Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych
Prowadzący:
dr Marek Nowak
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie w sali
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie stacjonarne: 1200 ,- PLN + 23% VAT
  • szkolenie online: 1200 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
14/03/2022 - 15/03/2022

Celem szkolenia “Rachunkowość zarządcza” jest:

zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i metodami z zakresu rachunkowości. Szczególny nacisk zostanie położony na zrozumienie przez uczestników omawianych pojęć i metod.

cee Rachunkowość zarządcza

Adresaci szkolenia:

Oferta skierowana jest do osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego w zakresie rachunkowości zarządczej, kadry kierowniczej pionów niefinansowych.

Nabyte umiejętności:

Rozumienie i swobodne poruszanie się w świecie pojęć z zakresu rachunkowości zarządczej, umiejętność dokonywania oceny opłacalności działań podejmowanych w przedsiębiorstwie.

Godziny zajęć:

09:00 – 15:00

Wykładowca:

Dr Marek Nowak – doktor nauk ekonomicznych. Od kilkunastu lat współpracuje z Centrum Edukacji Ekspert w zakresie szkoleń z tematyki finansów m.in. przygotowujących do egzaminów na biegłych rewidentów. Prowadził również szkolenia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych, przygotowujące do egzaminów na doradców inwestycyjnych, we współpracy ze Związkiem Maklerów i Doradców. Współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową w zakresie wieloletniego projektu badawczego dotyczącego analizy i prognozowania rozwoju rynku finansowego w Polsce. Prowadził zajęcia z zakresu Analizy sprawozdań finansowych na studiach podyplomowych „Akademia Profesjonalnego Inwestowania”, realizowanych przez SGH.

Wcześniej, m.in. pracownik naukowy SGH; analityk w Banku Inicjatyw Gospodarczych BIG SA (obecnie Bank Millenium); dyrektor Instytutu Finansów i Rachunkowości oraz wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie.

Autor i współautor kilku książek, m. in. „Praktyczne metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.”, „Emisja papierów komercyjnych w Polsce”, „System finansowy w Polsce”. Autor kilkunastu artykułów i opracowań badawczych, tłumacz książek z zakresu finansów przedsiębiorstw z języka angielskiego (9 pozycji).

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę
• akty prawne potrzebne do zajęć
• zaświadczenie o ukończeniu kursu
• serwis kawowy

Kurs “Rachunkowość zarządcza” jest realizowany w ramach naszej oferty na  kursy księgowości.

Kurs “Rachunkowość zarządcza”jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia rachunkowości zarządczej
1.1. Koszty i przychody przyrostowe
1.2. Informacje istotne
1.3. Koszty utraconych korzyści
1.4. Koszty zapadłe
1.5. Koszty utopione
2. Koszty stałe i zmienne
2.1. Metody podziału kosztów na stałej i zmienne
2.1.1. Metoda księgowa
2.1.2. Metoda studiów technologicznych
2.1.3. Metoda dwóch punktów
2.1.4. Metoda regresji liniowej
3. Próg rentowności i marża na pokrycie
3.1. Założenia progu rentowności
3.2. Próg rentowności dla produkcji wieloasortymentowej
3.3. Marża brutto i margines bezpieczeństwa
3.4. Wpływ struktury kosztów w podziale na stałe i zmienne na próg rentowności i wynik przedsiębior-stwa
4. Wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych
5. Podejmowanie decyzji na podstawie analizy marży
5.1. Ocena opłacalności poszczególnych asortymentów produkcji z punktu widzenia marży na pokry-cie
5.2. Analiza struktury sprzedaży pod kątem marży i wpływu na wynik
5.3. Produkować samemu czy kupić na zewnątrz
5.4. Ocena opłacalności specjalnego zamówienia
5.5. Czynniki ograniczające – wybór optymalnej struktury produkcji
6. Metody ustalania cen na bazie kosztów
6.1. Metoda marży brutto
6.2. Metoda marży netto
6.3. Metoda marży na pokrycie
6.4. Metody oparte na stopie zwrotu
6.5 Optymalizacja ceny sprzedaży
7. Budżet, planowanie i podejmowanie decyzji
7.1. Budżet a prognoza
7.2. Budżet wiodący i budżety cząstkowe
7.3. Budżet operacyjny
7.4. Budżet finansowy
7.5. Metody budżetowania
7.6. Budżet elastyczny
7.7. Activity Based Budgeting – ABB
8. Ocena ośrodków odpowiedzialności
8.1. Decentralizacja zarządzania – zalety i wady
8.2. Ośrodki odpowiedzialności – rodzaje
8.3. Dochód rezydualny – Residual Income (RI)
8.4. Ekonomiczna wartość dodana – Economic Value Added (EVA)

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe