Rachunkowość samodzielnego księgowego

Rachunkowość samodzielnego księgowego

Liczba godzin:
45 godz. lekcyjne
Prowadzący:
Janusz Budzyński
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie stacjonarne: 1600 ,- PLN
 • szkolenie online: 1735 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
marzec 2020

Cel kursu: Rachunkowość samodzielnego księgowego

Kurs przeznaczony jest dla osób które swoją karierę zawodową chcą związać z pracą w księgowości na samodzielnym stanowisku. Kurs ma na celu praktyczne przygotowanie do pracy w tym zawodzie. Program realizowany będzie w oparciu o pracę na przepisach, rozwiązywaniu zadań sytuacyjnych, kazusów i testów. Uczestnicy  szkolenia otrzymają wszystkie niezbędne do zajęć materiały: przepisy, materiały autorskie, zadania, testy, a jeśli wykładowca wskaże, również podręczniki. Aby lepiej przyswoić materiał, wykładowcy opracują zadania i przykłady do samodzielnego ugruntowania przerobionego materiału.Kurs został ujęty w klasyfikacji zawodów specjalista ds. rachunkowości – kod zawodu 241103. Zaliczenie kursu  i certyfikat otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zaliczyły egzamin pisemny.

Oferta skierowana jest do osób pracujących w księgowości, które chcą pogłębić wiedzę w oparciu o znowelizowaną ustawę o rachunkowości i o elementy Miedzynarodowych Standardów Rachunkowości. Podczas zajęć omówione zostaną aktualne przepisy oraz przewidywane zmiany legislacyjne.

Kurs Rachunkowość samodzielnego księgowego przygotowuje do zawodu:  specjalista ds. rachunkowości – kod zawodu 241103, który został ujęty w Klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz.U. 2014, poz.1145 z późn. zm.

Kurs Rachunkowość samodzielnego księgowego

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym – jest to nowatorska forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Terminy zajęć:

marzec 2020 r.
kwiecień 2020 r.
kwiecień 2020 r.

Zajęcia będą się odbywać:

w soboty w godz. 09:00-15:45
i niedziele w godz. 09:00-15:00

Wykładowca:

Janusz Budzyński – biegły rewident, wieloletni dyrektor finansowy w polskim przedsiębiorstwie, doświadczony dydaktyk od lat współpracujący z Centrum Edukacji Ekspert. Począwszy od 1996r. uczestniczy  przy badaniu sprawozdań finansowych. W Centrum Edukacji Ekspert  prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości i podatków na kursach dla kandydatów na biegłych rewidentów, na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i dla kandydatów na doradców podatkowych.

Uczestnikom zapewniamy:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały
 • akty prawne,
 • inne materiały autorskie przygotowane przez wykładowców,
 • egzamin końcowy,
 • serwis kawowy,
 • catering
 • certyfikat potwierdzający ukończenie kursu i uprawniający do wykonywania zawodu: specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241103 ujęty w klasyfikacji zawodów i i specjalności.)
Kurs Rachunkowość samodzielnego księgowego jest realizowany w ramach naszej oferty na Certyfikowane kursy księgowości.

Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program kursu “Rachunkowość samodzielnego księgowego”:

I  Blok: rachunkowość

1.    Zagadnienia ogólne

a)    przedmiot rachunkowości
b)    zasady rachunkowości
c)    prowadzenie ksiąg rachunkowych
d)    polityka rachunkowości

2.    Środki pieniężne i aktywa pieniężne

a)    obrót gotówkowy
b)    obrót bezgotówkowy
c)    dokumentacja obrotu pieniężnego
d)    środki pieniężne w drodze

3.    Rozrachunki krótkoterminowe

a)    rozrachunki z tytułu dostaw i usług
b)    odpisy aktualizujące
c)    rozrachunki z tytułu podatków i ZUS
d)    inne rozrachunki
e)    należności dochodzone na drodze sądowej
f)     rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
g)    rozrachunki w walutach obcych

4.    Zapasy

a)    materiały
b)    towary
c)    zaliczki
d)    metody ustalania wartości rozchodów
e)    dokumentacja obrotu zapasami
f)     inwentaryzacja, metody, terminy
g)    rozliczenie niedoborów i nadwyżek

5.    Aktywa trwałe

a)    wartości niematerialne i prawne
b)    środki trwałe
c)    środki trwałe w budowie
d)    zaliczki

6.    Kapitały własne

a)    kapitał podstawowy
b)    kapitał zapasowy
c)    zysk/strata

7.    Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

a)    rozliczenia międzyokresowe
b)    fundusze specjalne
c)    rezerwy

8.    Koszty w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym

a)    klasyfikacja kosztów rodzajowych
b)    rozliczenie kosztów
c)    miejsca powstawania kosztów

9.    Produkty gotowe

a)    wyroby gotowe i usługi
b)    półprodukty
c)    produkcja w toku
d)    rozliczenie produkcji

10.    Sprawozdanie finansowe

a)    roczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
b)    rozliczenie i podział wyniku finansowego
c)    bilans
d)    rachunek zysków i strat
e)    zatwierdzenie sprawozdania finansowego
f)     podział wyniku finansowego

II  Blok: podatki   

1. Ordynacja podatkowa

a) definicja podatku i zaliczek
b) podatnik, płatnik, inkasent
c) terminy
d) interpretacje ogólne i indywidualne
e) obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe
f)  przedawnienie
g) korekta deklaracji

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych

a) nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
b) źródła przychodów
c) umowy cywilno – prawne
d) przykłady praktyczne zwolnień przedmiotowych
e) koszty uzyskania przychodów

 • pracownicze i dotyczące umów cywilnoprawnych
 • dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej

3. Podatek od towarów i usług

a) zakres opodatkowania
b) WNT i WDT
c) obowiązek podatkowy, przypadki szczególne
d) miejsce świadczenia przy dostawie towarów i usług
e) podstawa opodatkowania
f)  import i eksport

4  Podatek dochodowy od osób prawnych

a) środki trwałe
b) metody i stawki amortyzacji
c) leasing operacyjny i finansowy
d) przychody podatkowe
e) przykłady kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów
f)  zaliczkowa forma regulowania podatku.

III Blok: ubezpieczenia społeczne

1. Składki na ubezpieczenia społeczne

a) płacone przez ubezpieczonego
b) płacone przez płatnika

2. Składka zdrowotna
3. Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy.

Opinie uczestników

Centrum Edukacji Ekspert - opinia
Agata M.

Chciałabym podziękować Państwu za organizację szkolenia, które było świetnie zorganizowane pod każdym względem. Proszę przekazać podziękowania jeszcze raz Panu Januszowi Budzyńskiemu – ekspertowi jakich mało. Przychodzenie na zajęcia, które prowadził Pan Janusz, było ogromną przyjemnością.

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2019 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kursy księgowości, Szkolenia podatkowe

realizacja: estinet.pl