Konsolidacja sprawozdań finansowych – powtórzenie materiału przed egzaminem

Konsolidacja sprawozdań finansowych – powtórzenie materiału przed egzaminem

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych
Rodzaj szkolenia:
  • szkolenie online
Cena:
  • szkolenie online: 295 ,- PLN
  • informacja o dofinansowaniu szkolenia Ten kurs może być dofinansowany – sprawdź
Termin:
06/09/2020

Podczas zajęć zrealizowany zostanie program powtórzeniowy przed egzaminem w PIBR ze Sprawozdań finansowych i ich analizy. 

Koszt zajęć:

295 zł za dzień – dla uczestników kursów w Centrum Edukacji Ekspert
320 zł za dzień – dla pozostałych osób.

Zajęcia odbędą się tylko w trybie on-line w godz. 09.30-16.15 (8 godz. lekcyjnych).

Materiały do zajęć powtórzeniowych zostaną przesłane pocztą elektroniczną.

Sprawdź:

Program:

Podczas zajęć omówione zostaną zadania w oparciu o poniższe zagadnienia.

Roczne skonsolidowane  sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej
1. Podmioty zobowiązane do sporządzania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
2. Elementy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
3. Warunki zwolnienia od sporządzania sprawozdania skonsolidowanego.
4. Metody konsolidacji.
5. Metoda pełna, w tym obowiązki członków grupy kapitałowej w zakresie terminów sporządzania jednostkowych rocznych sprawozdań  finansowych oraz stosowania w nich jednakowych zasad wyceny aktywów i pasywów; eliminacja obrotów i niezrealizowanych wyników wewnątrzgrupowych; ujmowanie dywidend; ustalanie, rozliczanie i idencjonowanie wartości firmy i ujemnej wartości firmy/zysku z okazyjnego nabycia; kapitał z aktualizacji wyceny; udziały mniejszościowe/udziały niekontrolujące.
6. Metoda proporcjonalna, w tym zakres stosowania; zasady i tytuły wyłączeń; wartość firmy, ujemna wartość firmy, rozliczenie wartości firmy.
7. Metoda praw własności, w tym zakres stosowania; wycena udziałów na dzień rozpoczęcia wywierania znaczącego wpływu; wycena udziałów na koniec roku obrotowego i w następnych okresach sprawozdawczych; zasady ustalania i rozliczania wartości firmy i ujemnej wartości firmy/zysku z okazyjnego nabycia; wyłączenia.
8. Konsolidacja grup mieszanych.
9. Test na utratę wartości firmy.
10. Dokumentacja konsolidacyjna.
11. Specyficzne problemy konsolidacji, w tym waluta funkcjonalna i prezentacji; ustalanie różnic kursowych z tytułu konsolidacji; różne systemy sprawozdawcze.

Obowiązki informacyjne spółek, których akcje znajdują się w publicznym  obrocie oraz innych emitentów papierów wartościowych
1. Obowiązki informacyjne spółek notowanych na głównym rynku GPW.
2. Obowiązki informacyjne spółek notowanych na rynku NewConnect.
3. Obowiązki informacyjne inwestorów posiadających znaczące pakiety akcji oraz władz spółek.
4. Obowiązki informacyjne innych emitentów papierów wartościowych.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2021 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe