą w księgowości na samodzielnym stanowisku.

 • Kurs ma na celu praktyczne przygotowanie do pracy w tym zawodzie. Mając powyższe na uwadze opracowaliśmy intensywny program kursu, przygotowujący uczestników do kolejnych szczebli kariery księgowego.
 • Program kursu na samodzielnego księgowego, realizowany będzie w oparciu o pracę na przepisach, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych, kazusów i testów.
 • Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy, a jeśli wykładowca wskaże, również podręczniki. Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowcy opracują zadania i przykłady do samodzielnego ugruntowania przerobionego materiału.
 • Kurs został ujęty w klasyfikacji zawodów specjalista ds. rachunkowościkod zawodu 241103. 
 • Zaliczenie kursu  i certyfikat otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zaliczyły egzamin pisemny

Oferta skierowana jest do osób pracujących w księgowości, które chcą pogłębić wiedzę w oparciu o znowelizowaną ustawę o rachunkowości i o elementy Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Podczas zajęć omówione zostaną aktualne przepisy oraz przewidywane zmiany legislacyjne. 

Kurs na samodzielnego księgowego i uzyskanie po jego zakończeniu odpowiedniego certyfikatu, jest początkiem drogi na drabinie kariery księgowego. W kolejnym etapie samodzielny księgowy może awansować na głównego księgowego. Awans taki może znacznie ułatwić uzyskanie certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednak na początku tej drogi, zanim jeszcze zapiszemy się na kursy na samodzielnego księgowego, dobrze jest mieć doświadczenie na stanowisku księgowego.

Kurs rachunkowość na samodzielnego księgowego przygotowuje do zawodu:  specjalista ds. rachunkowości – kod zawodu 241103, który został ujęty w Klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz.U. 2014, poz.1145 z późn. zm.

Kurs na samodzielnego księgowego

Terminy zajęć:

15-16 maja 2021 r.
29-30 maja 2021 r.
12-13 czerwca 2021 r.
26-27 czerwca 2021 r.

Zajęcia będą się odbywać:

w soboty w godz. 09:00-15:45
i niedziele w godz. 09:00-15:00

Wykładowca:

Anna Olszówka – biegły rewident, absolwent Podyplomowych Studiów Podatkowych Szkoły Głównej Handlowej oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wieloletni praktyk, sprawnie łączący wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w obszarze finansów (podatki, audyt, sprawozdawczość) z bardzo dobrą znajomością zagadnień związanych z ich wdrażaniem. Bogate doświadczenie zawodowe zdobywała w EY, Deloitte, spółce giełdowej oraz międzynarodowych instytucjach finansowych.

Janusz Budzyński – biegły rewident. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i podatków. Od kilku lat intensywnie wykłada na kursach i szkoleniach z rachunkowości, na różnym poziomie zaawansowania. Wiedza, doświadczenie i umiejętności biegłego rewidenta sprawiają, że podczas zajęć przekazywana jest nie tylko sucha wiedza w oparciu o obowiązujące przepisy, ale prezentowanych jest  wiele ciekawych  przykładów i przypadków podejścia do omawianego problemu. Dlatego też zajęcia z p. Budzyńskim cieszą się szczególnym zainteresowaniem właśnie wśród praktyków.

Płatności:

Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania oraz kosztów przesyłki kurierskiej materiałów szkoleniowych, która kalkulowana jest w zależności od ich wagi.

Uczestnikom kursu na samodzielnego księgowego zapewniamy:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały
 • akty prawne,
 • inne materiały autorskie przygotowane przez wykładowców,
 • egzamin końcowy,
 • certyfikat potwierdzający ukończenie kursu i uprawniający do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103 ujęty w klasyfikacji zawodów i i specjalności.)
 • serwis kawowy,
 • catering
Kurs Rachunkowość na samodzielnego księgowego jest realizowany w ramach naszej oferty na Certyfikowane kursy księgowości.

Forma zajęć:

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs na samodzielnego księgowego prowadzony będzie również w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to  forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Kurs stacjonarny jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert Warszawa.

W przypadku wyboru szkolenia w formie transmisji online do ceny należy doliczyć koszt przesyłki kurierskiej, którą przesłane zostaną materiały.

 

Program kursu “Rachunkowość na samodzielnego księgowego”:

I  Blok: rachunkowość

1.    Zagadnienia ogólne

a)    przedmiot rachunkowości
b)    zasady rachunkowości
c)    prowadzenie ksiąg rachunkowych
d)    polityka rachunkowości

2.    Środki pieniężne i aktywa pieniężne – w tym wg MSR

a)    obrót gotówkowy
b)    obrót bezgotówkowy
c)    dokumentacja obrotu pieniężnego
d)    środki pieniężne w drodze

3.    Rozrachunki krótkoterminowe – w tym wg MSR

a)    rozrachunki z tytułu dostaw i usług
b)    odpisy aktualizujące
c)    rozrachunki z tytułu podatków i ZUS
d)    inne rozrachunki
e)    należności dochodzone na drodze sądowej
f)     rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
g)    rozrachunki w walutach obcych

4.    Zapasy – w tym wg MSR

a)    materiały
b)    towary
c)    zaliczki
d)    metody ustalania wartości rozchodów
e)    dokumentacja obrotu zapasami
f)     inwentaryzacja, metody, terminy
g)    rozliczenie niedoborów i nadwyżek

5.    Aktywa trwałe – w tym wg MSR

a)    wartości niematerialne i prawne
b)    środki trwałe
c)    środki trwałe w budowie
d)    zaliczki

6.    Kapitały własne -Ust. o Rach, MSR

a)    kapitał podstawowy
b)    kapitał zapasowy
c)    zysk/strata

7.    Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – w tym wg MSR

a)    rozliczenia międzyokresowe
b)    fundusze specjalne
c)    rezerwy

8.    Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

a)    klasyfikacja kosztów rodzajowych
b)    rozliczenie kosztów
c)    miejsca powstawania kosztów

9.    Produkty gotowe – w tym wg Ust. o Rach. i MSR

a)    wyroby gotowe i usługi
b)    półprodukty
c)    produkcja w toku
d)    rozliczenie produkcji

10.    Sprawozdanie finansowe – w tym wg MSR

a)    roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
b)    rozliczenie i podział wyniku finansowego
c)    bilans
d)    rachunek zysków i strat
e)    zatwierdzenie sprawozdania finansowego
f)     podział wyniku finansowego

II  Blok: podatki   

1. Ordynacja podatkowa

a) definicja podatku i zaliczek
b) podatnik, płatnik, inkasent
c) terminy
d) interpretacje ogólne i indywidualne
e) obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe
f)  przedawnienie
g) korekta deklaracji

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych

a) nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
b) źródła przychodów
c) umowy cywilno – prawne
d) przykłady praktyczne zwolnień przedmiotowych
e) koszty uzyskania przychodów

 • pracownicze i dotyczące umów cywilnoprawnych
 • dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej

3. Podatek od towarów i usług

a) zakres opodatkowania
b) WNT i WDT
c) obowiązek podatkowy, przypadki szczególne
d) miejsce świadczenia przy dostawie towarów i usług
e) podstawa opodatkowania
f)  import i eksport

4  Podatek dochodowy od osób prawnych

a) środki trwałe
b) metody i stawki amortyzacji
c) leasing operacyjny i finansowy
d) przychody podatkowe
e) przykłady kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów
f)  zaliczkowa forma regulowania podatku.

III Blok: ubezpieczenia społeczne

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia

a) płacone przez ubezpieczonego
b) płacone przez płatnika

2. Składka zdrowotna
3. Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy.

IV Egzamin końcowy – stacjonarny lub online.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe