Transakcje terminowe i zarządzanie ryzykiem walutowym

Transakcje terminowe i zarządzanie ryzykiem walutowym

Liczba godzin:
16 godz. lekcyjnych zajęć
Prowadzący:
Jacek Maliszewski, Łukasz Leszczyński
Rodzaj szkolenia:
 • szkolenie w sali
 • szkolenie online
Cena:
 • szkolenie online: 1400 ,- PLN + 23% VAT
 • szkolenie stacjonarne: 1500 ,- PLN + 23% VAT
Termin:
13/03/2024 - 14/03/2024

Celem szkolenia “Transakcje terminowe i zarządzanie ryzykiem walutowym” jest:

przekazanie wiedzy jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.

tranzakcje terminowe

Adresaci szkolenia:

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.

Firmy, dla których wahania kursów walut, jakie widzimy w ostatnim czasie pogarszają marże handlowe; firmy, którym przez te wahania trudniej zaplanować budżet kosztów i przychodów.

Osoby bezpośrednio przeprowadzające transakcje wymiany walut w swoich firmach (sprzedaż waluty z eksportu oraz zakup waluty na płatności importowe), lub nadzorują takie transakcje wymiany walut.

Nabyta wiedza i umiejętności:

Dzięki szkoleniu będziecie Państwo wiedzieli kiedy kupić/sprzedać walutę. Coś co wydaje się być trudne, staje się łatwe, jeśli wiemy jakimi narzędziami należy się wspomóc przy podejmowaniu decyzji o wyborze momentu wymiany waluty.
Prowadzący pokażą same praktyczne z życia wzięte przykłady działań zabezpieczających ryzyko walutowe z ostatnich 15 lat. Mało teorii, dużo praktyki. Pokażą swoje metody od “kuchni”. Sporo opowiedzą na temat bieżącej sytuacji na rynku EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN.

Termin i godziny zajęć:

13-14 marca 2024 r.

09:00 – 15:45

Wykładowcy: 

Jacek Maliszewski – ekspert w dziedzinie zarządzania ryzykiem kursowym. Z rynkiem finansowym związany od 30 lat. Z rynkiem walutowym związany od 25 lat. Od roku 2000 do chwili obecnej –  szef zespołu zarządzania ryzykiem kursowym w firmach doradczych: EFIX Polska, DMK, Niezależny Dom Maklerski . Pomaga importerom oraz eksporterom w procesie zarządzania ryzykiem kursowym. Od roku 2010 biegły Najwyższej Izby Kontroli (NIK) – powołany na biegłego w celu przeszkolenia pracowników NIK z zakresu instrumentów pochodnych, przy okazji przeprowadzanych kontroli w spółkach Skarbu Państwa zarażonych “toksycznymi opcjami walutowymi”.  W latach 2010-2019 konsultant dla wielu renomowanych kancelarii prawnych prowadzących w imieniu przedsiębiorców sprawy sądowe przeciwko bankom, a odnoszących się do “toksycznych opcji walutowych”. Od 2006 roku do chwili obecnej prowadzi szkolenia dla: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, struktur regionalnych PARPu, sieci Enterprise Europe Network, stowarzyszeń polskich importerów oraz eksporterów, stowarzyszeń dyrektorów finansowych oraz controllingu finansowego – wszystkie szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem walutowym, ryzykiem stopy procentowej. Jest autorem książki: „Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie – poradnik praktyczny”, wyd. Linia 2013.

Łukasz Leszczyński – Od 2008 roku związany ryzykiem finansowym. Pracował dla domów maklerskich ECM, DMK, obecnie jako Zarządzający Ryzykiem Finansowym  w Niezależnym  Domu Maklerskim S.A.  Pomaga i wspiera przedsiębiorstwa we właściwym procesie zarządzania ryzykiem walutowym, stopy procentowej. Prowadzi szkolenia z zakresy ryzyka walutowego. Odpowiedzialny za prawidłowe wdrożenie rachunkowości zabezpieczeń w firmach oraz wsparcie przy prawidłowym księgowaniu instrumentów finansowych w księgach rachunkowych spółek.

Zapewniamy uczestnikom:

• autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę,
• akty prawne potrzebne do zajęć,
• zaświadczenie o ukończeniu kursu,
• serwis kawowy.

Szkolenie “Rachunek kosztów” jest realizowane w ramach naszej oferty na szkolenia finansowe.

Szkolenie jest realizowane w siedzibie Centrum Edukacji Ekspert ul. Grażyny 15, lok 107, piętro I, 02-548 Warszawa oraz w trybie online.

Program szkolenia

 1. Proces zarządzania ryzykiem kursu walutowego – z jakich elementów się składa?
 • Dokumentacja formalna: “Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym”, ” Polityka zarządzania ryzykiem kursowym”, “Rachunkowość zabezpieczeń” – jako element uzupełniający proces zarządzania ryzykiem.
 • Sprawny przepływ informacji pomiędzy działami gospodarczymi (dział zamówień importowych, dział sprzedaży eksportowej),które generują powstawanie ryzyka kursowego oraz działem finansowym, odpowiedzialnym za neutralizację powstającego ryzyka kursowego.
 • Wybór celu jaki chce osiągnąć podmiot gospodarczy – czy koncentrujemy się na zarządzaniu ryzykiem w ujęciu księgowym, czy też w ujęciu kasowym? Zalety i wady każdej z metod.
 • Dostęp do instrumentów finansowych, terminowych, umożliwiających neutralizację ryzyka kursowego (forwardy walutowe, opcje walutowe, otwarta walutowa linia kredytowa, limity skarbowe udzielone przez banki, depozyty zabezpieczające wymagane przez domy maklerskie).
 • Konieczność ciągłego dokształcania się pracowników odpowiedzialnych za proces zarządzania ryzykiem kursowym.
 • Możliwość korzystania z zewnętrznych wyspecjalizowanych firm doradczych przy realizacji procesu zarządzania ryzykiem kursowym – zalety i wady, ile to kosztuje, ile można zaoszczędzić.

2. Wyjaśnienie pojęć:

 • otwarta pozycja walutowa,
 • zamknięta pozycja walutowa,
 • długa pozycja walutowa,
 • krótka pozycja walutowa,
 • zdarzenia gospodarcze wywołujące powstawanie otwartej pozycji walutowej oraz zdarzenia zamykające pozycję walutową.

3. Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym:

 • forward walutowy,
 • opcja walutowa,
 • strategie złożone z forwardów oraz opcji,
 • lokaty dwu-walutowe.

4. Rozróżnienie typu ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie:

 • ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe,
 • ryzyko ekonomiczne długoterminowe,
 • ryzyko księgowe,
 • jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego ryzyka, a jakich instrumentów należy się wystrzegać.

5. Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe – analiza techniczna, statystyczne wskaźniki.

6. Przydatne techniki operacyjne:

 • metoda 50/50,
 • rolowanie w przód zapadających transakcji – oddalenie terminu zapadalności,
 • rolowanie wstecz – przybliżanie terminu zapadalności,
 • stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp,
 • metoda SWAPowania – przydatna dla importerów oraz eksporterów.

7. Przegląd bieżących prognoz kursów walut – mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich.

8. Dostęp do notowań rynku międzybankowego – serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania brokerów walutowych.

9. Sezonowość (w obrębie roku) kursu EUR/PLN – okresy gdy złoty tradycyjnie jest silny oraz tradycyjnie jest słaby. Przegląd danych statystycznych.

10. Metody wyznaczania długookresowych kursów budżetowych oraz sposoby obrony kursów            budżetowych.

11. Ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego

 • Ryzyko walutowe w ujęciu kasowym (ekonomicznym) versus księgowym – porównanie.
 • Definicja zdarzenia gospodarczego w ujęciu kasowym versus księgowym (odmienne traktowanie).
 • Miejsce powstawania różnic kursowych w księgach rachunkowych.
 • „Ułomność” różnic kursowych i  obrazu księgowego na wybranym przykładzie przepływu walutowego w spółce – zadanie w Excelu.
 • Podsumowanie.

12. Rachunkowość zabezpieczeń

 • Wycena bilansowa – zasady ogólne wymaganych księgowań i ich ryzyko dla spółki (przykład).
 • Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń.
 • Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń.
 • Rachunkowość zabezpieczeń jako niezbędne “lekarstwo na ułomności” zasad ogólnych przy  wycenie bilansowej.
 • Ryzyko nieposiadania rachunkowości zabezpieczeń.
 • Przykład z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń.
 • Podsumowanie i główne korzyści stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

Opinie uczestników

50000+
godzin zajęć
18000+
wystawionych zaświadczeń
20 lat
doświadczenia

Copyright © 2024 Centrum Edukacji Ekspert CEE. Wszelkie prawa zastrzeżone

Kurs księgowości, Szkolenia podatkowe