Kurs rachunkowość na samodzielnego księgowego

Kurs rachunkowość na samodzielnego księgowego

Liczba godzin:
84 godz. lekcyjne
Prowadzący:
Joanna Dębska, Janusz Budzyński
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1900 ,- PLN
 • szkolenie stacjonarne: 2150 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
20/04/2024 - 23/06/2024

Kurs na samodzielnego księgowego – cel i korzyści:

Kurs na samodzielnego księgowego przeznaczony jest dla osób które swoją karierę zawodową chcą związać z pracą w księgowości na samodzielnym stanowisku. Kurs obejmuje 84 godziny dydaktyczne, w tym egzamin końcowy. 

 • Kurs ma na celu praktyczne przygotowanie do pracy w tym zawodzie. Mając powyższe na uwadze opracowaliśmy program kursu, przygotowujący uczestników do kolejnych szczebli kariery księgowego.
 • Program kursu na samodzielnego księgowego, realizowany będzie w oparciu o pracę na przepisach, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych, kazusów i testów.
 • Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy, a jeśli wykładowca wskaże, również podręczniki. Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowcy opracują zadania i przykłady do samodzielnego ugruntowania przerobionego materiału.
 • Kurs  przygotowuje do zawodu ujętego w klasyfikacji zawodów specjalista ds. rachunkowościkod zawodu 241103. 
 • Certyfikat otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zdały egzamin pisemny

Terminy zajęć:

20-21 kwiecień 2024 r.
11-12 maja 2024 r.
18-19 maj 2024 r.
8-9 czerwca 2024 r.
22-23 czerwca 2024 r.

Zajęcia będą się odbywać:

w soboty w godz. 09:00-15:45
i niedziele w godz. 09:00-15:45

Adresaci kursu:

 • osoby pracujące w księgowości, które mają podstawową wiedzę i doświadczenie z tego zakresu,
 • osoby, które niedawno podjęły lub planują podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego.
 • osoby, pracujące na stanowisku księgowego, które chcą pogłębić wiedzę w oparciu o aktualne przepisy ustawy o rachunkowości, przepisy podatkowe oraz przewidywane zmiany legislacyjne. 

Egzamin i certyfikat

Kurs rachunkowość na samodzielnego księgowego przygotowuje do zawoduspecjalista ds. rachunkowości – kod zawodu 241103, który został ujęty w Klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz.U. 2014, poz.1145 z późn. zm.

Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje “Zaświadczenie o ukończeniu kursu” na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Certyfikat potwierdzający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103) otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zdały egzamin pisemny.

Kurs na samodzielnego księgowego i uzyskanie po jego zakończeniu certyfikatu jest początkiem drogi w karierze księgowego. W kolejnym etapie samodzielny księgowy może awansować na głównego księgowego. Awans taki może znacznie ułatwić uzyskanie certyfikatu uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Kurs na samodzielnego księgowego

Wykładowca:

Joanna Dębska – posiada uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych nadane przez Ministra Finansów. Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów zawodowych i szkoleń z tematyki rachunkowości i podatków. Wykładowca w szkołach wyższych na kierunkach finansowych. Ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale zarządzania.

Janusz Budzyński – biegły rewident. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości i podatków. Od kilku lat intensywnie wykłada na kursach i szkoleniach z rachunkowości, na różnym poziomie zaawansowania. Wiedza, doświadczenie i umiejętności biegłego rewidenta sprawiają, że podczas zajęć przekazywana jest nie tylko sucha wiedza w oparciu o obowiązujące przepisy, ale prezentowanych jest  wiele ciekawych  przykładów i przypadków podejścia do omawianego problemu. Dlatego też zajęcia z p. Budzyńskim cieszą się szczególnym zainteresowaniem właśnie wśród praktyków.

Płatności:

Koszt kursu:

1900 zł przy zgłoszeniu do 29 lutego 2024 r. 2100 – kurs w formie transmisji online

2150 przy zgłoszeniu do 29 lutego 2024 r.  2250 zł – kurs w formie stacjonarnej.

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie raty. I rata płatna przed rozpoczęciem kursu, II rata w połowie kursu.

Uczestnikom kursu na samodzielnego księgowego zapewniamy:

 • podręcznik oraz zbiór zadań z rachunkowości 
 • materiały autorskie przygotowane przez wykładowców oraz akty prawne (materiały w formie elektornicznej dla uczestników online i w formie wydruku dla uczestników stacjonarnych)
 • egzamin końcowy 
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu na podstawie rozporządzenia MEN
 • certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji zawodowych w zakresie zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103) dla osób, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zdały egzamin pisemny.
 • serwis kawowy i catering w przypadku szkoleń w sali.
Kurs Rachunkowość na samodzielnego księgowego jest realizowany w ramach naszej oferty na Certyfikowane kursy księgowości.

Forma zajęć:

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs na samodzielnego księgowego prowadzony będzie również w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to  forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Kurs stacjonarny jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert Warszawa.

W przypadku wyboru szkolenia w formie transmisji online do ceny należy doliczyć koszt przesyłki kurierskiej, którą przesłane zostaną materiały.

Program kursu “Rachunkowość na samodzielnego księgowego”:

I  Blok: rachunkowość

1.    Zagadnienia ogólne

a)    przedmiot rachunkowości
b)    zasady rachunkowości
c)    prowadzenie ksiąg rachunkowych
d)    polityka rachunkowości

2.    Środki pieniężne i aktywa pieniężne 

a)    obrót gotówkowy
b)    obrót bezgotówkowy
c)    dokumentacja obrotu pieniężnego
d)    środki pieniężne w drodze

3.    Rozrachunki krótkoterminowe

a)    rozrachunki z tytułu dostaw i usług
b)    odpisy aktualizujące
c)    rozrachunki z tytułu podatków i ZUS
d)    inne rozrachunki
e)    należności dochodzone na drodze sądowej
f)     rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
g)    rozrachunki w walutach obcych

4.    Zapasy 

a)    materiały
b)    towary
c)    zaliczki
d)    metody ustalania wartości rozchodów
e)    dokumentacja obrotu zapasami
f)     inwentaryzacja, metody, terminy
g)    rozliczenie niedoborów i nadwyżek

5.    Aktywa trwałe

a)    wartości niematerialne i prawne
b)    środki trwałe
c)    środki trwałe w budowie
d)    zaliczki

6.    Kapitały własne 

a)    kapitał podstawowy
b)    kapitał zapasowy
c)    zysk/strata

7.    Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

a)    rozliczenia międzyokresowe
b)    fundusze specjalne
c)    rezerwy

8.    Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

a)    klasyfikacja kosztów rodzajowych
b)    rozliczenie kosztów
c)    miejsca powstawania kosztów

9.    Produkty gotowe

a)    wyroby gotowe i usługi
b)    półprodukty
c)    produkcja w toku
d)    rozliczenie produkcji

10.    Sprawozdanie finansowe

a)    roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
b)    rozliczenie i podział wyniku finansowego
c)    bilans
d)    rachunek zysków i strat
e)    zatwierdzenie sprawozdania finansowego
f)     podział wyniku finansowego

II  Blok: podatki   

1. Ordynacja podatkowa

a) zakres Ordynacji,
b) definicja podatku i zaliczek,
c) podatnik, płatnik, inkasent,
d) terminy,
e) interpretacje ogólne i indywidualne,
f) obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe,
g)  przedawnienie zobowiązania podatkowego,
h) odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych

a) nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
b) źródła przychodów,
c) umowy cywilnoprawne,
d) przychody podatkowe i przychody nie stanowiące przychodów podatkowych,
e) przykłady praktyczne zwolnień przedmiotowych,
f) dzień poniesienia kosztu,
g) koszty uzyskania przychodów i koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów,
h) Polski ład.

3. Podatek od towarów i usług

a) zakres opodatkowania,
b) podstawa opodatkowania,
c) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
d) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
e) import i eksport,
f) obowiązek podatkowy, przypadki szczególne
g) miejsce świadczenia przy dostawie towarów i usług
h) usługi i refakturowanie usług,
i) korekta podatku należnego i naliczonego,
j) zmiany od 01.01.2022r.

4  Podatek dochodowy od osób prawnych

a) środki trwałe,
b) metody i stawki amortyzacji,
c) leasing operacyjny i finansowy,
d) dzień uzyskania przychodu,
e) dzień poniesienia kosztu i różnice między podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
f) zaliczkowa forma regulowania podatku i różnice między podatkiem dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
g) Polski Ład.

III Blok: ubezpieczenia społeczne

1. Składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia

a) ubezpieczony i płatnik,
b) rodzaje składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusze,
c) ustalanie podstawy naliczania składek,
d) sporządzanie listy płac i rachunków cywilnoprawnych,
e) wynagrodzenie i składki a koszt uzyskania przychodów,
f) Polski Ład.

2. Składka zdrowotna.

a) podstawa naliczania składki zdrowotnej,
b) Polski Ład.

3. Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy.

a) różnice między wynagrodzeniem a zasiłkiem chorobowym,
b) przykłady ustalania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego,
c) Polski Ład.

IV Etyka a rachunkowość.

V Egzamin końcowy.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe