Stosowanie MSB w praktyce – część III

Stosowanie MSB w praktyce – część III

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Małgorzata Winter
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 520 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
01-02.12.2021

Stosowanie MSB w praktyce – cześć III: Procedury końcowe badania i sprawozdanie biegłego rewidenta

Cele

Przypomnienie:

 • usytuowania KSRF Krajowych Standardów Badania (“KSB”) w systemie regulacji IFAC, w tym IAASB IFAC,
 • zakresu stosowania wymogów MSB ustalonego przedmowa do dokumentów międzynarodowych standardów kontroli jakości, badania, przeglądu, innych usług atestacyjnych i pokrewnych ,
 • obowiązku stosowania KSB w świetle uchwały KRBR, z poszanowaniem prawa, zasad etyki zawodowej i zasad wewnętrznej

Umożliwienie uczestnikom szkolenia nabycia praktycznych umiejętności:

 •  badania zdarzeń, które nastąpiły po dacie sprawozdania finansowego 
 • oceny zagrożeń kontynuacji działalności przez jednostkę,
 • formułowania oświadczeń kierownictwa jednostki,
 • bezpiecznego wykorzystywania pracy audytorów wewnętrznych i eksperta powołanego przez biegłego rewidenta,
 • ostatecznej oceny wystarczalności i odpowiedniości dowodów badania, 
 • korygowania, w razie potrzeby, strategii i planu badania,
 • formułowania sprawozdania biegłego rewidenta, na temat sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem opinii a w tym:
  –  warunków modyfikacji opinii z uwzględnieniem ograniczeń zakresu badania i istotnych zniekształceń opiniowanych sprawozdań finansowych,
  – brzmienia zmodyfikowanych opinii i ich uzasadnień,
 • formułowania akapitów objaśniających i zawierających inne sprawy oraz dotyczących informacji porównawczych i korespondujących oraz porównawczych sprawozdań finansowych w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta, 
 • kontroli jakości na poziomie zlecenia badania,
 • stosowania zasad i osiągania celów skalowalności stosowania KSB w toku procedur będących reakcja biegłego rewidenta na oszacowane ryzyko badania,
 • dokumentowania wymienionych czynności, w tym z zastosowaniem przykładowych wzorów dokumentów udostępnionych przez KRBR.

Szkolenie obejmuje 16 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2021 r. z bloku rewizja finansowa.

Realizowane jest w ramach naszej oferty na Szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

Termin zajęć

1-2 grudnia 2021 r. w godz. 9:00-16:15. 

Płatności

Koszt szkolenia: 520 zł + 23% VAT 

Forma zajęć

Szkolenie odbędzie się w formie webinaru, czyli transmisji online w czasie rzeczywistym – jest to forma prowadzenia zajęć dzięki której na żywo, na jednym ekranie wyświetlany jest wykładowca prowadzący zajęcia, prezentacja oraz czat. Dzięki interaktywnej tablicy można na żywo obserwować proces rozwiązywania zadań, tak jak na sali wykładowej. Szkolenie prowadzone będzie poprzez platformę do obsługi szkoleń online.

Wykładowca

Małgorzata Winter – biegły rewident, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego – Katedra Finansów i Rachunkowości – członek Krajowego Sądu Dyscyplinarnego dla biegłych rewidentów w kadencji 2015-2019.
Specjalizuje się w zakresie rachunkowości finansowej, zarządczej i podatkowej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Prowadzi liczne kursy i szkolenia m.in. dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów, praktyków księgowych oraz osób nie związanych z finansami.

Program szkolenia

Przypomnienie zagadnień:

 • usytuowania Krajowych Standardów Badania (“KSB”) w systemie regulacji IAASB IFAC,
 • zakresu stosowania wymogów KSB,
 • obowiązku stosowania KSB, ze zwróceniem uwagi na zasadę ORS oraz skalowalność wypełniania wymogów,
 • wymogów KSB, dotyczących także innych etapów badania.

Przegląd wymogów KSB stosowanych przy wykonywaniu procedur końcowych badania i opracowywaniu sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań:

• KSB 560 – Późniejsze zdarzenia,
• KSB 570 (Z) – Kontynuacja działalności,
• KSB 580 – Pisemne oświadczenia i innych KSB zawierających wymogi dotyczące
oświadczeń,
• KSB 600 (Z)– Szczególne rozwiązania – Badania skonsolidowanych sprawozdań
finansowych (w tym praca biegłych rewidentów części składowych grupy),
• KSB 610 – Wykorzystanie pracy audytorów wewnętrznych,
• KSB 620 –Wykorzystanie pracy eksperta biegłego rewidenta,
• KSB 700 (Z) – Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania
finansowego,
• KSB 701 – Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego
biegłego rewidenta,
• KSB 705 (Z)– Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta,
• KSB 706 (Z)– Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne
sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta,
• KSB 710 – Informacje porównawcze – dane korespondujące i porównawcze
sprawozdania finansowe,
• KSB 720(Z) – Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji.

Zajęcia praktyczne – rozwiazywanie zadań sytuacyjnych w celu umożliwienia uczestnikom szkolenia wykonywania i dokumentowania procedur końcowych badania sprawozdania finansowego i formułowania sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta; sprawdzian wiedzy

Procedury końcowe badania sprawozdania finansowego:

 • Procedury badania zdarzeń, które nastąpiły po dacie sprawozdania finansowego i oceny zagrożeń kontynuacji działalności przez jednostkę
 • Formułowanie oświadczeń kierownictwa jednostki.
 • Procedury oceny wystarczalności i odpowiedniości dowodów badania i postepowanie biegłego rewidenta w przypadku, gdy ocena ta nie jest zadowalająca (korygowanie, w razie potrzeby, strategii i planu badania oraz wykonywanie dodatkowych procedur badania).

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego:

 • Struktura sprawozdania biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych
 • Stosowanie zasad modyfikacji opinii ze względu na ograniczenie zakresu badania i istotne zniekształcenia opiniowanych sprawozdań finansowych (projektowanie brzmienia opinii w zadanych warunkach)
 • Uzasadnienie zmodyfikowanych opinii
 • Akapity objaśniające
 • Akapity zawierające inne sprawy oraz dotyczące informacji porównawczych i korespondujących.
 • Porównawcze sprawozdania finansowe w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta.

Kontrola jakości na poziomie zlecenia badania

 • Dokumentowanie nadzoru przeprowadzonego nad zespołem audytowym przez kluczowego biegłego rewidenta i przez osobę przeprowadzającą kontrole jakości wykonania zlecenia badania.

Sprawdzian wiadomości

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe