Różnice między MSR i PSR

Różnice między MSR i PSR

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr. Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
Termin:
do uzgodnienia

Celem szkolenia jest:

Celem szkoleń jest pokazanie różnic pomiędzy Międzynarodowymi i krajowymi standardami rachunkowości (MSR i PSR).
Proponowane programy szkoleń stanowią propozycję tematów, która może być modyfikowana w zależności od Państwa zapotrzebowania.

MSR i PSR

Kurs online na żywo

Poza tradycyjną formą stacjonarną, kurs prowadzony będzie również online w czasie rzeczywistym 

Prowadzący:

dr Katarzyna Trzpioła – doktor nauk ekonomicznych na Wydziale Zarządzania UW. Członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, w tym m.in. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Koszt i termin szkolenia:

do ustalenia

Zapewniamy uczestnikom:

 • wszystkie niezbędne do nauki materiały: akty prawne i materiały autorskie przygotowane przez wykładowców
 • serwis kawowy
Szkolenie “Różnice między MSR i PSR ” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia dla biegłych rewidentów.

 Kurs jest realizowany w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa.

Program szkolenia Różnice między MSR i PSR

1. MSSF jako system regulacyjny rachunkowości
2. Założenia koncepcyjne jako podstawa sporządzania informacji
3. Prezentacja sprawozdań finansowych- ogólne zasady przygotowywania danych, omówienie struktury sprawozdania, porównanie do UOR.
4. Zasady związane z przejściem na MSSF: określenie daty sprawozdawczej oraz daty przejścia, zastosowanie zwolnień obligatoryjnych oraz fakultatywnych, wpływ zmian na wartości aktywów, zobowiązań oraz kapitału.
5. Porównanie systemu MSSF do polskich zasad rachunkowości – zasady stosowania MSSF do sprawozdań i zastosowanie do pakietów konsolidacyjnych – omówienie wybranych obszarów.

 • rzeczowe aktywa trwałe – Definicja według standardów, różnice do UOR , ustalanie wartości początkowej, modele wyceny i ujęcie skutków zmian wartości w tym na dzień bilansowy,
 • nieruchomości inwestycyjne – Definicja według standardów, różnice do UOR , ustalanie wartości początkowej, modele wyceny i ujęcie skutków zmian wartości w tym na dzień bilansowy,
 • umowy leasingu wg MSSF 16 Definicja według standardów, różnice do UOR , ustalanie wartości początkowej, modele wyceny i ujęcie skutków zmian wartości w tym na dzień bilansowy,
 • długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – Definicja według standardów, różnice do UOR , ustalanie wartości początkowej,
 • należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności – Definicja według standardów, różnice do UOR , ustalanie wartości początkowej, modele wyceny i ujęcie skutków zmian wartości w tym na dzień bilansowy,
 • zobowiązania z tytułu dostaw i usług – Definicja według standardów, różnice do UOR , ustalanie wartości początkowej, modele wyceny i ujęcie skutków zmian wartości w tym na dzień bilansowy,
 • rozliczenia międzyokresowe z tytułu wyceny kontraktów – ujmowanie aktywów i pasywów – Definicja według standardów, różnice do UOR , ustalanie wartości początkowej, modele wyceny i ujęcie skutków zmian wartości w tym na dzień bilansowy,
 • rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia – Definicja według standardów, różnice do UOR , ustalanie wartości początkowej, modele wyceny i ujęcie skutków zmian wartości w tym na dzień bilansowy,
 • kategorie instrumentów finansowych: MSSF 9 i porównanie MSR 39 oraz rozporządzenia MF. Zasady wyceny dla każdej z kategorii – model.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe