Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Marek Nowak
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1500 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 1500 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
04/06/2024 - 05/06/2024

Na szkoleniu “Rachunkowość zarządcza”:

 • poznasz i zrozumiesz podstawowe pojęcia, metody i koncepcje z zakresu rachunkowości,
 • nabędziesz umiejętność poruszania się w świecie tych pojęć,
 • nauczysz się dokonywania oceny opłacalności działań podejmowanych w przedsiębiorstwie.

cee Rachunkowość zarządcza

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego w zakresie rachunkowości zarządczej, kadry kierowniczej pionów niefinansowych.

Forma zajęć:

 • prezentacja,
 • przykłady,
 • ćwiczenia,
 • rozwiązywanie praktycznych problemów,
 • studium przypadku,
 • dyskusja z uczestnikami.

Godziny zajęć:

09:00 – 15:00

Wykładowca:

Dr Marek Nowak – doktor nauk ekonomicznych. Od kilkunastu lat współpracuje z Centrum Edukacji Ekspert w zakresie szkoleń z tematyki finansów m.in. przygotowujących do egzaminów na biegłych rewidentów. Prowadził również szkolenia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych, przygotowujące do egzaminów na doradców inwestycyjnych, we współpracy ze Związkiem Maklerów i Doradców. Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie wieloletniego projektu badawczego dotyczącego analizy i prognozowania rozwoju rynku finansowego w Polsce. Prowadził zajęcia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych na studiach podyplomowych „Akademia Profesjonalnego Inwestowania”, realizowanych przez SGH.

Wcześniej, m.in. pracownik naukowy SGH; analityk w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium); dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości oraz wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.

Autor i współautor kilku książek, m. in. „Praktyczne metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.”, „Emisja papierów komercyjnych w Polsce”, „System finansowy w Polsce”. Autor kilkunastu artykułów i opracowań badawczych, tłumacz książek z zakresu finansów przedsiębiorstw z języka angielskiego (9 pozycji).

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę
• akty prawne potrzebne do zajęć
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• serwis kawowy w przypadku szkolenia stacjonarnego.

Kurs “Rachunkowość zarządcza” jest realizowany w ramach naszej oferty na  szkolenia finansowe.

Kurs “Rachunkowość zarządcza”jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia:
1. Podstawowe pojęcia rachunkowości zarządczej

1.1 Pojęcie i cele rachunkowości zarządczej
1.2 Koszty i przychody przyrostowe
1.3 Informacje istotne
1.4 Koszty utraconych korzyści
1.5 Koszty zapadłe
1.6 Koszty utopione

2. Koszty stałe i zmienne

2.1 Pojęcie i cel wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych
2.2 Metody podziału kosztów na stałej i zmienne
2.3 Metoda księgowa
2.4 Metoda studiów technologicznych
2.5 Metoda dwóch punktów
2.6 Metoda regresji liniowej

3. Próg rentowności i marża na pokrycie

3.1 Założenia modelu progu rentowności
3.2 Próg rentowności dla produkcji jedno i wieloasortymentowej
3.3 Marża brutto i margines bezpieczeństwa
3.4 Wpływ struktury kosztów na próg rentowności i wynik przedsiębiorstwa

4. Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych

4.1 Rachunek zysków i strat w układzie zarządczym
4.2 Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych

5. Podejmowanie decyzji na podstawie analizy marży

5.1 Analiza struktury sprzedaży pod kątem marży i wpływu na wynik
5.2 Produkować samemu czy kupić na zewnątrz
5.3 Ocena opłacalności specjalnego zamówienia
5.4 Ceny transferowe
5.5 Czynniki ograniczające – wybór optymalnej struktury produkcji

6. Metody ustalania cen na bazie kosztów

6.1 Metoda marży brutto
6.2 Metoda marży netto
6.3 Metoda marży na pokrycie
6.4 Metody oparte na stopie zwrotu
6.5 Optymalizacja ceny sprzedaży

7. Budżet, planowanie i podejmowanie decyzji

7.1 Budżet a prognoza
7.2 Budżet wiodący i budżety cząstkowe
7.3 Budżet operacyjny
7.4 Budżet finansowy
7.5 Metody budżetowania
7.6 Budżet elastyczny
7.7 Activity Based Budgeting – ABB

8. Ocena ośrodków odpowiedzialności

8.1 Decentralizacja zarządzania – zalety i wady
8.2 Ośrodki odpowiedzialności – rodzaje
8.3 Dochód rezydualny – Residual Income (RI)
8.4 Zapobieganie zjawisku suboptymalizacji
8.5 Ekonomiczna wartość dodana – Economic Value Added (EVA)

9. Zarządzanie wartością

9.1 Rachunek cyklu życia produktu
9.2 Rachunek kosztów docelowych (target costing)
9.3 Kaizen costing
9.4 Analiza wartości

10. Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard – BSC)

10.1 Strategiczna karta wyników jako narzędzie realizacji strategii przedsiębiorstwa
10.2 Przełożenie wizji i strategii na system celów i mierników
10.3 Łańcuch związków przyczynowo-skutkowych
10.4 Mapa strategii
10.5 Proces wdrażania Strategicznej Karty Wyników

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe