Stosowanie MSB w praktyce – część II

Stosowanie MSB w praktyce – część II

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Małgorzata Winter
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 520 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
29-30.09.2021

Stosowanie MSB w praktyce – część II: Reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego zniekształcenia

Cel zajęć

Przypomnienie:

 • usytuowania Krajowych Standardów Badania (“KSB”) w systemie regulacji IFAC, w tym IAASB IFAC,
 • zakresu stosowania wymogów KSB ustalonego  Przedmową do dokumentów międzynarodowych standardów kontroli jakości, badania,przeglądu, innych usług atestacyjnych i pokrewnych,
 • obowiązku stosowania KSB w świetle uchwały KRBR, z poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej i zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej ze zwróceniem uwagi na zasadę ORS oraz skalowalność wypełniania wymogów.

Umożliwienie uczestnikom szkolenia nabycia praktycznych umiejętności:

 •  identyfikowanie warunków w których zgromadzenie wystarczających, odpowiednich dowodów badania nie jest możliwe dzięki przeprowadzeniu wyłącznie badań wiarygodności,
 • projektowania i przeprowadzania testów kontroli, z uwzględnieniem odpowiedniego doboru sposobów ich przeprowadzania (z zastosowaniem ponownego przeliczania, ponownego wykonywania określonych czynności, obserwacji, kierowania zapytań),
 • projektowania i przeprowadzania procedur wiarygodności stosownych do oceny ryzyka istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń dla każdej istotnej grupy transakcji, sald i ujawnień informacji,
 • wykorzystywanie uwag szczególnych dotyczących badania sprawozdań finansowych grupy,
 • odpowiedniego doboru sposobów badania spośród inspekcji, obserwacji, kierowania zapytań, uzyskiwania potwierdzeń,
 • oceny odpowiedniości prezentacji i ujawnień w sprawozdaniach finansowych,
 • formułowania wniosków w sprawie wprowadzania przez jednostkę korekt w księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym,
 • oceny wystarczalności i odpowiedniości dowodów badania,
 • korygowania, w razie potrzeby, strategii i planu badania
 • stosowania zasad i osiągania celów skalowalności stosowania KSB w toku procedur będących reakcją biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko badania,
 • umiejętności dokumentowania wymienionych czynności, w tym z zastosowaniem przykładowych wzorów dokumentów udostępnionych przez KRBR.
   

Szkolenie obejmuje 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 r. z bloku rewizja finansowa.

Realizowane jest w ramach naszej oferty na Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

29-30 września 2021 r. w godz. 9:00-16:15. 

Płatności

Koszt szkolenia: 520 zł + 23% VAT 

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Małgorzata Winter – biegły rewident, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Katedra Finansów i Rachunkowości – członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego dla biegłych rewidentów w kadencji 2015-2019.
Specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prowadzi liczne kursy i szkolenia m.in. dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów, praktyków księgowych oraz osób nie związanych z finansami.

Program szkolenia

Wprowadzenie

 • usytuowania Krajowych Standardów Badania (“KSB”)) w systemie regulacji IFAC,w tym IAASB IFAC
 • zakresu stosowania wymogów KSB ustalonego Przedmową do dokumentów międzynarodowych standardów kontroli jakości, badania, przeglądu, innych usług atestacyjnych i pokrewnych
 • obowiązku stosowania KSB w świetle uchwały KRBR, z poszanowaniem prawa, ze zwróceniem uwagi na zasadę ORS oraz skalowalność wypełniania wymogów,
 • wymogów KSB, dotyczących także innych etapów badania.

Przegląd wymogów KSB, stosowanych przy wykonywaniu procedur badania będących odpowiedzią na oszacowane ryzyko istotnych zniekształceń

 • KSB 330 – Reakcje biegłego rewidenta na oszacowane ryzyka,
 • KSB 402 – Okoliczności wymagające uwzględnienia przy badaniu jednostki korzystającej z organizacji usługowej,
 • KSB 450 – Ocena zniekształceń zidentyfikowanych podczas badania
 • KSB 501 – Dowody badania – szczegółowe rozważania dla wybranych pozycji
 • KSB 505 – Potwierdzenia zewnętrzne,
 • KSB 510 – Zlecenie badania po raz pierwszy – stany początkowe,
 • KSB 520 – Procedury analityczne,
 • KSB 530 – Próbkowanie,
 • KSB 540 – Badanie szacunków księgowych, w tym szacunków księgowych wartości godziwej i powiązanych ujawnień,
 • KSB 550 – Strony powiązane,
 • KSB 600 – Szczególne rozważania – Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy)
 • KSB 610 –  Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych,
 • KSB 620 – Wykorzystanie pracy eksperta biegłego rewidenta
 • KSB 805 – Szczególne rozważania – badania pojedynczych składników sprawozdania finansowego oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego.

Zajęcia praktyczne – rozwiązywanie zadań sytuacyjnych w celu umożliwienia uczestnikom szkolenia wykonywania i dokumentowania czynności będących reakcją biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko istotnego.

Ogólna reakcja

 • Projektowanie i wykorzystywanie ogólnej reakcji na ocenione ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie sprawozdania finansowego.

Procedury badania będące reakcją na ocenione ryzyko istotnego zniekształcenia na poziomie stwierdzeń

 • Testy kontroli (rodzaj i zakres, czas przeprowadzania, uproszczenia, ocena skuteczności działania kontroli).
 • Procedury wiarygodności:

    − testy szczegółowe grup transakcji, sald i ujawnień, badania wyrywkowe, dokumentowanie testów szczegółowych,

    − analityczne procedury wiarygodności (preferowany zakres stosowania, projektowanie, przeprowadzanie i analiza wyników).

 • Dowody badania bilansu otwarcia, zapasów, danych szacunkowych, spraw spornych i roszczeń, informacji o segmentach; potwierdzenia zewnętrzne jako dowody badania.
 • Ocena zniekształceń rozpoznanych podczas badania i informowanie jednostki o zniekształceniach.
 • Specyfika badania sprawozdań finansowych grupy
 • Ocena wystarczalności dowodów badania
 • Dokumentacja badania wg KSB i wg ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. 

Sprawdzian wiadomości

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe