Specjalista do spraw kadr – kurs certyfikowany

Specjalista do spraw kadr – kurs certyfikowany

Liczba godzin:
42 godz. lekcyjne zajęć
Prowadzący:
Beata Tomaszewska
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1215 ,- PLN
 • szkolenie stacjonarne: 1215 ,- PLN
 • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
05/10/2024 - 07/12/2024

Celem kursu specjalista do spraw kadr:

jest przygotowanie uczestników do pracy w działach kadrowych. Podczas kursu uczestnicy otrzymają wiedzę oraz nauczą się stosować ją w praktyce. Zajęcia teoretyczne łączone będą z zajęciami praktycznymi.

Kurs obejmuje 42 godziny dydaktyczne (w tym 2 godz. egzamin).

Terminy zajęć:  

5-6 października 2024 r.
16 listopada 2024 r.
23 listopada 2024 r.
7 grudnia 2024 r. 

Zajęcia odbywać się będą:

w soboty i niedziele w godz. 09:00 – 15:45

Adresaci kursu:

 • osoby, które chcą podjąć pracę w działach kadrowych
 • os0by pracujących w działach kadrowych, które planują objęcie nowych obowiązków lub chcą poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie,
 • przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników.

Egzamin i certyfikat:

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający kompetencje kadrowe ujęte w kwalifikacji kodów zawodu- Specjalista ds. Kadr – (kod zawodu 242307) wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz.U. 2014, poz. 1145 z późn. zm.
Zaliczenie kursu  i certyfikat potwierdzający uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie zawodu otrzymają osoby, które wzięły udział w co najmniej 70% godzin lekcyjnych zajęć i zdały wewnętrzny egzamin pisemny.
Kończąc kurs kadry i płace uczestnik otrzymuje “Zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (MEN) z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Płatności:

Koszt kursu: 1215 zł przy zgłoszeniu do 5 września 2024 r.; 1300 zł.

Istnieje możliwość rozłożenia kursu na 2 raty. I rata płatna przed rozpoczęciem kursu, II rata w połowie kursu.

Forma prowadzenia zajęć

 • kurs stacjonarny w Warszawie
 • kurs w formie transmisji online:
  • jest to  forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat.
  • Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej.
  • Komunikacja z prowadzącym odbywa się poprzez czat oraz głosowo. Uczestnicy mają możliwość włączenia kamery i mikrofonu.
  • Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Prowadzący:

Beata Tomaszewska – wykładowca, doświadczony specjalista z zakresu naliczania wynagrodzeń oraz prowadzenia spraw kadrowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała  pracując w dużej medialnej spółce na stanowiskach kierowniczych w działach kadr i płac oraz w wielu mniejszych firmach sektora prywatnego w zakresie kadrowym i płacowym. Zajmowała się nadzorem nad naliczaniem wynagrodzeń, prawem pracy, prawem ubezpieczeń społecznych, obsługą związków zawodowych, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, prowadzeniem procesów rekrutacyjnych, komunikacją,  organizowaniem pracy dużego zespołu, prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej. Czynnie uczestniczyła we wdrożeniu systemu komputerowego klasy  ERP  oraz nadzorowała funkcjonowania systemów komputerowych  wspomagających pracę w działach kadrowo płacowych. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w przystępny  sposób przekazać  bogatą wiedzę, jednocześnie wykorzystując w czasie zajęć umiejętność powiązania wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową, udzielić wsparcia doradczego i trenerskiego.  Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Warszawie na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”.

Uczestnikom zapewniamy:

 • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w formie elektronicznej w przypadku szkolenia online,
 • materiały szkoleniowe w formie wydruku w przypadku szkolenia stacjonarnego,
 • egzamin końcowy.

Specjalista do spraw kadr – kurs certyfikowany – program:

1.Rekrutacja i nawiązanie stosunku pracy

 • rozmowa z kandydatem do pracy,
 • dane wymagane od kandydata do pracy, klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydata do pracy
 • umowa o pracę, zlecenia, umowa o dzieło – zasady stosowania,
 • rodzaje i charakterystyka umów o pracę,
 • powszechnie obowiązujące i zakładowe źródła prawa pracy – wzajemne zależności,
 • dane wymagane od pracownika, klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych pracownika,
 • umowy o pracę (forma i treść oraz informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia) – przykłady praktyczne,
 • zapoznanie pracownika z przepisami wewnątrzzakładowymi (regulamin pracy i wynagradzania)
 • wstępne, okresowe i kontrolne badania profilaktyczne pracowników,
 • wstępne i okresowe szkolenia BHP,
 • zasady prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • zawartość części A akt osobowych,

2. Dokumentacja pracownicza ze stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia

 • obowiązki pracodawcy i pracownika,
 • zawartość części B akt osobowych –  omówienie wzorów wybranych dokumentów kadrowych przebiegu zatrudnienia,
 • zmiany warunków pracy i płacy w trakcie zatrudnienia,
 • wypowiedzenie zmieniające,
 • omówienie części C i D akt osobowych,
 • długość okresu przechowywania dokumentów pracowniczych i możliwość jego skrócenia,
 • sposób i miejsce przechowywania dokumentów pracowniczych,
 • ponowne zatrudnienie tego samego pracownika
 • zakaz konkurencji – zasady zawierania umów o zakazie konkurencji.
 • zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników;

3 . Urlopy pracownicze, inne nieobecności w pracy.

 • urlop wypoczynkowy (zasady nabywania uprawnień, wymiar urlopu, urlop pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, zasady wyliczania urlopu proporcjonalnego)
 • inne zwolnienia od pracy – „urlopy okolicznościowe”
 • urlopy szkoleniowe
 • urlop bezpłatny
 • zwolnienia lekarskie
 • urlopy macierzyńskie
 • urlopy rodzicielskie
 • urlopy wychowawcze
 • urlopy ojcowskie;

4. Organizacja czasu pracy w zakładzie 

 • definicje
 • normy czasu pracy
 • normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych
 • wymiar czasu pracy
 • okresy odpoczynku dobowe i tygodniowe
 • przerwy wliczane do czasu pracy
 • ewidencja czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych – zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych
 • godziny nadliczbowe kadry zarządzającej
 • przestój,
 • dyżur,
 • praca w porze nocnej,
 • ruchomy czas pracy.

5. Rozwiązanie stosunku pracy 

 • sposoby rozstania z pracownikiem: za wypowiedzeniem, na mocy porozumienia stron, bez wypowiedzenia, z upływem okresu na który była zawarta umowa o pracę,
 • analiza rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem,
 • rozwiązanie umowy o pracę  bez wypowiedzenia z art. 52 z art. 53 kodeksu pracy,
 • zakończenie współpracy na mocy porozumienia stron,
 • zawartość części C akt osobowych,
 • świadectwo pracy w szczegółach.

6. Egzamin

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe