Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych-konsolidowanie sprawozdań finansowych

Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych-konsolidowanie sprawozdań finansowych

Liczba godzin:
14 godz. lekcyjnych zajęć
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:

Cel kursu:

analiza obowiązujących przepisów prawnych z uwzględnieniem wymogów informacyjnych spółek publicznych i regulacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, poparta przykładami praktycznymi

Termin:

do uzgodnienia

Liczba godzin:

14 godzin lekcyjnych

Wykładowca:

dydaktyk, związany z Uniwersytetem Łódzkim, praktyk – biegły rewident, ekspert w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych. Autor licznych opracowań i publikacji (“Sprawozdania finansowe jednostek powiązanych. Przykłady i komentarze”, “Konsolidacja sprawozdań finansowych”  – PAR S.A.)

Cena:

do uzgodnienia

Program:

Część ogólna.

1. Identyfikacja i wyjaśnienie istoty podstawowych zmian w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w ustawie.

2. Kierunki i zakres uszczegółowień regulacji prawnych i środowiskowych w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych jednostek powiązanych

 • zakres wymogów rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rachunkowości.

3. Wymogi formalno-prawne sporządzania, publikowania i badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w kontekście założeń i zmienionych wymogów rynku publicznego oraz nowych norm środowiskowych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

4. Zidentyfikowanie podstawowych różnic i nowych problemów konsolidacji sprawozdań finansowych w dotychczasowych i obecnych regulacjach prawnych, w tym między innymi:

 • określenie znaczenia nowych pojęć i definicji w znowelizowanej ustawie o rachunkowości w obszarze sprawozdawczości skonsolidowanej: jednostki powiązane a jednostki podporządkowane, jednostka dominująca, znaczący inwestor, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, grupa kapitałowa
 • powstanie obowiązku konsolidacji sprawozdań finansowych i możliwości zaniechania konsolidacji sprawozdań finansowych,
 • ustawowe kryteria wyłączeń podmiotowych z konsolidacji i ich praktyczny wymiar,
 • problemy w wycenie wartości godziwej aktywów netto podmiotów podporządkowanych,
 • kryteria doboru i istota metody konsolidacji pełnej, proporcjonalnej i metody praw własności MPW62 i MPW63,
 • wycena udziałów w jednostkach podporządkowanych
 • nowe zasady dotyczące rozliczania dodatniej i ujemnej wartości firmy,
 • zapewnienie jednolitości polityki rachunkowości w grupie kapitałowej,
 • korekty konsolidacyjne z tytułu transakcji dokonywanych między  jednostkami powiązanymi,
 • zakres i formy prowadzenia dokumentacji konsolidacyjnej,
 • przeliczenia walutowe i konsolidowanie sprawozdań finansowych podmiotów zagranicznych,
 • zapewnienie ciągłości bilansowej w sprawozdaniach skonsolidowanych.
 • regulacje polskie a regulacje MSR i kierunki zmian w międzynarodowych standardach rachunkowości w kontekście Strategii Unii Europejskiej.

Część proceduralna i warsztatowa.

1. Gromadzenie i przygotowanie dokumentów, sprawozdań finansowych i innych danych księgowych do konsolidacji.

2. Ustalanie, rozliczanie i wykazywanie w sprawozdaniach skonsolidowanych różnic konsolidacyjnych:

 • wartości firmy z konsolidacji (dodatniej i ujemnej),
 • kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny,
 • różnic kursowych z przeliczenia,

3. Stosowanie metody konsolidacji pełnej, w tym:

 • określenie zakresu i dokonywanie korekt i eliminacji konsolidacyjnych z tytułu: powiązań kapitałowych, handlowych oraz finansowych jednostki zależnej z jednostką dominującą i z innymi jednostkami grupy kapitałowej,
 • wpływ dokonywanych wyłączeń i korekt konsolidacyjnych na skonsolidowane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych,
 • praktyczne procedury konsolidacyjne oraz ich ujęcie w dokumentacji konsolidacyjnej i ostatecznych sprawozdaniach skonsolidowanych,

4. Stosowanie metody konsolidacji proporcjonalnej oraz metody praw własności MPW62 i MPW63 dla jednostek zależnych, współzależnych i jednostek stowarzyszonych układzie tematycznym jak dla metody konsolidacji pełnej.

5. Stosowanie metody praw własności MPW63 na poziomie ksiąg rachunkowych inwestorów (jednostki dominującej i znaczącego inwestora) i jej przełożenie na metody konsolidowania sprawozdań finansowych.

6. Zachowanie ciągłości bilansowej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych ze sprawozdaniami skonsolidowanymi lat ubiegłych.

7. Przypadki szczególne w konsolidacji sprawozdań finansowych:

 • sprzedaż całości i części udziałów w jednostkach podporządkowanych,
 • emisja dodatkowego kapitału przez jednostki podporządkowane,
 • etapowe nabywanie udziałów,
 • udziały zwrotne w grupie kapitałowej,
 • udziały pośrednie w jednostkach podporządkowanych – konsolidowanie wieloszczeblowych grup kapitałowych.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe