Sprawozdania finansowe – trudne przypadki (zaległe sprawozdania, błędy, działalność zaniechana)

Sprawozdania finansowe – trudne przypadki (zaległe sprawozdania, błędy, działalność zaniechana)

Liczba godzin:
8 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
dr Katarzyna Trzpioła
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 600 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 650 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
10/05/2024

Celem szkolenia jest omówienie szczególnych i nietypowych sytuacji związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych:

 • sporządzenie zaległych sprawozdań
 • korekty i poprawianie błędów w sprawozdaniach finansowych
 • działalność zaniechana
 • niekontynuowanie działalności.

Zajęcia poprowadzi dydaktyk – praktyk, z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości. 

Koszt szkolenia:

600 zł + 23% VAT – szkolenie online

650 zł + 23% VAT – szkolenie stacjonarne.

Terminy 

Zajęcia odbędą się 10 maja 2024 r. w godzinach 9:00 – 15:45 (po 8 godz. lekc.).

Wykładowca:

dr KATARZYNA TRZPIOŁA – doktor nauk ekonomicznych, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego Katedry Finansów i Rachunkowości  – ceniony dydaktyk z wieloletnią praktyką. Współpracownik biegłego rewidenta. W dorobku  publikacje z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, min. książki „MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym”. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne i trenerskie w zakresu rachunkowości, MSSF i prawa podatkowego. Wykładowca na kursach i szkoleniach dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz na szkoleniach otwartych i zamkniętych realizowanych na zlecenia firm.

Certyfikat

Po zakończeniu nauki uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

Program szkolenia:

 1. Procedura sporządzania sprawozdania i co w sytuacji gdy nie zostały zachowane w przeszłości wymogi
 • Sporządzanie zaległych sprawozdań (zwrócenie uwagi na daty, podpisy, osoby sporządzające i odpowiedzialne)
 • Zatwierdzanie i publikacja zaległych sprawozdań – w tym przykłady uchwał
 • Konsekwencje nieprawidłowego podziału wyniku finansowego
 1. Błędy w sprawozdaniach – podział
 • Poprawianie błędów w zależności od tego czego błąd dotyczy i kiedy został odkryty. Przykłady błędów i pokazanie sposobu ich poprawienia
 • Korekta danych sprawozdawczych
 1. Działalność zaniechana i przewidziana do zaniechania
 • Pojęcie działalności w świetle a art. 47 ust 3 ustawy o rachunkowości
 • Zakres ujawniania informacji w odniesieniu do działalności zaniechanej i przewidzianej do zaniechania
 1. Zawieszenie działalność a sprawozdawczość finansowa w tym wycena, brak sprawozdania lub obowiązek jego sporządzenia mimo formalnego zawieszenia działalności
 2. Niekontynuowanie działalności
 • Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności w tym zakres ujawnień w sprawozdaniu finansowym
 • Uchwała o likwidacji – co warto zrobić by była podjęta we właściwym czasie
 • Obowiązki sprawozdawcze w sytuacji niekontynuowania działalności – likwidacja działalności, upadłość jednostki, w tym daty i dokumentowanie zdarzeń
 • Zasady ujmowania, wyceny aktywów i pasywów w sytuacji niekontynuowania działalności – wycena zgodnie z art. 29 poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, ujmowanie przychodów i kosztów, reklasyfikacje
 • Ujawnianie informacji i prezentacja w sprawozdaniu w tym dane porównawcze

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe