Stosowanie MSB w praktyce – część I

Stosowanie MSB w praktyce – część I

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Małgorzata Winter
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 520 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
22-23.09.2021

Stosowanie MSB w praktyce – część I: Procedury wstępne, planowanie i oszacowanie ryzyka

Cel zajęć

Przypomnienie:

 • znaczenia Krajowych Standardów Badania (“KSB”) w systemie regulacji IFAC, 
 • zakresu stosowania wymogów KSB ustalonego Przedmową do dokumentów międzynarodowych standardów kontroli jakości, badania, przeglądu, innych usług atestacyjnych i pokrewnych,
 • obowiązku stosowania KSB w świetle uchwały KRBR, z poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej i zasad wewnętrznej,

Umożliwienie nabycia praktycznych umiejętności:

 • poznawania działalności jednostki i jej otoczenia oraz jej systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej,
 • podejmowania decyzji o rozpoczęciu lub kontynuacji współpracy z klientem,
 • opracowywania strategii i planu badania,
 • stosowania zasad i osiągania celów skalowalności stosowania KSB w toku procedur wstępnych i planowania badania,
 • a także umiejętności dokumentowania wymienionych czynności, w tym z zastosowaniem przykładowych wzorów dokumentów udostępnionych przez KRBR.

Szkolenie obejmuje 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 r. z bloku rewizja finansowa.

Realizowane jest w ramach naszej oferty na Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

22-23 września 2021 r. w godz. 9:00-16:15. 

Płatności

Koszt szkolenia: 520 zł  + 23% VAT

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Małgorzata Winter – biegły rewident, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Katedra Finansów i Rachunkowości. Członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego dla biegłych rewidentów w kadencji 2015-2019.
Specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prowadzi liczne kursy i szkolenia m.in. dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów, praktyków księgowych oraz osób nie związanych z finansami.

Program szkolenia obligatoryjnego dla biegłych rewidentów

Wprowadzenie

 • Usytuowanie KSB w systemie regulacji IFAC, w tym IAASB IFAC.
 • Zakres stosowania wymogów MSB ustalony Przedmową do dokumentów międzynarodowych standardów kontroli jakości, badania, przeglądu, innych usług atestacyjnych i pokrewnych.
 • Obowiązek stosowania KSB w świetle uchwały KRBR, z poszanowaniem prawa, ze zwróceniem uwagi na zasadę ORS oraz skalowalność wypełniania wymogów.

Przegląd wymogów KSB, stosowanych przy wykonywaniu procedur wstępnych i planowaniu badania sprawozdań finansowych

 • KSB 210 – Uzgadnianie warunków zlecenia badania,
 • KSB 300 – Planowanie badania sprawozdania finansowego,
 • KSB 315 – Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia poprzez zrozumienie jednostki i jej otoczenia,
 • KSB 320 – Istotność w planowaniu i przeprowadzaniu badania z uwzględnieniem wymogu korygowania szacunku ryzyka istotnego zniekształcenia i planu badania w kolejnych etapach wykonywania zlecenia.

Przegląd wymogów KSB, dotyczących wszystkich etapów badania, odnoszących się także do procedur wstępnych  i planowania badania sprawozdań

 • KSB 220 – Kontrola jakości badania sprawozdania finansowego,
 • KSB 230 – Dokumentacja badania,
 • KSB 240 – Obowiązki biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego dotyczące oszustw
 • KSB 250 – Rozważenie przepisów prawa i regulacji w badaniu sprawozdania finansowego,
 • KSB 260 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór,
 • KSB 265 – Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór i kierownictwem  w sprawie słabości kontroli wewnętrznej,
 • KSB 330 – Reakcje biegłego rewidenta na oszacowane ryzyka,
 • KSB 402 – Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej,
 • KSB 500  – Dowody badania.

Zajęcia praktyczne – rozwiązywanie zadań sytuacyjnych

Podjęcie decyzji o przyjęciu zlecenia lub kontynuacji wykonywania usług na rzecz klienta

 • Stosowanie i przestrzeganie odpowiednich wymogów etycznych, kadrowych i organizacyjnych,
 • Uzgodnienie warunków zlecenia badania (umowa),
 • Udokumentowanie zgodnie z Krajowymi Standardami Kontroli Jakości i KSB 220.

Opracowanie planu badania w części dotyczącej identyfikacji i szacowania ryzyka

 • Rodzaje procedur, rozłożenie w czasie, zakresu.
 • Dokumentowanie Planu badania.

Opracowanie Strategii badania

 • Identyfikacja ryzyka nieodłącznego poprzez zrozumienie jednostki i jej otoczenia, w tym w szczególności:
  − warunków branżowych, regulacyjnych i innych czynników zewnętrznych, w tym mających zastosowanie ramowych założeń sprawozdawczości finansowej,
  − działalności, struktury właścicielskiej i nadzoru, rodzajów dokonywanych i planowanych inwestycji, struktury jednostki i sposobu jej finansowania,
  − doboru i sposobu zastosowania zasad rachunkowości i zmian tych zasad,
  − celów i strategii jednostki oraz związanych z nimi ryzyk działalności gospodarczej, które mogą wpływać na ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdań finansowych,
  − sposobu pomiaru i oceny finansowych wyników działalności jednostki.
 • Zrozumienie kontroli wewnętrznych znaczących dla badania:
  − identyfikacja kontroli znaczących dla badania,
  − ocena projektu kontroli,
  − ustalenie czy kontrole zostały wdrożone.
 • Udokumentowanie procesu zrozumienia jednostki, jej otoczenia, identyfikacji znaczących kontroli, oceny projektu znaczących kontroli oraz czy zostały wdrożone.

Opracowanie ogólnej strategii badania

 • Charakterystyka zlecenia badania (wymogi sprawozdawcze, potrzeba posiadania specjalistycznej wiedzy, dostępność wyników audytorów wewnętrznych, korzystanie z organizacji usługowych, spodziewane wykorzystanie dowodów z badań wcześniejszych, wpływ technologii IT na procedury badania itd.).
 • Cele sprawozdawczości, harmonogram badania i sposób komunikowania się (harmonogram sprawozdawczości jednostki, organizacja spotkań z zespołem rewizyjnym, omówienie sposobów komunikowania się z kierownictwem, czy oczekuje się kontaktów ze stronami trzecimi itd.).
 • Znaczące czynniki, wstępne czynności dotyczące zlecenia i wiedza uzyskana przy innych zleceniach (określenie istotności, wstępne określenie obszarów z wyższym RIZ, wpływ oceny RIZ na poziomie sprawozdania finansowego na kierunek badania, rezultaty wcześniejszych badań, które dotyczyły skuteczności kontroli wewnętrznej itd.).
 • Rodzaj, czas wykorzystania i wielkość zasobów.
 • Dokumentowanie Strategii badania.

Opracowanie planu badania w części dotyczącej odpowiedzi na ryzyko (uzupełnienie ogólnej strategii).

 • Rodzaje procedur, rozłożenie w czasie, liczba procedur, zakresu i czasu ich wykonania oraz podział zadań w zespole rewizyjnym.
 • Dokumentowanie Planu badania.

Sprawdzian wiadomości

Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe