Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Marek Nowak
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 1200 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 1200 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
25/11/2021 - 26/11/2021

Celem szkolenia “Rachunkowość zarządcza” jest:

zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i metodami z zakresu rachunkowości. Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie przez uczestników omawianych pojęć i metod.

cee Rachunkowość zarządcza

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego w zakresie rachunkowości zarządczej, kadry kierowniczej pionów niefinansowych.

Nabyte umiejętności:

Rozumienie i swobodne poruszanie się w świecie pojęć z zakresu rachunkowości zarządczej, umiejętność dokonywania oceny opłacalności działań podejmowanych w przedsiębiorstwie.

Godziny zajęć:

09:00 – 15:00

Wykładowca:

Dr Marek Nowak jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. W latach 1989-1993 pracował jako asystent w Katedrze Finansów, a następnie w Katedrze Bankowości na SGH. W latach 1990-1991, równolegle do pracy na uczelni, pracował w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium) jako analityk w departamencie kredytów. W latach 1991-1992 otrzymał stypendium Fulbrighta i studiował w ramach programu Master of International Business Studies na University of South Carolina w USA. W latach 1993-1997 był dyrektorem Instytutu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie. W 1994 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W 1999 roku ukończył Podyplomowe Studium Konsultingu na SGH. Szkoleniami zajmuje się od 1990 roku, początkowo równolegle z pracą na uczelniach. Od 1997 roku działa jako niezależny wykładowca-konsultant. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem w zakresie finansów przedsiębiorstw (m. in. finanse dla nie finansistów, analiza sprawozdań finansowych, analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ocena wiarygodności kontrahenta, ocena projektów inwestycyjnych, koszt kapitału, zarządzanie kapitałem obrotowym, wycena przedsiębiorstw, biznes plan, papiery komercyjne, szkolenia dla kandydatów na doradców inwestycyjnych). Od kilkunastu lat we współpracy z Centrum Edukacji Ekspert prowadzi szkolenia dla kandydatów na biegłych rewidentów. Poza dużą liczbą szkoleń otwartych prowadził szkolenia zamknięte dla kilkudziesięciu wiodących firm polskich i zagranicznych działających w Polsce.

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę
• akty prawne potrzebne do zajęć
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• serwis kawowy

Kurs “Rachunkowość zarządcza” jest realizowany w ramach naszej oferty na  kursy księgowości.

Kurs “Rachunkowość zarządcza”jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia rachunkowości zarządczej
1.1. Koszty i przychody przyrostowe
1.2. Informacje istotne
1.3. Koszty utraconych korzyści
1.4. Koszty zapadłe
1.5. Koszty utopione
2. Koszty stałe i zmienne
2.1. Metody podziału kosztów na stałej i zmienne
2.1.1. Metoda księgowa
2.1.2. Metoda studiów technologicznych
2.1.3. Metoda dwóch punktów
2.1.4. Metoda regresji liniowej
3. Próg rentowności i marża na pokrycie
3.1. Założenia progu rentowności
3.2. Próg rentowności dla produkcji wieloasortymentowej
3.3. Marża brutto i margines bezpieczeństwa
3.4. Wpływ struktury kosztów w podziale na stałe i zmienne na próg rentowności i wynik przedsiębior-stwa
4. Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych
5. Podejmowanie decyzji na podstawie analizy marży
5.1. Ocena opłacalności poszczególnych asortymentów produkcji z punktu widzenia marży na pokry-cie
5.2. Analiza struktury sprzedaży pod kątem marży i wpływu na wynik
5.3. Produkować samemu czy kupić na zewnątrz
5.4. Ocena opłacalności specjalnego zamówienia
5.5. Czynniki ograniczające – wybór optymalnej struktury produkcji
6. Metody ustalania cen na bazie kosztów
6.1. Metoda marży brutto
6.2. Metoda marży netto
6.3. Metoda marży na pokrycie
6.4. Metody oparte na stopie zwrotu
6.5 Optymalizacja ceny sprzedaży
7. Budżet, planowanie i podejmowanie decyzji
7.1. Budżet a prognoza
7.2. Budżet wiodący i budżety cząstkowe
7.3. Budżet operacyjny
7.4. Budżet finansowy
7.5. Metody budżetowania
7.6. Budżet elastyczny
7.7. Activity Based Budgeting – ABB
8. Ocena ośrodków odpowiedzialności
8.1. Decentralizacja zarządzania – zalety i wady
8.2. Ośrodki odpowiedzialności – rodzaje
8.3. Dochód rezydualny – Residual Income (RI)
8.4. Ekonomiczna wartość dodana – Economic Value Added (EVA)

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe